Chémia

Elektroanalytické stanovenie kyseliny močovej

Kyselina močová je koncovým produktom purínového metabolizmu a jej nadbytok v organizme spôsobuje ochorenie dna a aterosklerózu. Kolektív autorov v...

| VEDA NA DOSAH

Zhodnocovanie plastových odpadov tepelnými postupmi

Vytvorenie priemyselného výskumno-vývojového centra, ktorého základným zámerom bude skúmať možnosti homogenizácie vstupov na základe analytického skúmania vplyvu ich zloženia na...

| VEDA NA DOSAH

Cena za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky patrí Ing. Petrovi Michlíkovi, CSc.

Významný prínos rozvoja výskumu chemických, hlavne polypropylénových vlákien s využitím progresívnych modifikácií polymérnych systémov vrátane aditivácie nanomateriálmi a ich výrobné uplatnenie v...

| VEDA NA DOSAH

Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Vedecko-technický tím roka získal tím Ing. Jána Tkáča, DrSc.

Cena za vedu a techniku 2018 v kategórii Vedecko-technický tím roka bola udelená výskumnému tímu Chemického ústavu SAV pod vedením...

| Marta Bartošovičová

Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Osobnosť vedy a techniky získal Ing. Igor Lacík, DrSc.

Cena za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky bola udelená Ing. Igorovi Lacíkovi, DrSc., za dosiahnuté výsledky a...

| Marta Bartošovičová

Diamanty nie sú len na okrasu, dokážu vyčistiť vodu

Pri čistení odpadových, povrchových aj podzemných vôd sa využívajú tenké vrstvy bórom dopovaného diamantu vyrobené chemickou depozíciou z plynov vo vákuu....

| VEDA NA DOSAH

Neurochemické zmeny v animálnom modeli

V súčasnosti neexistujú vhodné biomarkery na sledovanie neurodegeneratívnych porúch v prípade poškodenia mozgu. Avšak pomocou lokalizovanej in vivo 1H MRS je...

| VEDA NA DOSAH

Domáca výroba výbušnín a jej problematika v súčasnosti

Výbušninou sa rozumie pevná alebo kvapalná látka alebo ich zmes, ktorá je schopná exotermickej výbušnej premeny aj bez prístupu atmosférického...

| VEDA NA DOSAH

V boji proti nádorovým ochoreniam kostí

Rádium a stroncium sú súčasťou životného prostredia. Rádium sa v prírode vyskytuje vo forme uránovej rudy, uránových a tóriových mineráloch....

| VEDA NA DOSAH

Chémia a technológie pre život

Siričitany poznali už v dobe starovekého Grécka, kedy sa na dezinfekciu nádob určených na víno používal oxid siričitý. Tieto látky...

| VEDA NA DOSAH