Sedemdesiate výročie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

04. okt. 2018 • Lekárske vedy

Sedemdesiate výročie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

V týchto dňoch Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach oslávila sedemdesiate výročie svojho vzniku. Fakulta začala s výučbou budúcich lekárov v septembri 1948 a odvtedy ich pripravila na svoje budúce povolanie už vyše 12-tisíc. Má svoje nezastupiteľné miesto v rozvoji lekárskych vied a vo vzdelávaní lekárov v oblasti humánnej medicíny nielen pre potreby Slovenska, ale aj mnoho iných krajín sveta. Veľmi úspešne plní svoje základné spoločenské poslanie a vychováva nielen kvalitných lekárov, ale realizuje aj postgraduálne vzdelávanie a moderný medicínsky výskum.

Aktuálne študuje na UPJŠ LF takmer tritisíc študentov. Fakulta aktuálne ponúka denné štúdium v šesťročných doktorských študijných programoch Všeobecné lekárstvo (kt. aktuálne navštevuje takmer 1250 študentov), Zubné lekárstvo (vyše 250 študentov), General Medicine (viac ako tisíc študentov) a Dental Medicine (vyše stopäťdesiat študentov) a tiež výučbu bakalárskych a magisterských študijných programoch Ošetrovateľstvo, Fyzioterapiaa  Verejné zdravotníctvo (vyše 160 študentov spolu v týchto troch nelekárskych programoch).

Historická fotka

Kvalitná výučba lekárov poskytuje veľmi dobrý základ pre uplatnenie sa jej absolventov na trhu práce a to tak u slovenských, ako aj zahraničných lekárov. Od roku 1992 umožňuje UPJŠ LF absolvovať štúdium medicíny v anglickom jazyku aj zahraničným študentom a túto možnosť využívajú v súčasnosti mladí ľudia z viac než 50 krajín sveta.

Od vzniku fakulty ukončilo úspešne štúdium takmer pätnásťtisíc absolventov, z toho 9624absolventov Všeobecného lekárstva, 2 327 absolventov Zubného lekárstva (a v minulosti päťročného štúdia Stomatológie), 641 absolventov General Medicine, 186 absolventov Dental Medicine (predtým Dentistry) a 2 134 absolventov nelekárskych študijných programov.

Prvých zahraničných študentov UPJŠ LF prijala už pred štvrťstoročím – v roku 1992 a prví absolventi končili v študijnom programe Dentistry v roku 1997 a v General Medicine o rok neskôr. Počet študentov sa postupne zvyšoval – napríklad zatiaľ čo v akademickom roku 2009/2010 študovalo na fakulte 205 zahraničných študentov, o rok neskôr ich bolo 315, v AR 2014/2015 ich bolo 899 a v tomto akademickom roku presiahol ich počet tisícku. Je to dôkazom dobrého mena Lekárskej fakulty UPJŠ a kvality poskytovaného štúdia – absolventi opúšťajú fakultu s veľmi slušnými komplexnými vedomosťami a nemajú problémy s uplatnením sa v medicínskej praxi.
UPJŠ LF realizuje aj doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, vrátane špecializačného štúdia.

Vedeckovýskumná činnosť

Okrem pedagogickej činnosti má fakulta aj bohaté vedeckovýskumné aktivity v rámci národných aj medzinárodných projektov s využitím unikátnych laboratórií a prístrojov získaných z prostriedkov z Európskych štrukturálnych fondov. Orientácia fakulty na významné výskumné projekty zvyšuje kvalitu vedeckých výstupov, rating a prestíž Lekárskej fakulty UPJŠ a tiež kvalitu štúdia, ktorá zohľadňuje aktuálne poznatky medicínskej vedy.

Výskum na UPJŠ LFIlustračné foto: Výskum na LF UPJŠ

Projekty

Lekárska fakulta UPJŠ je zapojená do vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom rôznych klinických štúdií a projektov, napríklad DSV (Dlhodobý strategický výskum). Rieši projekty výziev vypísaných agentúrami ako sú APVV, VEGA a KEGA a projekty hradené zo štrukturálnych fondov v rámci výziev Veda a výskum. Napríklad CEMIO (Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb), CEVA (Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií  – srdcového a mozgového infarktu), SEPO (Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu), CEEPM (Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne), CEBT (Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií) či NEUREG (Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum). Zapája sa tiež do medzinárodnej spolupráce v rámci krajín EÚ ako je 6. rámcový program či projekt Horizont 2020. Témami jej výskumu je regeneračná medicína, oblasť spánkovej medicíny a chronobiológie, kardiovaskulárnych ochorení či respiologie a metabolizmu, výskum protinádorových účinkov extraktov niektorých rastlín, epileptických stavov a degeneratívnych ochorení mozgu, ďalej výskum nových biokompatibilných materiálov pri rekonštrukčných operáciách lebky, výskum účinku probiotík a iné.

„Chcem povzbudiť súčasnú generáciu a manažment Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach k tým najambicióznejším plánom. Je naozaj na čom stavať. Excelentná vedecká infraštruktúra v CEX a UVP, široká medzinárodná spolupráca a multinárodná komunita talentovaných študentov sú piliere, ktoré jej dávajú sebavedomie k tomu, aby sa uchádzala o ďalšie vizionárske projekty a budovala tie najperspektívnejšie medicínske techniky a odbory,“ hovorí rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

„Sedemdesiat rokov je dostatočne dlhý čas na to, aby sme mohli skonštatovať, že história Lekárskej fakulty v Košiciach je bohatá a naša fakulta prežila krásne, ale aj ťažké obdobia. Myšlienka jej vzniku súvisela s nedostatkom lekárov v povojnovom období. Fakulta bola pôvodne pobočkou Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave, neskôr sa stala súčasťou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Do dnešného dňa vychovala takmer 12-tisíc slovenských lekárov a vyše osemsto zahraničných,“ konštatuje dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., podľa ktorého je zaujímavé, ako sa doba mení – kedysi to nebolo ľahké dostať sa na západ a dnes nielenže môžu žiť a študovať Slováci v zahraničí, ale dokonca sa študenti ‚zo západu‘ usilujú dostať sa k nám, aby sa stali lekármi a získali diplom, ktorý je platný takmer na celom svete.

 

Informácie a fotografie poskytla: Jaroslava Oravcová – hovorkyňa, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

              

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Medzi rozhľadňami, ktorých je v súčasnosti na Slovensku vyše 140, dominujú stavby z dreva.
Zistite viac