Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výskum častíc na báze kremíka a magnetitu má pomôcť pri čistení vôd

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Pixabay.com /PublicDomainPictures/

Mobilitný projekt Slovenskej akadémie vied SASPRO realizovaný v rámci 7. rámcového programu Európskej únie People – Marie Curie Actions je určený skúseným vedcom zo zahraničia, ktorí majú záujem pracovať v organizáciách Slovenskej akadémie vied. O trojročný výskumný pobyt na Ústave geotechniky SAV sa uchádzala a v súťaži uspela Dr. Inna Melnyk z Ústavu chémie povrchov Národnej akadémie vied Ukrajiny v Kyjeve v spolupráci s Ing. Miroslavou Václavíkovou, PhD. ako zodpovednou riešiteľkou projektu na strane Ústavu geotechniky SAV v Košiciach.

Projekt BISILMAG: Bi-funkčné sferické častice na báze kremíka a magnetitu pre čistenie vôd (Bifunctional Silica and Magnetite Spherical Particles with Tailored Porosity and Surface Chemistry for Complex Water Treatment) je na ÚGt SAV riešený od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2018.

Cieľom výskumného projektu BISILMAG je výskum kompozitných materiálov na báze oxidu kremičitého a magnetitu pre odstraňovanie organických a anorganických polutantov zo životného prostredia, hlavne vôd.

Tento projekt spája odbornosť vedcov v dvoch príbuzných vedných oblastiach – syntéza a funkcionalizácia mezoporéznych látok na báze oxidu kremičitého na ukrajinskej strane a bohaté skúsenosti v oblasti sorbentov na báze oxidov železa, ich fyzikálno-chemickou charakterizáciou a ich aplikáciou pri čistení vôd na slovenskej strane.

„SASPRO projekt umožní komplementárnu spoluprácu vedcov v oblasti syntézy a funkcionalizácie materiálov, ako aj ich charakterizácie a aplikácie pri čistení vôd,“ uvádzajú realizátori projektu.

Pre implementáciu projektu boli navrhnuté tri čiastkové ciele. Predovšetkým je to príprava Si-mikrosfér pre selektívnu adsorpciu katiónov kovov; potom aj funkcionalizácia častíc magnetitu polysiloxanovými skupinami, čo umožní adsorpciu katiónov kovov, ako aj organických zložiek z vôd; v neposlednom rade syntéza nanokompozitov a ich testovanie na modelových odpadových vodách. „Na splnenie udržateľných ekologických a ekonomických požiadaviek je náš cieľ zameraný na vývoj pokrokových adsorpčných polysiloxánom funkcionalizovaných magnetických nanočastíc na odstraňovanie iónov ťažkých kovov a organických farbív z vodných zdrojov. S vývojom nových funkcionalizovaných magnetických a kremičitých nanočastíc by bolo možné oddeliť veľkú časť príslušných ťažkých kovov a farbív z čistiarní komunálnych odpadových vôd a priemyselných odpadových vôd,“ vysvetlili tvorcovia projektu.

Originálnosť projektu spočíva podľa nich v použití organo-anorganických hybridných nanočastíc ako základných stavebných jednotiek pre tvorbu nových sorpčných materiálov.

Hlavným výstupom tohto multidisciplinárneho projektu sú materiály, ktoré môžu byť veľkým prínosom aj v iných vedných oblastiach, ako sú chromatografia, cielená aplikácia liečiv či vývoj chemo- a biosenzorov, a i.

 

Zdroj informácií:

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=activity-proj-int&institute_no=78

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /PublicDomainPictures/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky