CVTI SR, Prednáška /

Vtáctvo v meniacom sa globálnom prostredí

Banner k Vede v CENTRE - séria na tému životné prostredie - Vtáctvo v meniacom sa globálnom prostredí. Prednášajúci Mgr. Radovan Václav, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

V druhej časti prednášky sa zameriame na dominantné faktory, ktoré negatívne alebo pozitívne ovplyvňujú kondíciu vtáctva, t. j. veľkosť a územnú členitosť populácií vtákov, s prihliadnutím na špecifiká našej krajiny, respektíve okolitého regiónu. Priblížime 1. globálne vplyvy, akými je v prvom rade klíma, 2. regionálne vplyvy, akými sú najmä spôsoby obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej krajiny, 3. lokálne vplyvy, ktoré sú silne závislé od biologických daností druhov vtákov, akými je aj miera ich spoločenskosti. Kvôli svojej početnosti a mobilite predstavujú vtáky významnú skupinu živočíchov aj v problematike verejného zdravia. V otázkach venovaných ekológii medicínsky významných parazitov a patogénov vtákov preto v záverečnej časti prednášky upriamime pozornosť na epidemiologickú dôležitosť 1. štruktúry vtáčích spoločenstiev, 2. intenzívneho chovu vtákov, 3. zmien v intenzite kontaktov medzi ľuďmi a divo žijúcimi vtákmi. Prednáška je určená záujemcom o spoznanie špecifík druhového zloženia vtákov Slovenska, významných vonkajších a vnútorných vplyvov, ktoré na populácie týchto druhov pôsobia a epidemiologickej dôležitosti vtákov pre verejné zdravie.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube Veda na dosah – CVTI SR

O prednášajúcom:

Mgr. Radovan Václav, PhD., pôsobí v Ústave zoológie Slovenskej akadémie vied. Vo svojom výskume sa zaoberá rôznymi otázkami z okruhu biológie a ochrany vtákov, ako aj z okruhu ekológie parazitov a patogénov živočíchov. Okrem vtákov skúma vybrané otázky ekológie aj na iných skupinách stavovcov, akými sú plazy (napr. jašterica zelená) a cicavce (napr. svišť vrchovský). Svoju doktorandskú prácu o reprodukčnej ekológii vrabca domového riešil v spolupráci s Dr. Herbertom Hoiom v Ústave Konrada Lorenza Rakúskej akadémie vied (KLIVV, OeAW) vo Viedni. Postdoktorálny pobyt absolvoval v Experimentálnom ústave pre arídne zóny Španielskej akadémie vied (EEZA, CSIC) v Almeríi v spolupráci s Dr. Franciscom Valerom. S Dr. Valerom a jeho kolegami rieši rôzne výskumné otázky ekológie vtákov (najmä krakle belasej) a ekológiu ich parazitov a patogénov. S Dr. Martinom Šálkom z Akadémie vied ČR spolupracuje v otázkach aplikovanej ochrany vtáctva poľnohospodárskej krajiny.