Obehové hospodárstvo – viac recyklácie a menej skládkovania


Obehové hospodárstvo – viac recyklácie a menej skládkovania

Obehové hospodárstvo je založené na minimalizácii tvorby odpadu a na oprave, renovácii či recyklácii existujúcich produktov a materiálov za účelom ich opätovného využitia. Posun smerom k obehovému hospodárstvu znamená zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie, zvýšenie bezpečnosti dodávok surovín, posilnenie konkurencieschopnosti a inovácií, a teda aj vyšší rast a tvorbu nových pracovných miest.

Európsky parlament schválil dňa 18. apríla 2018 recyklačné ciele, ktoré sú súčasťou novej legislatívy o spracúvaní odpadov. Podľa poslancov môže zlepšenie odpadového hospodárstva priniesť pozitíva najmä v oblasti ochrany životného prostredia a klímy, ako aj verejného zdravia.

Európsky parlamentReformný balík obsahuje štyri schválené legislatívne návrhy zamerané na prechod Európskej únie k obehovému hospodárstvu. V rámci neho by mala byť hodnota produktov, materiálov a zdrojov zachovávaná čo najdlhšie. Nová legislatíva stanovuje aj samostatné ciele pre jednotlivé obalové materiály, napríklad pre papier, kartón, plast, sklo, kov a drevo.

V súčasnosti sa recykluje 44 percent komunálneho odpadu,  teda odpadu produkovaného domácnosťami a malými podnikmi. Do roku 2025 by sa malo recyklovať aspoň 55 % komunálneho odpadu. Do roku 2030 by podiel recyklovaného odpadu mal dosiahnuť 60 % a do roku 2035 aspoň 65 %. V roku 2025 by sa malo recyklovať minimálne 65 % odpadu z obalov, pričom tento podiel by mal do roku 2030 vzrásť na 70 %.

Podľa údajov Eurostatu sa v roku 2016 vyprodukovalo na Slovensku 348 kg odpadu na osobu. Približne 66 % komunálneho odpadu skončilo na skládkach, 23 % sa recyklovalo alebo kompostovalo a 11 % spálilo. Slovensko patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu (približne 23 % v roku 2016). Väčšina komunálneho odpadu sa na Slovensku skládkuje alebo spaľuje (v roku 2016 cca 77 %).

Obehové hospodárstvo - prehľad

Nová právna úprava zavádza tiež strop na množstvo odpadu, ktorý môže skončiť na skládkach. V roku 2035 by to malo byť maximálne 10 % komunálneho odpadu. Skládkovanie je z ekonomického a environmentálneho hľadiska najhoršou možnosťou, ako naložiť s odpadom.

Členské štáty by sa v súlade s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja mali zamerať na zníženie objemu potravinového odpadu, a to o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030. V snahe predchádzať samotnej tvorbe potravinového odpadu by členské štáty mali stimulovať zber nepredaných potravín a ich bezpečnú redistribúciu. Podľa poslancov je tiež potrebné upozorniť spotrebiteľov na rozdiel medzi dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom spotreby potravín.

Týmto reformným balíkom sa Európa prihlásila k udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju, ktorého súčasťou sa konečne stanú priemyselné politiky a ochrana životného prostredia.

Ako zdôraznila spravodajkyňa Simona Bonafè (S&D, IT): „Obehové hospodárstvo nie je len politikou v oblasti spracúvania odpadov, ale je to spôsob regenerácie surovín a nepreťaženia už aj tak značne obmedzených zdrojov našej planéty a okrem iného aj výrazným inovovaním našich systémov výroby.‟

Členské štáty Európskej únie budú po prvý raz nútené riadiť sa jednotným spoločným legislatívnym rámcom.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Tlačová správa z plenárneho zasadutia Európskeho parlamentu, 18. 4. 2018

Ďalšie informácie:

Odpadové hospodárstvo: fakty a čísla EÚ

Ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

Zdroj foto: www.europarl.europa.eu

 

Súvisiace:

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Na ľudskom tele nachádzame vrodené aj získané znamienka.
Zistite viac