Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Oceľoví giganti – námorná doprava

VEDA NA DOSAH

Zmeny, ktoré vyvolala kontajnerizácia nákladu, viedli postupne k stavbe rýchlych veľkokapacitných lodí.

Námorná doprava, ktorá prepraví väčšinu svetového tovaru medzi kontinentmi, je úzko naviazaná na vývoj svetového obchodu. Stagnácia svetového hospodárstva, ktorú vyvolala hospodárska kríza, regionálne vojenské konflikty, medzinárodné sankcie voči niektorým krajinám, presuny výrobných pobočiek nadnárodných spoločností do rozvojových krajín, útoky pirátov na námorné lode či pandémie, vplývajú na zmenu smerovania prepravných prúdov vo svete a celkové množstvo prepraveného nákladu v kontajneroch.

Zavedením kontajnerov do medzinárodných prepráv v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia došlo nielen k minimalizovaniu doby prekládky nákladu v námorných prístavoch, ale aj jeho ochrane pred poškodením, stratou alebo odcudzením počas prepravy, prekládky a skladovania. Zmeny, ktoré vyvolala kontajnerizácia nákladu, viedli postupne k stavbe rýchlych veľkokapacitných lodí. Tie zabezpečujú pravidelnú prepravu nákladu medzi kontinentmi. V súčasnosti dokážu prepraviť viac než dvadsaťtisíc kontajnerov s dĺžkou vyše šesť metrov. Limitujúcim faktorom pre tieto lode je najmä ich ponor, pretože nemôžu plávať do akvatória všetkých námorných prístavov.

Veľkosť plavidiel vplýva aj na stavbu prístavov a ich kontajnerových terminálov. Terminály prechádzajú úplnou alebo čiastočnou automatizáciou, aby dokázali preložiť čo najväčší počet kontajnerov. V prednáške sa dozvieme, aká je súčasná úloha námornej dopravy v preprave nákladu, priblížime si jeho kontajnerizáciu, lode a ich vývoj, prístavy a terminály, ako aj spôsoby, ktorými sa zvyšuje priepustnosť v týchto termináloch v podobe automatizácie manipulačných procesov.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube Veda na dosah – CVTI SR.

Doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., pôsobí na Katedre vodnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Špecializuje sa na rôzne oblasti námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy. Medzi tieto oblasti patria vodné cesty, vnútrozemské prístavy, preprava nákladu námornou dopravou, kontajnerizácia nákladu, námorné prístavy a ich kontajnerové terminály, obehové systémy v termináloch, spôsoby zvyšovania priepustnosti či automatizácia manipulačných procesov v termináloch. Od roku 2009 participuje na riešení medzinárodných i národných projektov so zameraním na vnútrozemskú vodnú dopravu a logistiku.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti dopravy. Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý spolufinancujú zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky ďakuje Slovenskému technickému múzeu – Múzeu dopravy v Bratislave za spoluprácu.

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky