Slovensko v oblasti výskumu a inovácie príliš závisí od eurofondov, tvrdí sa v Správe o Slovensku 2019

04. mar. 2019 • Iný

Slovensko v oblasti výskumu a inovácie príliš závisí od eurofondov, tvrdí sa v Správe o Slovensku 2019

Slovensko vo vysokej miere závisí v oblasti výskumu a rozvoja od financovania z EÚ, keďže investície súkromného sektora sú nedostatočné, uvádza sa v Správe o Slovensku 2019 o hodnotení pokroku dosiahnutého pri vykonávaní štrukturálnych reforiem.

Až 39 % vnútroštátnych investícií do výskumu a vývoja sa opiera o zahraničné zdroje financovania, najmä fondy EÚ, ktoré tvoria 89 % všetkých finančných prostriedkov v tejto oblasti (v obidvoch prípadoch je jeden z najvyšších podielov v EÚ, tvrdí sa v Správe o Slovensku 2019 pri hodnotení pokroku dosiahnutého pri vykonávaní štrukturálnych reforiem). Hoci sa celkové investície do výskumu a vývoja od roku 2007 zvýšili z 0,45 % HDP a dosiahli vrchol v roku 2015 na úrovni 1,2 %, v roku 2017 opäť poklesli na úroveň 0,88 %.

Zatiaľ čo verejné investície do výskumu a vývoja od roku 2007 vzrástli z úrovne 0,27 % na 0,4 % v roku 2017, intenzita investícií podnikov do výskumu a vývoja je jedna z najnižších v EÚ na úrovni 0,48 % HDP. Prudký pokles finančného krytia výskumu a vývoja z verejných zdrojov v roku 2016 v dôsledku prechodu medzi obdobiami financovania EÚ poukazuje na nadmerné spoliehanie sa slovenského systému výskumu na európske štrukturálne a investičné fondy a vyvoláva otázky týkajúce sa udržateľnosti a primeranosti vnútroštátneho financovania v oblasti výskumu a vývoja, konštatuje sa v správe.

Výdavky podnikov na výskum a vývoja sa zdajú byť priveľmi nízke na to, aby výrazne zvýšili výkonnosť v oblasti inovácií

Celkovo je výskum a vývoj podnikov jeden z najmenších v EÚ a sústreďuje sa na výrobu so strednou až s vysokou technologickou náročnosťou (1) v oblastiach, kde prevládajú nadnárodné firmy. K nízkym výdavkom súkromného sektora na výskum a vývoj prispieva chýbajúca stratégia v oblasti výskumu a vývoja a chýbajúce cielené opatrenia, obmedzené zapojenie výskumných inštitúcií a obmedzené výskumné kapacity. Podnikové výdavky na výskum a vývoj zo strany malých a stredných podnikov, ktoré boli v roku 2016 na úrovni 0,14 %, sa navyše nachádzajú naďalej výrazne pod priemerom EÚ. V dôsledku toho sa dosahuje veľmi malý pokrok v inováciách a podľa európskeho prehľadu výsledkov inovácie Slovensko zostáva jedným z nevýrazných inovátorov. V záujme zlepšenia ekosystému malých a stredných podnikov sa uskutočňujú rôzne opatrenia, ktoré sú zväčša financované z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Národné podnikateľské centrum v Bratislave, ktoré malým a stredným podnikom ponúka pomoc v plnom rozsahu ako jednotné kontaktné miesto, je v súčasnosti plne funkčné a rozširuje svoju činnosť do regiónov.

Roztrieštený systém výskumu znižuje účinnosť verejných investícii do výskumu a vývoja a kvalitu vedeckého výskumu

Podiel vysokokvalitných vedeckých publikácií v rámci všetkých slovenských vedeckých publikácií je naďalej nízky (2) a od roku 2007 získal podporu Európskej rady pre výskum iba jeden ocenený príjemca zo Slovenska. Vyplývajú z toho pretrvávajúce nedostatky pri premietaní zvyšujúceho sa finančného krytia do vysokokvalitných vedeckých výsledkov a medzinárodnej spolupráce. Výskum, rozvoj a inovácie trpia v dôsledku neúčinnej koordinácie medzi ministerstvami a výkonnými agentúrami, pričom hlavné reformy sa pravidelne odsúvajú. Domáci technologický vývoj je nevýrazný, na čo poukazuje malý počet patentov (3), a hoci počet verejno-súkromných spoločných vedeckých publikácií prináša určité povzbudivé výsledky (4), prepojenia medzi vedou a podnikateľskou sférou sú zanedbateľné, čo bráni šíreniu poznatkov vo väčšom rozsahu.

V záujme podpory investícií súkromného sektora vláda rozšírila sadzbu daňovej úľavy v prípade výskumu a vývoja na 100 % oprávnených výdavkov

Zvýši sa tým hybridná daňová úľava v prípade výskumu a vývoja zavedená v roku 2015, ktorá predstavovala 11 % celkovej vládnej podpory v oblasti podnikových výdavkov na výskum a vývoj. Zákonom o regionálnej investičnej pomoci sa zavádza preferencia daňových úľav pre investorov namiesto priamych hotovostných dotácií, čo ich má povzbudiť k investíciám do technológií s vyššou pridanou hodnotou, konštatuje sa v správe.

Rozhodujúce finančné prostriedky EÚ na výskum a inovácie sa aj naďalej využívajú neefektívne

Podpora z finančných prostriedkov EÚ na výskum a vývoj viedla k dokončeniu fyzickej infraštruktúry, chýbajú však dostatočné súvisiace finančné prostriedky na údržbu a personál. Zrušenie viacerých výziev na predkladanie projektov a nedostatky v efektívnosti súvisiacich administratívnych postupov opakovane viedli k zrušeniu viazania výdavkov  vo výške 81 miliónov EUR z operačného programu Výskum a inovácie. Došlo k tomu aj napriek zvýšeniu transparentnosti procesu hodnotenia projektov zapojením zahraničných odborníkov, zlepšením výberových kritérií a zvýšením súladu so stratégiou pre inteligentnú špecializáciu. No až koncom roka 2018 sa pristúpilo k postupnej realizácii rôznych základných projektov týkajúcich sa oblasti výskumu a inovácií s cieľom zväčšiť kapacity v tejto oblasti, podporiť prenos poznatkov a technológií, posilniť spoluprácu vedeckých inštitúcií a podnikov, mobilizovať investície súkromného sektora a podporiť dlhodobý strategický výskum konštatuje sa v Správe o Slovensku 2019, ktorú realizovala Európska komisia. Správa bola publikovaná 27. februára 2019 v rámci pokroku pri plnení odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

 -------------------------------------

(1) Hoci výdavky podnikov so strednou až vysokou technologickou náročnosťou do výskumu a vývoja v roku 2015 dosiahli 113 miliónov EUR, oblasti s vysokou technologickou náročnosťou prilákali len 7,5 milióna EUR.

(2) Vedecké publikácie krajiny v najlepších 10 % najcitovanejších vedeckých publikácií na svete ako percentuálny podiel na celkovom počte vedeckých publikácií krajiny. V najnovšom vládnom prieskume výdavkov na vzdelávanie sa pripúšťa nízka kvalita vedeckých výsledkov a odporúča sa zvýšiť výšku prostriedkov na súťažné granty v rámci verejných výdavkov na výskum a vývoj s cieľom podporiť excelentnosť vo výskume (Vláda SR, 2017).

(3) Počet patentov na milión obyvateľov v roku 2014 (9,3).

(4) Na základe 2,9 % podielu verejno-súkromných spoločných vedeckých publikácií na celkovom počte publikácií sa Slovensko v rámci EÚ v roku 2017 umiestnilo na 11. mieste.

 

Redigovala a uverejnila: MI, NCPVaT pri CVTI SR

Zdroj:

Správa o Slovensku 2019: Európsky semester 2019: Hodnotenie pokroku dosiahnutého pri vykonávaní štrukturálnych reforiem, pri prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh a výsledky hĺbkových preskúmaní na základe nariadenia (EÚ) č. 1176/2011

 

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vírusy k svojmu rozmnožovaniu potrebujú živú bunku ako hostiteľa.
Zistite viac