Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zhodnocovanie plastových odpadov tepelnými postupmi

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: odpad; Pixabay.com /EKM-Mittelsachen/

Vytvorenie priemyselného výskumno-vývojového centra, ktorého základným zámerom bude skúmať možnosti homogenizácie vstupov na základe analytického skúmania vplyvu ich zloženia na proces zhodnocovania zmesových plastových odpadov tepelnými postupmi je hlavným cieľom projektu, ktorý sa realizuje na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Nesie názov Výskumno-vývojové centrum na homogenizáciu vstupných produktov a tuhých vedľajších produktov pri zhodnocovaní plastových odpadov tepelnými postupmi.

Ako uvádzajú odborníci, v procese zhodnocovania odpadov tepelnými postupmi vznikajú okrem kvapalných produktov aj plynné produkty a tuhý zvyšok. „Vedľajšie produkty, hlavne tuhý zvyšok sú najviac ovplyvnené kvalitou vstupných surovín. Podiel iných nečistôt (piesok, prach, sklo, drobné kovové prvky, atď.) pri dodávkach zmesových plastových odpadov pochádzajúcich zo separovaného zberu často prevyšujú hraničnú hodnotu 10 %. Vlhkosť materiálu hlavne v zimnom a jesennom období často presahuje tolerovaných 10 %. Všetky tieto znečisťujúce látky, ktoré prejdú procesom významnou mierou vplývajú na zloženie a kvalitu hlavne vedľajších produktov. Z hľadiska perspektívy ich zmysluplného využitia je preto úprava vstupných surovín nevyhnutná,“ tvrdia realizátori projektu.

Produkcia tuhého zvyšku v procese tepelného zhodnocovania odpadov je podľa nich cca 7 – 15 % v závislosti od vstupov a termického riadenia procesu. V starších technológiách a nedostatočne pripravených vstupov to môže byť aj oveľa viac, dodávajú. „Znehodnotenie jeho uložením na skládku odpadov nie je riešením. Tento tuhý zvyšok môže obsahovať chloridy, nežiaduce rozpustené látky, zvýšený obsah kadmia, chrómu, olova, prípadne zinku. Zriedkavo sa tento tuhý zvyšok zhodnocuje v spaľovniach s energetickým využitím.“

Odborníci pripomínajú, že od 1. januára 2016 je v platnosti vyhláška č. 367/2015 Z. z.,  ktorá novelizuje vyhlášku č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách. V zmysle tejto vyhlášky môže byť aj tuhý zvyšok s pomerne vysokým obsahom uhlíka považovaný za druhotné palivo, ktoré však musí spĺňať požiadavky stanovené uvedenou vyhláškou. „Z uvedeného vyplýva, že energetické využitie vedľajších produktov – tuhých zvyškov pochádzajúcich zo zhodnocovania odpadov tepelnými postupmi bude možné len v tom prípade, ak budú spĺňať požiadavky na kvalitu tuhých druhotných palív z zmysle citovanej vyhlášky. Pre ďalšie a efektívnejšie využívanie zariadení na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi je v prvom rade najdôležitejšia príprava a úprava vstupných surovín. Je nevyhnutné poznať aj množstvo a zloženie tuhých produktov pyrolýzy pri rôznom zložení vstupov, definovať znečisťujúce látky s negatívnym vplyvom na životné prostredie, ako aj stanoviť metódy a určiť postup a potrebné zariadenia na ich elimináciu.“

Tieto tuhé výstupy sa môžu stať novými recyklátmi, surovinami pre ďalšie využitie, resp. druhotnými palivami s priaznivým dopadom na životné prostredie a ekonomiku prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi, podotkli realizátori projektu. „To je možné dosiahnuť vytvorením systému na požadovanú prípravu vstupných surovín a úpravu výstupných produktov, čo je rámcom predkladaného výskumno-vývojového projektu.“ 

 

Zdroj informácií: https://fberg.tuke.sk/sk/domov/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /EKM-Mittelsachen/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky