Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ozajstný paradox prírody. Malý spevavec ničí hniezda dominantnejšiemu druhu vtáctva

VEDA NA DOSAH

úvodný obrázok/obr. 1: Hniezdo orieška obyčajného (Troglodytes troglodytes) postavené v hniezde vodnára potočného (Cinclus cinclus)

Skutočne zaujímavý paradox prináša príroda, keď istý druh spevavcov – oriešok obyčajný ničí znášky dominantnejšiemu vodnárovi potočnému v čase jeho neprítomnosti v hniezde. Na odhalenie tejto raritnej hniezdnej stratégie orieškov obyčajných (Troglodytes troglodytes), ktoré sa v rámci kompetície o hniezdne miesta takto správajú voči vodnárovi potočnému (Cinclus cinclus) sa zamerala Mgr. Lucia Hrčková z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vo svojom projekte Nové poznatky o kompetitívnom správaní orieškov obyčajných (Troglodytes troglodytes) voči dominantným vodnárom potočným (Cinclus cinclus). V roku 2018 jej bol udelený grant v rámci grantovej schémy UK.

Svoj výskum realizovala táto mladá doktorandka pomocou videozáznamu z terénu; grant finančne podporil nákup terénnych fotopascí. Na projekte spolupracuje s RNDr. Michalom Balážom, PhD., ktorý pôsobí na Katolíckej Univerzite v Ružomberku. „Už 11 rokov sa spolu venujeme výskumu hniezdnej biológie vodnárov potočných na strednom Slovenku v regióne Liptov. Počas tohto výskumu sa nám podarilo zaznamenať zaujímavé prípady kompetitívneho správania o hniezdne miesta (polobúdky) medzi spomenutými druhmi. Konkrétne v šiestich prípadoch si oriešky postavili svoje hniezdo priamo do hniezda vodnára potočného (úvodný obrázok/obr. 1), následkom čoho takto prestavené vodnárie hniezdo nebolo viac vodnármi v danej hniezdnej sezóne použité na hniezdenie – páry teda tieto hniezda opustili,“ uvádza Mgr. Lucia Hrčková.

Prebodnuté vodnárie vajíčkoOkrem týchto prípadov zaznamenali ešte jeden zaujímavý nález, kedy sa v hniezde vodnárov (takto obsadzovanom orieškami), nachádzali ich dve zničené vajíčka. Obe vajíčka mali cca 2 mm dierky (vpichy) situované približne v strede týchto vajec (obr. 2). „Na základe spomenutých pozorovaní predpokladáme, že nájdené vodnárie vajíčka boli zničené práve subdominantnými orieškami, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť nie sú schopné bojovať o hniezdne miesta voči dominantnejším druhom (v tomto prípade vodnárom) fyzicky a volia tak iné hniezdne stratégie. Aj keď toto deštruktívne správanie orieškov dokážeme potvrdiť viacerými faktami, je nevyhnutné sledovať a potvrdiť túto raritnú stratégiu aj pomocou terénnych videozáznamov.“

Medzidruhové zničenie znášky malými spevavcami (Passeriformes) je podľa Mgr. Lucii Hrčkovej považované za pomerne vzácne správanie, ktoré je opísané len u niektorých vtáčích druhov, z rovnakej čeľade orieškovitých (Troglodytidae) a tiež spevákovitých (Mimidae), vyskytujúcich sa však v miernom a tropickom pásme amerického kontinentu. Doposiaľ to nebolo zaznamenané u orieškov (ani iných vtáčích druhov) obývajúcich európsky kontinent. „Ak by sa podarilo toto správane potvrdiť aj pomocou videozáznamu priamo v teréne, išlo by o prvý prípad takejto hniezdnej stratégie orieškov pre európsky kontinent. Odhalením tohto správania okrem iného poukážeme aj na fakt, že vtáky veľmi flexibilne reagujú na zmeny prostredia vo svojom okolí (predovšetkým v súvislosti s úbytkom prirodzených habitatov) a neustále vyvíjajú nové stratégie, ktoré zabezpečia samotné prežitie druhu. Prínos projektu spočíva aj v poukázaní na dôležitosť priameho terénneho výskumu v ornitológii, bez ktorého by sme sa o podobných vtáčích taktikách nedozvedeli.“ 

Momentálne je projekt v štádiu riešenia, prebiehajú monitoringy hniezd vodnárov a v najbližšej dobe budú zakúpené fotopasce inštalované k problémovým vodnárím hniezdam za účelom potvrdenia tohto správania.

*********************************************

Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje Granty UK už 22 rokov. Zo 419 podaných projektov doktorandov podporila univerzita 253. Vedecké, pedagogické a umelecké projekty doktorandov do 30 rokov si rozdelilo sumu 243 340,00 eur. Každý projekt získal v priemere sumu 960,00 eur. Najviac podaných i podporených projektov pochádza tradične z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá predložila 144 žiadostí o grant, z nich uspelo 88. Jesseniova lekárska fakulta UK predložila 61 projektov, z ktorých finančnú podporu získalo 37. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK bolo podporených 40 z 59 podaných projektov.

 

Odborný garant textu a fotografie poskytla: Mgr. Lucia Hrčková z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – Katedra zoológie

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky