Príprava katalyzátorov na rozklad dechtov z lacných materiálov

12. aug. 2018 • Technické vedy

Príprava katalyzátorov na rozklad dechtov z lacných materiálov

Pri splyňovaní biomasy a zmesného komunálneho odpadu vzniká skondenzovateľný podiel produktov, ktoré sú známe ako dechty. Kondenzácia dechtov v zariadeniach za splyňovačom spôsobuje ich zanášanie. Aby sa tomu predišlo, koncentrácia dechtov v produktovom plyne sa musí znížiť pod určitú prijateľnú úroveň, ktorá je daná použitou technológiou na spracovanie produktového plynu. Separácia dechtov je zložitá a nákladná.

Alternatívou je katalytický rozklad dechtov v sekundárnom reaktore pomocou vhodného katalyzátora. Komerčne dostupné katalyzátory sú však drahé a ľahko sa deaktivujú. Z tohto dôvodu sa značné úsilie venuje výskumu lacných katalyzátorov na báze prírodných materiálov a koksu z pyrolýzy rôznych surovín. Projektom s názvom Príprava katalyzátorov na rozklad dechtov z lacných materiálov sa ako zodpovedný riešiteľ zaoberá Ing. Jakub Husár, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Spoluriešiteľom je Ing. Patrik Šuhaj, vedúcim práce je doc. Ing. Juma Haydary.

Ako uvádza Ing. Jakub Husár, v literatúre sa často spomínajú katalyzátory na báze olivínu, dolomitu, zeolitov a koksu z pyrolýzy biomasy. Využitie koksu z pyrolýzy pneumatík je málo preskúmaná oblasť. Cieľom jeho projektu je príprava a testovanie katalyzátorov na báze koksu z pyrolýzy pneumatík vhodných na rozklad dechtov zo splyňovania biomasy a zmesného komunálneho odpadu. Projekt je sústredený na stanovenie podmienok prípravy katalyzátora, ktoré zabezpečia jeho najväčšiu katalytickú aktivitu pri rozklade modelového dechtu.

„Testované katalyzátory už boli pripravené pri rôznych podmienkach. Je však nutné vykonať viacero analýz na stanovenie ich vlastností. Napr. termogravimetrická analýza, meranie špecifického povrchu, elementárna analýza. Po vykonaní týchto analýz bude realizované testovanie katalytických vlastností týchto katalyzátorov,“ približuje zodpovedný riešiteľ.

Výsledkom projektu má byť vyhodnotenie vplyvu podmienok prípravy katalyzátorov na ich katalytické vlastnosti a stanovenie, ktorý z pripravených katalyzátorov je najvhodnejší na rozklade dechtov. Získané výsledky budú prezentované na zahraničnej vedeckej konferencii v podobe prezentácie a konferenčného príspevku.

Ako konštatoval Ing. Jakub Husár, prínosom tohto projektu je preskúmanie možností prípravy a využitia málo preskúmaného materiálu na prípravu katalyzátorov na rozklad dechtov, ktorý má veľký potenciál, nakoľko je lacný a obsahuje veľa kovov v porovnaní s koksom z pyrolýzy biomasy, ktoré zlepšujú jeho katalytickú účinnosť.

Projekt Príprava katalyzátorov na rozklad dechtov z lacných materiálov patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu: Ing. Jakub Husár

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila. VČ

Hore
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
VC 6/2020 železany
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Očkovanie je hlavný nástroj primárnej prevencie chorôb.
Zistite viac