CVTI SR, Prednáška /

Budúcnosť cereálnych potravín

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Budúcnosť cereálnych potravín. Prednášajúca: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Dostatok potravín považujeme za samozrejmosť a prístup k nim nie je u nás problémom.  Avšak nutrične a energeticky vyvážené stravovanie vôbec nie je jednoduché. Súčasné znalosti o potravinách, ich pôvode, kvalite, zložení a spôsoboch spracovania sú na jednej strane často podceňované a unikajú pozornosti časti konzumentov, na strane druhej sú však niektoré aspekty a pohľady na potraviny preceňované. V každom prípade, zabezpečiť dostatok potravín nesie so sebou úlohy orientované nielen na kvantitu vyrobenej (a dovezenej) produkcie, ale aj na jej kvalitu (hygienickú, nutričnú, senzorickú), ako aj na dizajnovanie výrobkov pre konkrétne skupiny konzumentov. Základnou zložkou potravín, ktorá má zabezpečiť až 60 percent  odporúčaného energetického príjmu denne sú sacharidy, ktorých zdrojom v našej strave sú predovšetkým cereálie s významným zastúpením škrobu. Aj z týchto dôvodov potravinárske výrobky na báze cereálií tvoria jeden z pilierov stredoeurópskej stravy. Ďalším dôvodom je snaha o „ekologickosť“ stravovania, a teda čo najefektívnejšie využívanie potravinových zdrojov, a aj z tohto pohľadu sú rastlinné suroviny výhodnejšou cestou a perspektívou do budúcnosti. Prednáška sa nebude venovať len  čiernobielemu pohľadu na cereálne potraviny z hľadiska ich perspektív a inovatívnych smerovaní. Počas dlhej histórie ľudstva prešlo totiž spracovanie zŕn obilnín dlhou cestou, počas ktorej sa stratili niektoré výhody ich konzumácie. V súčasnosti sa množstvo času a výskumného úsilia venuje tomu, aby tieto potraviny viac napĺňali naše očakávania a významnejšie napomáhali správnym a cieleným stravovaním zlepšovať celkový zdravotný stav populácie. V prednáške objasníme vedecké koncepty, ktoré poukážu na potenciál v celom reťazci výroby potravín z obilnín, na produkciu zdravých, pohotových a atraktívnych potravín.

O prednášajúcej:

Doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. pôsobí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, aktuálne v Ústave potravinárstva. Vo svojej vedeckej práci sa komplexne zameriava na hodnotenie kvality potravinárskych surovín, optimalizáciu potravinárskych technológií a režimu prípravy produktov. Zároveň sa venuje sledovaniu a hodnoteniu rôznych modelov správania sa novo vyvinutých medziproduktov a ich vzťahu ku kvalite finálnych výrobkov, a využitiu biologicky aktívnych zložiek rastlinných surovín pri výrobe potravín s definovanými vlastnosťami. Zaoberá sa aj hodnotením biologicky cenných zložiek alternatívnych surovín a ich implementáciou do potravín, ako aj senzorickou analýzou potravín. Dlhodobo sa venuje problematike zameranej na vývoj potravín s pridanou hodnotou, dizajnovaných pre špeciálne potreby konzumentov, a potravín na osobitné výživové účely. A v súvislosti s týmto zameraním získal tím pod jej vedením patent na potraviny určené na špeciálne výživové účely, schválený aj v európskom priestore. Okrem výskumnej práce pôsobí aj ako pedagogička, a v rámci predmetov, ktoré gestoruje a vyučuje, učí absolventov kritickým, nezávislým a analytickým myslením porozumieť problematike komplexne, aj v širších súvislostiach. V rámci jej vedeckej školy vychovala a vychováva doktorandov a diplomantov, ktorí vo svojich záverečných prácach riešia problematiku zameranú na kvalitné suroviny a potraviny, a na overovanie možností ich dizajnovania. Aktívne pôsobí ako riadna členka Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, je členkou Rady konzultantov Poľnohospodárskeho znaleckého ústavu a pôsobí aj vo vedeckej rade univerzity a fakúlt. V rokoch 2013 – 2019 sa priamo podieľala na vzniku a budovaní Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre, z toho viac ako päť rokov bola jeho riaditeľkou. Spolupracuje so zahraničnými univerzitami a ich výskumnými pracoviskami a je autorkou viacerých domácich aj zahraničných vysokoškolských učebníc a knižných publikácií, zameraných na kvalitu potravín.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.