Projekt, ktorý rieši trvalé a udržateľné zásobovanie EÚ nerastnými surovinami

01. dec. 2018 • Technické vedy

Projekt, ktorý rieši trvalé a udržateľné zásobovanie EÚ nerastnými surovinami

Ako môžu európske regióny zabezpečiť trvalé a udržateľné zásobovanie EÚ nerastnými surovinami? Projekt Mining and Metallurgy Regions of EU – Horizon2020 MIREU sa zameriava na vytvorenie siete baníckych a metalurgických regiónov v celej Európe, ktorá pomôže regiónom vymieňať si poznatky a skúsenosti, keďže čelia výzve na vytvorenie a udržiavanie ťažobného priemyslu.

Jedným z partnerov projektu je Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií (FBERG)Technickej univerzity v Košiciach. Celkovo sa konzorcium MIREU skladá z 30 partnerov, z toho 17 regiónov z celej Európy.

„Keďže banské projekty sa vykonávajú na regionálnej a miestnej úrovni, regióny sú kľúčovými aktérmi pri zabezpečovaní pokračujúcej dodávky nerastných surovín do európskeho hospodárstva. Projekt MIREU spája banské a hutnícke regióny z celej Európy, aby spoločne pracovali na zlepšení podmienok pre udržateľný prístup a dodávku surovín v EÚ,“ uvádzajú riešitelia projektu.

Cieľom je identifikovať ekonomické, spoločenské, environmentálne a technické faktory, ktoré vedú alebo brzdia rozvoj banského a hutníckeho priemyslu v Európe. MIREU má takisto uľahčiť výmenu medzi všetkými zainteresovanými stranami v regiónoch a medzi nimi, ako sú regulačné orgány, politické a správne orgány, rozvojové agentúry, ťažobné podniky, mimovládne organizácie, ako aj verejnosť.

Usmernenia a odporúčania pre opatrenia, ktoré sa majú prijať na podporu udržateľného rozvoja ťažobného a hutníckeho priemyslu, budú vypracované v úzkej spolupráci s vybranými regiónmi z Európskej únie. Všetky výsledky zohľadnia regionálne geografické a ekonomické charakteristiky kultúrnej, spoločenskej a jazykovej rozmanitosti a ich historický vývoj.

Výsledky projektu majú byť zhromaždené na on-line portáli MIREU Knowledge Portal, ktorý bude voľne prístupný počas celého projektu. Aby sa zabezpečilo pokračovanie siete, po ukončení projektu má fungovať Európska rada baníctva a hutníctva.

 

Zdroj informácií a foto: https://mireu.eu/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
veľká noc 2019
Prechod VK na VND - jar
FVF 2019
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vo „vážnych“ hrách sa herné technológie využívajú na osvojenie si nových poznatkov a zručností.
Zistite viac