V boji proti nežiaducim baktériám v potravinách

26. jún. 2018 • Chemické vedy

V boji proti nežiaducim baktériám v potravinách

Baktérie sú pôvodcovia až približne dvoch tretín alimentárnych ochorení, a preto je dôležité počas výroby a spracovania potravín zabezpečiť podmienky, ktoré zabránia ich rastu, rozmnožovaniu a prežívaniu.

Význam riešenia problematiky, ktorou sa zaoberá Ing. Petra Šipošová z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU), vyplýva zo závažnosti a frekvencie výskytu ochorení mikrobiálneho pôvodu prenášaných potravinami a snahy minimalizovať riziko ohrozenia zdravia konzumentov. „Navyše schopnosť mikroorganizmov tvoriť biofilm na zariadeniach v potravinárskych prevádzkach im umožňuje lepšie odolávať rôznym stresovým faktorom, čím sa môžu podieľať na zvýšení rizika kontaminácie potravín z povrchov plôch prichádzajúcich do styku s potravinami,“ hovorí realizátorka projektu Vplyv faktorov prostredia na tvorbu biofilmu a produkciu toxických metabolitov potenciálne patogénnymi mikroorganizmami, na ktorý bol udelený grant STU.

Cieľom projektu je kvalitatívna a kvantitatívna charakterizácia schopnosti potenciálne patogénneho mikroorganizmu Staphylococcus aureus tvoriť biofilm a termorezistentné enterotoxíny v závislosti od rôznych faktorov prostredia. Počas vykonávania experimentov budú podľa Ing. Petry Šipošovej podmienky nastavené s ohľadom na výrobu tradičných slovenských syrov, keďže sledovaný mikroorganizmus je bežnou súčasťou mikrobioty surového mlieka a výrobkov z neho.

„Vzhľadom na predchádzajúce činnosti na Oddelení výživy a hodnotenia kvality potravín máme k dispozícii zbierku izolátov S. aureus, ktorých rastové parametre a schopnosť tvorby biofilmu boli čiastočne charakterizované. Na základe kompletizácie a rozšírenia získaných výsledkov potom budeme môcť lepšie definovať podmienky vedúce k inhibícii rastu sledovaného patogénu a následnej tvorby biofilmu a produkcie toxických metabolitov.“

Na riešení tohto projektu sa podieľajú taktiež študentky inžinierskeho a bakalárskeho štúdia na Oddelení výživy a hodnotenia kvality potravín a okrem toho realizátori projektu spolupracujú pri stanovení tvorby enterotoxínov aj s Úradom verejného zdravotníctva, s ktorým majú nadštandardné vzťahy.

„Získané výsledky budú prínosom pre zabezpečenie hygienickej bezchybnosti a zdravotnej neškodnosti potravín s dôrazom na tradičné slovenské syrárske špeciality. Navyše, podrobná charakterizácia sledovaného mikroorganizmu a získané informácie o jeho rastových parametroch sú žiaduce pre vedný odbor – prediktívnu mikrobiológiu, čo po možnej aplikácii výsledkov do praxe pomôže pri výrobe nielen senzoricky atraktívnych, ale predovšetkým mikrobiologicky bezpečnejších a stabilnejších výrobkov,“ uviedla Ing. Petra Šipošová.

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu a foto poskytla: Ing. Petra Šipošová, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
kúpa časopisov jún 2016
výtvarná súťaž TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
Aurelium - centrum vedy
Veda v Centre
TVT 2019
TAG História
TAG Slovenská veda
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Mäsožravé rastliny sa dokážu vyživovať heterotrofne, lovom hmyzu, resp. drobných živočíchov.
Zistite viac