Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Je doprava udržateľná?

VEDA NA DOSAH

V druhej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o doprave hovorí Jozef Gnap o mobilite, ktorá má budúcnosť.

S jedlom rastie chuť a s ekonomickým rastom prichádza hlad po preprave nákladov a mobility obyvateľov aj so všetkými negatívnymi vplyvmi na zdravie a život ľudí, ako aj životné prostredie.

Doprava patrí po priemyselnej výrobe a energetike medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia. Nejde pritom len o osobnú dopravu, ale aj o nákladnú. Nepriaznivý vývoj v tejto oblasti sa snažia zvrátiť mnohé krajiny vrátane EÚ.

Nemalý priestor na zlepšenie vzniká vďaka veľkému pokroku vo vede, využití ekologických pohonov v osobných automobiloch, autobusoch, nákladných automobiloch a iných druhoch dopravných prostriedkov.

V prednáške hovorí odborník na mobilitu profesor Jozef Gnap z Katedry cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzite v Žiline o princípoch udržateľnej mobility a plánoch na jej implementáciu.

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., je vedúcim Katedry cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Špecializuje sa najmä na výskum udržateľnej mobility v rámci projektov dopravnej obslužnosti verejnou osobnou dopravou, mestskú logistiku a logistiku 4.0. Úzko spolupracuje s odbornou praxou, a to napríklad ako člen predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR. Výsledky jeho výskumnej práce sú aplikované najmä v plánoch dopravnej obslužnosti niektorých krajov a miest SR, v plánoch udržateľnej mobility, projektoch posúdenia vplyvu obnovy vozidlového parku na zníženie emisií z ich prevádzky, projektoch v oblasti logistiky vstupu a výstupu nákladnej dopravy z priemyselných firiem, bezpečnosti prepravy nákladu a pod. Je členom redakčných rád zahraničných aj domácich vedeckých časopisov z oblasti dopravy a logistiky a vedeckých výborov medzinárodných konferencií. V roku 2020 bol finalistom súťaže ESET Science Award v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti dopravy. Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky ďakuje Slovenskému technickému múzeu – Múzeu dopravy v Bratislave za spoluprácu.

CVTI SR, (TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky