Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Logistika dopravných systémov a jej trendy

VEDA NA DOSAH

Dopravné systémy musia byť dnes schopné plniť požiadavky s ohľadom na presnosť, kapacitu a ekonomickú efektivitu.

Logistika dopravných systémov predstavuje v súčasnosti jeden z kľúčových faktorov, ktorý rozhoduje o efektívnom fungovaní rôznych typov procesov. Súčasná doba prináša mnohé výzvy, na ktoré je potrebné adekvátne reagovať a prispôsobovať sa im. Dopravné systémy musia byť dnes schopné plniť požiadavky s ohľadom na presnosť, kapacitu a ekonomickú efektivitu ich prevádzky. Z tohto dôvodu sa pri ich projektovaní a prevádzkovaní využívajú nové technológie a prístupy, ktorých hlavným zámerom je zefektívniť ich fungovanie.

Oblasť je v súčasnosti otvorená mnohým výzvam, ktoré predstavujú predovšetkým rozsiahla automatizácia a digitalizácia. Smerovanie vyplýva okrem iného aj z implementácie konceptu priemyslu 4.0 do praxe a zavádzania moderných dopravných technológií. V prednáške si predstavíme súčasné trendy v oblasti logistiky dopravných systémov. Zameriame sa aj na používané metódy a technológie, ktoré spĺňajú kritériá kladené na logistiku v dnešnej dobe.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

Pozrite si

Prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., MBA, pôsobí ako profesor v odbore logistika na Technickej univerzite v Košiciach na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. V rámci svojej vedeckovýskumnej činnosti sa špecializuje na oblasť logistiky dopravných systémov. Zaoberá sa problematikou diskrétnej a spojitej simulácie, využívania exponenciálnych technológií a priemyslu 4.0. Je spoluautorom niekoľkých patentov a viacerých úžitkových vzorov z oblasti vnútropodnikových dopravných systémov.

V rámci publikačnej činnosti je spoluautorom vedeckých monografií zameraných na oblasť kontinuálnych dopravných systémov. Zároveň je autorom 69 vedeckých publikácií evidovaných v databáze Current Contents.

V súčasnosti je školiteľom niekoľkých doktorandov, garantom študijného programu, spolugarantom habilitačného konania a inauguračného konania v odbore doprava na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. Je členom viacerých redakčných rád vedeckých časopisov evidovaných v databázach WoS a Scopus.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti dopravy. Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky ďakuje Slovenskému technickému múzeu – Múzeu dopravy v Bratislave za spoluprácu.

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky