Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Vedecko-technický tím roka získal tím Ing. Jána Tkáča, DrSc.

Marta Bartošovičová

Vedecký tím Chemického ústavu SAV pod vedením Ing. Jána Tkáča, DrSc.

Cena za vedu a techniku 2018 v kategórii Vedecko-technický tím roka bola udelená výskumnému tímu Chemického ústavu SAV pod vedením Ing. Jána Tkáča, DrSc., za vedeckovýskumnú, publikačnú, podnikateľskú a popularizačnú činnosť v oblasti technológií nanoštruktúrovaných (bio)senzorov a medicínskej diagnostiky.

Chemický ústav Slovenskej akadémie vied patrí medzi najväčšie výskumné inštitúcie v rámci SAV. Vedecky sa zameriava na chémiu a biochémiu sacharidov. Spolupracuje s poprednými vedeckými inštitúciami doma aj v zahraničí a väčšina jeho projektov má silný interdisciplinárny charakter. 

Ing. Ján Tkáč, DrSc.Výskumný tím pod vedením Ing. Jána Tkáča, DrSc., ktorý je vedúcim Oddelenia glykobiotechnológie v Chemickom ústave SAV, začal vznikať v roku 2011 ako riešiteľský kolektív prestížneho ERC starting grantu (2013 – 2017). Tím dlhodobo vykazuje vysokú publikačnú aktivitu, ktorá je výsledkom riešenia mnohých domácich a zahraničných projektov, ako napríklad ITN – Inicial Training Network (2012 – 2016; 2018 – 2022), Qatar Science Foundation (2013 – 2017). Členovia výskumného kolektívu sa aktívne venujú popularizácii vedy počnúc prednáškami na základných a stredných školách až po popularizačné aktivity pre širokú verejnosť. V roku 2017 vydali spoločnú popularizačnú knihu pod názvom Nanobiotechnológie – od lepiacej pásky k medicínskym aplikáciám.

V roku 2017 vznikol na Oddelení glykobiotechnológie pod vedením Dr. Jána Tkáča biotechnologický start-up pod názvom Glycanostics (spol. s r. o), ktorý sa zameriava na využitie štúdia zmien glykánov na biomarkeroch karcinómu prostaty a prsníka pre skorú diagnostiku. V tomto roku sa umiestnil na 3. mieste vo finále medzinárodnej súťaže Vodafone – nápad roka 2018 v ČR, získal Seal of Excellence za projekt vo výzve SME Instrument 1, umiestnil sa v Top6 v súťaži stredoeurópskych star-upov FutureNow a získal ERC Proof of Concept grant.

Výskumný tím pod vedením Dr. Tkáča sa v súčasnosti zaoberá aplikáciou novej skupiny nanomateriálov pre senzoriku, ako aj aplikácii modifikovaných, nanoštruktúrovaných povrchov pre analýzu glykánov pre medicínsku diagnostiku, príprave a využitiu biosenzorov a inovatívnych bioanalytických metód ako aj počítačovému modelovaniu a využitiu strojového učenia v diagnostike. Členovia výskumného tímu sú držiteľmi viacerých ocenení doma aj v zahraničí.

V súvislosti s udelením významného ocenenia tímu sme Ing. Jána Tkáča, DrSc., požiadali o rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: V rámci Týždňa vedy a techniky tím pod Vašim vedením získal Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Vedecko-technický tím roka. Čo pre Vás znamená toto ocenenie?

J. TKÁČ: Ocenenie znamená nielen pre mňa, ale pre celý tím uznanie našej dlhodobej a systematickej práce v oblasti biomedicíny s dôrazom na aplikačný výskum. Chcem sa aj týmto spôsobom poďakovať súčasným, ako aj bývalým členom tímu, bez ktorých by nebolo možné toto ocenenie získať. Vďaka patrí aj rodinám členov tímu, ktoré majú pochopenie pre to, že veda nepozná piatky ani sviatky.  

Ing. Ján Tkáč, DrSc. počas preberania ocenenia

M. B.: Mohli by ste nás aspoň stručne oboznámiť s vedeckovýskumnou činnosťou start-up Glycanostics, spol. s r.o.?

Výskumná práca v Chemickom ústave SAVJ. TKÁČ: Založenie start-upu Glycanostics spolus kolegom Tomášom Bertókom úzko súvisí s podaním projektu ERC Proof of Concept (ERC PoC). Tento projekt som po prvýkrát podával v roku 2017 a keďže projekt je značne aplikačne zameraný, v projektovej žiadosti sme sa po prvý krát museli zaoberať komercializačnou stratégiou a podnikateľským zámerom. Tento projekt následne stimuloval založenie start-upu v decemberi 2017. Zámer firmy je veľmi dobre popísaný v druhej verzii ERC PoC, podanom v roku 2018 so strategickou podporou Ministerstva zdravotníctva SR a kolegu Pavla Čekana (CEO Multiplex DX). Cieľom projektu je vývoj a následne aj predaj klinických kitov na diagnostiku rakoviny prostaty a domácich testov na kontrolu stavu prostaty. Neskôr by sme sa chceli venovať aj diagnostike rakoviny prsníka. Naša technolófia je inovatívna, pretože je založená na analýze zmien (glykánov) v štruktúrach proteínov ako biomarkerov.

M. B.: Aké je zloženie Vášho tímu?

J. TKÁČ: V čase podania návrhu na ocenenie boli postdoci Michal Híreš, Alena Holazová, Lenka Lorencová (na obr. predný rad zľava), moja maličkosť, Tomáš Bertók, Filip Květoň (doktorand) a Eduard Jané (zadný rad zľava). Na obrázku chýba Erika Chocholová (doktorandka), ktorá je momentálne na rodičovskej dovolenke, a kolegyňa Jana Blahútová. Tím sa nám rozrástol o tri kolegyne doktorandky (Anna Blšáková, Veronika Gajdošová, Štefánia Hrončeková), ktoré ešte neboli súčasťou skupiny v čase podania návrhu na ocenenie.

Výskumný tím pod vedením Ing. Jána Tkáča, DrSc.

M. B.: S kým spolupracujete na medzinárodnej úrovni a čo si najviac ceníte na tejto spolupráci?    

J. TKÁČ: Máme dlhodobú spoluprácu s Dr. Kasákom (Qatar), s kolegami z Akadémie vied Českej republiky (Dr. Kaman), s kolegami v rámci ITN konzorcia PROSENSE (7 partnerských organizácií), otvárame spoluprácu s prof. Jeralom (Slovinsko), začíname spoluprácu v rámci ďalšieho ITN konzorcia synBIOcarb (7 partnerských organizácií). Chcel by som zdôrazniť dlhoročnú spoluprácu s nedávno zosnulým prof. Palečkom (ČR). V súvislosti so start-upom spolupracujeme s odborníkmi z Rakúska, Nemecka, Dánska, ČR a Ukrajiny.

M. B.: Aká je prognóza využitia výsledkov Vášho výskumu v praxi?

J. TKÁČ: Aplikačný výskum vrámci ERC PoC grantu má značný potenciál využitia v klinickej praxi, keďže tento typ projektu bol navrhnutý na financovanie. Momentálne sme v poslednej fáze prípravy zmluvy. Znamená to teda, že aj na úrovni EU veria využitiu našich výsledkov v klinickej praxi.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor. Aj v mene redakcie Vám blahoželáme k oceneniu.

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: NCP VaT a z archívu Ing. Jána Tkáča, DrSc.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky