Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cena za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky patrí Ing. Petrovi Michlíkovi, CSc.

VEDA NA DOSAH

Ing. Peter Michlík, CSc.

Významný prínos rozvoja výskumu chemických, hlavne polypropylénových vlákien s využitím progresívnych modifikácií polymérnych systémov vrátane aditivácie nanomateriálmi a ich výrobné uplatnenie v Slovenskej republike a zahraničí je dôvodom, pre ktorý si Ing. Peter Michlík, CSc. vyslúžil Cenu za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.

Jeho pracoviskom je Výskumný ústav chemických vlákien, a. s., Svit, kde pôsobí ako špecialista pre oblasť výskumu chemických vlákien. Má viac ako 40 ročné nepretržité skúsenosti v oblasti základného a aplikovaného výskumu štandardných a modifikovaných syntetických vlákien.

Pri príležitosti zisku Ceny za vedu a techniku vám prinášame rozhovor s oceneným.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako ste zareagovali na zisk tohto ocenenia? Bolo to pre vás prekvapením?

P. MICHLÍK: Udelenie tohto významného ocenenia za moju celoživotnú výskumnú prácu ma samozrejme príjemne prekvapilo a uisťujem vás, že si ho nesmierne vážim.

Prišlo v období, kedy končím svoje 43 ročné profesijné pôsobenie vo Výskumnom ústave chemických vlákien, a. s. Svit a odovzdávam štafetu výskumnej a vývojovej činnosti v oblasti chemických vlákien našim zástupcom mladej generácie výskumníkov.

Priznávam, že sa mi oveľa ľahšie odchádza do dôchodku s veľmi príjemným a povznášajúcim pocitom tejto významnej spoločenskej akceptácie výsledkov mojej celoživotnej výskumnej činnosti.

S. C.: Popíšte, čím ste sa vo svojej práci zaoberali?

Ing. Peter Michlík, CSc.P. MICHLÍK: Celý môj profesijný život bol úzko spätý so základným a najmä aplikovaným výskumom v odbore makromolekulových látok, so špecializáciou na technológiu chemických vlákien. Za 43 rokov mojej aktívnej výskumnej činnosti som prešiel najdôležitejšími etapami rozvoja chemických a najmä polypropylénových vlákien v SR.

V druhej polovici 70. rokov minulého storočia som ako čerstvý inžinier, absolvent Chemickotechnologickej fakulty SVŠT v Bratislave v odbore Technológia makromolekulových látok – technológia chemických vlákien, nastúpil vo Výskumnom ústave chemických vlákien do výskumno-vývojového tímu, ktorý riešil a v 80. rokoch následne realizoval veľkokapacitné technológie výroby polypropylénových vlákien v SR. Bola to etapa veľkých investičných projektov s realizáciou základných sortimentov chemických vlákien pre technické a textilné aplikácie.

V 90. rokoch som sa už ako zodpovedný riešiteľ, resp. zodpovedný spoluriešiteľ viacerých projektov, resp. čiastkových úloh štátnych programov rozvoja, programov APVV a hospodárskych výskumných úloh spolu so svojim výskumným tímom podieľal na riešení a následnej realizácii inovácie sortimentov chemických, hlavne polypropylénových vlákien. Hlavným predmetom tejto etapy bolo zlepšovanie úžitkových vlastností vlákien cestou ich monofunkčných chemických a fyzikálnych modifikácií.

Prvých pätnásť rokov tohto storočia bolo etapou veľkých inovácií a začiatku sofistikácie v sortimentnej skladbe a technológiách výroby chemických vlákien. V interdisciplinárnych výskumných tímoch sme riešili a následne realizovali projekty viacfunkčných modifikácií vlákien, kompozitných vláknitých systémov, kombinácie chemickej a fyzikálnej modifikácie vlákien, ako aj modernizácie technológie ich výroby.

Súčasné obdobie by sa dalo charakterizovať ako etapa výskumu špeciálnych sofistikovaných chemických vlákien a textílií. Výskumné projekty sú sústredené na riešenie progresívnych sortimentov chemických vlákien so špeciálnymi úžitkovými vlastnosťami a vysokou pridanou hodnotou, vrátane využitia nanotechnológií a polymérnych materiálov z obnoviteľných zdrojov.

S. C.: Čo vás viedlo k tomu venovať sa práve tejto problematike?

P. MICHLÍK: Už ako dieťa som sa zaujímal o nové veci a spôsoby ako nové veci vznikajú.

Moje rozhodnutie venovať sa chémii prišlo počas stredoškolského štúdia na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Poprade na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia a bolo podmienené viacerými skutočnosťami. Prvotným a zásadným impulzom bol vynikajúci pedagóg chémie pán profesor Michal Brejčák, ktorý u mňa prebudil záujem práve o túto oblasť prírodných vied.

Druhým faktorom, ktorý usmernil môj záujem o chémiu do oblasti makromolekulovej chémie bola skutočnosť, že to bolo v období začiatku intenzívneho rozvoja odboru makromolekulových látok v plastoch a chemických vláknach. A treťou skutočnosťou, ktorá súvisela s prieskumom môjho potenciálneho pracovného uplatnenia nie ďaleko od domova, bola blízkosť komplexu významných podnikov, vrátane Výskumného ústavu chemických vlákien s makromolekulovým zameraním vo Svite.

O smerovaní môjho zamerania na špecializáciu do oblasti chemických vlákien a ich výskumu rozhodlo moje štúdium na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave. Boli to najmä medzinárodne uznávané osobnosti v tejto oblasti a to páni prof. Ing. Martin Jambrich, DrSc., prof. Ing. Anton Marcinčin, PhD., doc. Ing. Alexander Pikler, CSc. a ďalší, ktorí mi ako skvelí pedagógovia špecializačnej časti môjho štúdia dali kvalitné základy pre moju celoživotnú prácu v oblasti výskumu chemických vlákien.

Ing. Peter Michlík, CSc.

S. C.: Aký je najvýznamnejší počin, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

P. MICHLÍK: Ako som už uviedol v odpovedi na Vašu druhú otázku, za uplynulých 43 rokov mojej výskumnej činnosti som mal to šťastie podieľať sa na najdôležitejších etapách rozvoja chemických a najmä polypropylénových vlákien v SR. Preto je veľmi ťažké vybrať jeden počin z množstva výskumných a realizačných aktivít, na ktorých som sa podieľal. Prakticky každá z nich mala v príslušnom období rozvoja chemických vlákien svoju dôležitosť a význam. Najviac si však vážim svoju spoluúčasť pri príprave a následnom riešení výskumno-vývojových projektov, ktorých realizačné výstupy priniesli zásadné inovácie v sortimentoch chemických vlákien pre technické a textilné aplikácie a súčasne priniesli a prinášajú ekonomický profit pre realizátorov výsledkov riešenia. Ako konkrétny príklad môžem uviesť dva inovované výrobky z produktového portfólia Výskumného ústavu chemických vlákien, a. s. Svit, ktoré prispievajú k tvorbe pridanej hodnoty realizátora založenej na duševnom vlastníctve výsledkov riešenia. Ide o špeciálne mikro a nano aditivované polypropylénové vlákna so zvýšenou adhéziou k cementovej matrici, s obchodným označením Kalcifil Mikro/Nano, ktoré sú určené na mikroarmovanie cementových stavebných prvkov. Definovaný prídavok týchto vlákien zabezpečuje významné zvýšenie mechanických vlastností betónov a mált, ako aj ich mrazuvzdornosti a odolnosti voči chemickým a rozmrazovacím látkam. Predmetné inovované výrobky boli vyvinuté v rámci projektu aplikovaného výskumu APVV č. VMSP-P-0007-10 „Progresívne polypropylénové vlákna pre silikátové kompozity“, ktorého som bol zodpovedným riešiteľom, a ich patentovo-právna ochrana je zabezpečená patentmi č. 288472 „Mikroaditivované polypropylénové vlákno so zlepšenou kompatibilitou a afinitou k silikátovej matrici cementových kompozitov“ a č. 288487 „Nanoaditivované polypropylénové vlákno so zlepšenou kompatibilitou a afinitou k silikátovej matrici cementových kompozitov“. Za tieto výrobky bol Výskumný ústav chemických vlákien, a. s. Svit v roku 2012 ocenený Cenou ministra hospodárstva SR za rok 2011 „Inovatívny čin roka“ v kategórii „Výrobková inovácia“.

S. C.: Čo by ste odkázali mladej generácii vedcov, aby čo najlepšie napredovali a vydržali v neľahkých úlohách?

P. MICHLÍK: Veda a výskum majú veľa spoločného s dobrodružným extrémnym športom, až na to, že najzaťaženejšou oblasťou je „sivá mozgová kôra“ a nie fyzická konštrukcia ľudského tela. To však neznamená, že vedec a výskumník nemusí mať dobrú fyzickú kondíciu a extrémny športovec nemusí mať skvele pracujúci mozog.
Tak ako pri extrémnom športe, tak aj vo vedeckej a výskumnej práci nejde zďaleka o jednotvárnu a monotónnu činnosť. Pri obidvoch neustále prichádzajú nové výzvy, s ktorými je potrebné sa poriadne popasovať.
Pri obidvoch sú rovnako dôležité pripravenosť a výdrž pri zvládaní riešenia týchto výziev. Priebežná príprava, kvalitný tím, systematická činnosť a zvažovanie rizík, schopnosť nevzdať sa pri dielčich neúspechoch a niesť zodpovednosť za zvolený postup a výsledok realizácie činnosti, to sú spoločné prvky pri obidvoch uvedených aktivitách. Pri obidvoch týchto činnostiach je taktiež dôležité mať kvalitné osobné zázemie, ktoré významne uľahčuje zvládanie stresovej a adrenalínovej záťaže.

A najdôležitejšie pri obidvoch týchto aktivitách je, že s odstupom času sa v konečnom dôsledku dostaví množstvo nezabudnuteľných príjemných pocitov naplnenia osobných ambícií, vnútorného uspokojenia, ba až hrdosti za priebežné úspešné zdolávanie prichádzajúcich výziev.

A práve preto stojí za to venovať sa vede a výskumu v akejkoľvek oblasti.

Ing. Peter Michlík, CSc.

*********************************************

Ing. Peter Michlík, CSc. bol zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých úspešných projektov, resp. čiastkových úloh projektov štátneho programu VaV, programov APVV, ako aj projektov s medzinárodnou účasťou (napr. v roku 2013 úspešne ukončený projekt 7.RP s názvom SAFEPROTEX). Ako expertný technický pracovník dlhodobo spolupracuje s domácimi a zahraničnými podnikmi hospodárskej sféry (napr. Chemosvit Fibrochem, Slovnaft, BASF, Pegas Nonwovens, Degussa, Precheza, Austin Detonator, Moira, Unipetrol, a. i.) na príprave a riešení výskumno-vývojových projektov, ktorých realizačné výstupy prinášajú mnohé kľúčové inovácie v oblasti technológií makromolekulových látok. Počas svojej dlhoročnej odbornej praxe stál pri zavádzaní výrob chemických, hlavne polypropylénových vlákien v SR a ČR. Je autorom mnohých úžitkových vzorov a patentov, ktoré neustále prispievajú v spoločnosti VÚCHV, a. s. k tvorbe pridanej hodnoty založenej na duševnom vlastníctve. Jedným z takýchto počinov je aj výrobok polypropylénové vlákno s obchodným označením Kalcifil Mikro/Nano vyvinuté v rámci projektu APVV č. VMSP-P-0007-09, ktorého bol Ing. Michlík zodpovedným riešiteľom a ktorý bol v roku 2012 ocenený Cenou ministra hospodárstva SR za rok 2011 „Inovatívny čin roka“ v kategórii „výrobková inovácia“. Ako kľúčový člen riešiteľského tímu v spoločnosti VÚCHV, a. s. sa významnou mierou podieľal na získaní Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za rok 2011 v kategórií „Vedecko-technický tím roka“ za významný prínos v oblasti výskumu progresívnych vlákien na báze klasických a nových polymérov z obnoviteľných zdrojov a v oblasti vývoja kompaktnej linky pre výrobu PP mikrovlákna. 

 

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív Ing. Peter Michlík, CSc. a NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky