Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Budúcnosť cereálnych potravín

VEDA NA DOSAH

Tatiana Bojňanská, odborníčka na potravinárstvo, objasňuje vedecké koncepty poukazujúce na potenciál v celom reťazci výroby potravín z obilnín.

Dostatok potravín považujeme za samozrejmosť a prístup k nim nie je u nás problémom. Avšak nutrične a energeticky vyvážené stravovanie vôbec nie je jednoduché. Súčasné znalosti o potravinách, ich pôvode, kvalite, zložení a spôsoboch spracovania sú na jednej strane často podceňované a unikajú pozornosti časti konzumentov, na strane druhej sú však niektoré aspekty a pohľady na potraviny preceňované.

V každom prípade zabezpečiť dostatok potravín nesie so sebou úlohy orientované nielen na kvantitu vyrobenej (a dovezenej) produkcie, ale aj na jej kvalitu (hygienickú, nutričnú a senzorickú), ako aj na dizajnovanie výrobkov pre konkrétne skupiny konzumentov.

Základnou zložkou potravín, ktorá má zabezpečiť až šesťdesiat percent odporúčaného energetického príjmu denne, sú sacharidy, ktorých zdrojom v našej strave sú predovšetkým cereálie s významným zastúpením škrobu. Aj z týchto dôvodov potravinárske výrobky na báze cereálií tvoria jeden z pilierov stredoeurópskej stravy. Ďalším dôvodom je snaha o „ekologickosť“ stravovania, a teda čo najefektívnejšie využívanie potravinových zdrojov. A aj z tohto pohľadu sú rastlinné suroviny výhodnejšou cestou a perspektívou do budúcnosti.

Prednáška sa nevenuje len čierno-bielemu pohľadu na cereálne potraviny z hľadiska ich perspektív a inovatívnych smerovaní. Počas dlhej histórie ľudstva prešlo totiž spracovanie zŕn obilnín dlhou cestou, počas ktorej sa stratili niektoré výhody ich konzumácie. V súčasnosti sa množstvo času a výskumného úsilia venuje tomu, aby tieto potraviny viac napĺňali naše očakávania a významnejšie napomáhali správnym a cieleným stravovaním zlepšovať celkový zdravotný stav populácie.

Prednáška objasňuje vedecké koncepty, ktoré poukazujú na potenciál v celom reťazci výroby potravín z obilnín na produkciu zdravých, pohotových a atraktívnych potravín.

Doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., pôsobí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, aktuálne v Ústave potravinárstva. Vo svojej vedeckej práci sa komplexne zameriava na hodnotenie kvality potravinárskych surovín, optimalizáciu potravinárskych technológií a režimu prípravy produktov. Zároveň sa venuje sledovaniu a hodnoteniu rôznych modelov správania sa novovyvinutých medziproduktov a ich vzťahu ku kvalite finálnych výrobkov aj využitiu biologicky aktívnych zložiek rastlinných surovín pri výrobe potravín s definovanými vlastnosťami.

Zaoberá sa tiež hodnotením biologicky cenných zložiek alternatívnych surovín a ich implementáciou do potravín, ako aj senzorickou analýzou potravín. Dlhodobo sa venuje problematike zacielenej na vývoj potravín s pridanou hodnotou, dizajnovaných pre špeciálne potreby konzumentov, a potravín na osobitné výživové účely. A v súvislosti s týmto zameraním získal tím pod jej vedením patent na potraviny, ktoré sú určené na špeciálne výživové účely, schválený aj v európskom priestore.

Okrem výskumnej práce pôsobí aj ako pedagogička a v rámci predmetov, ktoré gestoruje a vyučuje, učí absolventov kritickým, nezávislým a analytickým myslením porozumieť problematike komplexne a v širších súvislostiach. V rámci vedeckej školy vychovala a vychováva doktorandov a diplomantov, ktorí vo svojich záverečných prácach riešia problematiku orientovanú na kvalitné suroviny a potraviny a na overovanie možností ich dizajnovania.

Aktívne pôsobí ako riadna členka Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, je členkou Rady konzultantov Poľnohospodárskeho znaleckého ústavu a pôsobí aj vo vedeckej rade univerzity a fakúlt. V rokoch 2013 – 2019 sa priamo podieľala na vzniku a budovaní Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre, z toho viac ako päť rokov bola jeho riaditeľkou.

Spolupracuje so zahraničnými univerzitami a ich výskumnými pracoviskami a je autorkou viacerých domácich aj zahraničných vysokoškolských učebníc a knižných publikácií upriamených na kvalitu potravín.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami v oblasti výživy a výskumu v potravinárstve. Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky