Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dávame do pozornosti Európske dni vtáctva

VEDA NA DOSAH

vtáky

Najpočetnejším a najčastejšie zaznamenávaným druhom vtáctva na Slovensku je kačica divá. Ako uvádza Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko vo svojej Predbežnej správe zo sčítania zimujúcich vodných vtákov na Slovensku v zimnej sezóne 2017/2018, jej relatívna početnosť sa v jednotlivých mesiacoch pohybovala od 25 po takmer 60 %. Medzi silne početné druhy patrila aj hus bieločelá, resp. čajka smejivá, tiež chochlačka vrkočatá a v decembri a januári aj hlaholka severská.

Práve v týchto dňoch sa konajú Európske dni vtáctva, pričom je možné pozorovať jesennú migráciu. Tento rok to bude už 25. ročník, Európske dni vtáctva sa realizujú počas víkendu 6. a 7. októbra.

Vodné vtáctvo bolo od začiatku pravidelného sčítania na Slovensku sčítané aspoň v jednom roku spolu na 831 lokalitách, konštatuje Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko. Pokračuje, že od roku 2004 je každú zimu počas medzinárodného termínu sčítania skontrolovaných viac ako 400 lokalít s výskytom vodného vtáctva, čo predstavuje približne 2 500 km vodných tokov (rieky Váh, Dunaj, Morava, Hron, Hornád a iné v celej ich dĺžke na Slovenskom území) a 200 km2 vodných nádrží, rybníkov, štrkovísk a jazier.

V zimnej sezóne 2017/2018 bolo monitorovaných 67 (december) až 585 (január) rôznych lokalít pozostávajúcich zo stojatých vôd rôzneho charakteru, či úsekov tečúcich vôd. Celkovo počas všetkých sčítacích termínov bolo zaznamenaných 95 vodných alebo na vodu viazaných vtáčích druhov. Najviac ich bolo pozorovaných počas mesiacov s jesennou a jarnou migráciou; v októbri 68, v apríli 71.

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko uvádza, že napriek malej rozlohe Slovenska sa u nás nachádzajú lokality, ktoré sú z hľadiska zimovania vtákov jednými z najvýznamnejších v strednej Európe. „Viac ako 20 000 ex. vtákov býva pravidelne zaznamenaných na Hrušovskej zdrži, na slovenskom úseku Dunaja, ale nepravidelne aj na vodnej nádrži Zemplínska šírava. Zároveň pre druhy ako chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula) či chochlačka sivá (Aythya ferina) je ich zimovisko na Hrušovskej zdrži v niektorých zimách jedno z najvýznamnejších v strednej Európe. Podobne zimoviská husi bieločelej (Anser albifrons) na Žitnom ostrove, Dolnom Podunajsku a Záhorí patria medzi najvýznamnejšie v strednej Európe. Medzinárodne významné počty (viac ako 1 % z príslušnej populácie v rámci európskych regiónov) boli na Slovensku počas zimovania a migrácie zaznamenané aj u husi siatinnej (Anser fabalis), husi divej (Anser anser), kačice divej (Anas platyrhynchos), potápača malého (Mergus albellus) a čajky žltonohej (Larus michahellis). Najvýznamnejšie zimoviská však predstavujú zhromaždiská hlaholky obyčajnej (Bucephala clangula), ktorá v niektorých zimách dosahuje na Dunaji jedny z najvyšších počtov v celej Európe.“

Najbližšie podujatia, ktoré sú pri príležitosti Európskych dní vtáctva zorganizované:

6. 10. 2018; 8.00 – 12.00 hod. VN Bešeňová v Liptovských Vlachoch

Stretnutie bude na hrádzi VN v Liptovských Vlachoch (na južnej strane VN). Záujemcovia o pozorovanie vtáctva sú pozývaní k VN Bešeňová, ktorá je významným zhromaždiskom migrujúceho vodného a na vodu viazaného vtáctva. Je možné tu pozorovať viacero druhov v pomerne vysokých počtoch. V prípade priaznivého počasia sa uskutočnia aj ukážky odchytu a krúžkovania vtákov.

6. 10. 2018; 8.00 – 14.00 hod. Senianske rybníky

Odchod autobusom o 8.00 hod. z autobusovej stanice v Michalovciach smerom do Iňačoviec. Návrat do Michaloviec autobusom o 14.01 hod.  z obce Senné
Trasa: Iňačovce – NPR Senianske rybnáky – lúka Ostrovik – Senné
Program: Exkurzia náučným chodníkom „Vtáčím rajom“, pozorovanie jesennej migrácie na rybníkoch, mokradiach a lúkach. Ukážka odchytu a krúžkovania vtákov na lúke Ostrovik. Návšteva „Iňačovskej“ a „Karpatskej“ váhadlovej studne, troch rozhľadní a stáda uhorského sivého dobytku.

6. 10. 2018; 8.00 – 12.00 hod. Pozorovanie a odchyt  vtáctva na VN Môťová Zvolen

Zraz na hrádzi VN o 8.00 hod. Záujemcov o poznávanie vtáctva v okolí Zvolena pozývajú na hrádzu VN Môťová k odchytu a krúžkovaniu vtáctva.

6. 10. 2018 Turnianske rybníky

Európske dni vtáctva na Turnianskych rybníkoch sa uskutočnia v čase od 9.00 do 14.00 hodiny.

6. 10. 2018 Hrušovská zdrž – Vtáčí ostrov – brigáda pre zlepšenie biotopov hniezdiacich vtákov

Stretnutie záujemcov bude o9.00 hod. pri Múzeu Danubiana, alebo na inej lokalite po dohode s organizátorom. Cieľom akcie realizovanej v čase 9.00 – 17.00 hod. bude odnosiť pohrabané kôpky zlatobyľu a vegetácie a pripraviť hniezdne biotopy rybárov a čajok tak, aby aj v roku 2019 mohli na ostrove zahniezdiť. V prípade záujmu je podmienkou účasti prihlásenie sa vopred organizátorovi, ktorý zabezpečí prevoz na ostrov.

7. 10. 2018; 10.00 hod. Vodné vtáctvo v Banskej Bystrici

Stretnutie prebehne na Uhlisku v B. Bystrici pri reštaurácií Kazačok.
Uskutoční sa prechádzka okolo rybníka Pod rybou, kde budú sledovať vodné vtáctvo. Potom bude presun do parku pozdĺž ulice Triedy SNP, kde vyčistíme asi 15 búdok, plánujú organizátori.

7. 10. 2018 Hrušovská zdrž – migrujúce vtáctvo

Stretnutie záujemcov bude o 11.00 hod. na konečnej linky č. 90 na prehradení Dunaja (zastávka Danubiana). Cieľom bude skúsiť nájsť vzácnejšie zaujímavé migrujúce druhy vodného vtáctva medzi vodným vtáctvom Hrušovskej zdrže.

7. 10. 2018 Košské mokrade

Účastníci sa majú ST o 9.00 hodine  pri starej Košovskej ceste pod starým cintorínom v obci Koš.
Pozorovanie a poznávanie vodného vtáctva, praktická ukážka odchytu vtáctva za účelom krúžkovania, debata o význame a cieľoch tejto metódy, ako aj diskusia o vzniku a význame mokradí sa zrealizuje pri obci Koš.

 

Zdroj informácií a fotografií:

http://www.vtaky.sk/announcements/show/276/Europske-dni-vtactva-2018-6-7-oktober-2018

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky