CVTI SR, Prednáška /

Súčasné aspekty chemickej bezpečnosti potravín

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Súčasné aspekty chemickej bezpečnosti potravín. Prednášajúci: prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Problematiku bezpečnosti potravín vníma v súčasnosti spotrebiteľ veľmi citlivo, a to i v dôsledku neustále sa vyskytujúcich káuz, ktoré sú publikované v masovokomunikačných médiách. Samotná bezpečnosť potravín je ovplyvnená rôznymi faktormi, a jedným zo základných je práve chemický aspekt. Vychádza z objektívnej skutočnosti, že fundamentálnou podstatou každej potraviny je zmes chemických zlúčenín. Tie môžu  navzájom reagovať a vytvárať tak reakčné produkty, ktoré poskytujú organizmu nielen zložky nevyhnutné pre život, ale aj zlúčeniny potenciálne schopné ohroziť zdravie a život človeka. Osobitným prípadom je kontaminácia potravín chemickými látkami antropogénneho alebo prírodného pôvodu, či prítomnosť endogénnych toxikantov, ktoré majú taktiež schopnosť ohroziť zdravie a život človeka akútnym, alebo chronickým pôsobením na jeho organizmus. Prednáška ponúka záujemcom pochopiť podstatu fyzikálnochemických dejov, ktoré prebiehajú v potravinách vo vzťahu ku vzniku, prítomnosti a vplyvu vybraných kontaminujúcich látok na chemickú bezpečnosť potravín. Zároveň sa dozvedia o možnostiach odstraňovania týchto látok, ktoré budeme demonštrovať aj na konkrétnych prípadoch.

O prednášajúcom:

Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc., pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie  STU v Bratislave. Vo svojom výskume sa zaoberá faktormi, ktoré ovplyvňujú mieru odstraňovania karcinogénnych a iných nežiadúcich látok z potravín. Výsledky svojej vedecko-výskumnej práce publikoval v renomovaných vedeckých časopisoch, ako sú napríklad Food Chemistry, Food Additives and Contaminants, European Food Research and Technology, European Journal of Lipid Science and Technology, International Journal of Food Science and Technology, Journal of Food Science, Journal of Chromatography, Molecular Nutrition & Food Research, Foods a Trends in Food Science & Technology. Počas pôsobenia na univerzitách v SR a zahraničí prednášal a prednáša predmety “Chémia potravín”, „Chémia procesov v potravinárstve“, “Teória konzervovania potravín”, “Technológia potravín”, “Analýza potravín” a “Balenie potravín”, a to na všetkých troch stupňoch vzdelávania. Viedol množstvo bakalárskych, diplomových a doktorandských prác zameraných na oblasť chémie a technológie potravín. Je spoluautorom patentových riešení spôsobov odstraňovania rakovinotvorných látok z potravín. Bol členom poradného zboru Spojenej expertnej komisie pre aditívne látky a kontaminanty v potravinách FAO/WHO a zakladateľom a lídrom Centra excelentnosti pre rakovinotvorné látky v potravinách a mikroorganizmy na Slovensku.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.