CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Zemetrasenia vo svete a na Slovensku


Toto podujatie už prebehlo.

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Utorok 13. februára o 9.00 hod., CVTI SR, Lamačská cesta 8A v Bratislave, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Téma

Jedným z najvýraznejších prejavov vnútorných procesov Zeme sú zemetrasenia. V prednáške si predstavíme, z čoho sa skladá naša Zem, čo je príčinou zemetrasení, ako sa prejavujú a aké sú ich dôsledky. Vysvetlíme, ako sa zemetrasenia zaznamenávajú a prečo je dôležité ich analyzovať. Popritom si povieme aj to, ako sa správať pri zemetrasení. Hovoriť budeme nielen o zemetraseniach vo svete, ale prenesieme sa aj na územie Slovenska. Pripomenieme si niektoré historické zemetrasenia na našom území, keďže zemetrasenia sa nevyhýbajú ani geologicky a tektonicky aktívnemu územiu Slovenska.

Otázky pre prednášajúcich môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 12. februára 2024.

Záznam z prednášky bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúci

RNDr. Ján Madarás, PhD., absolvoval štúdium geológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Ako vedecký pracovník a terénny geológ pracoval v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave, Geofyzikálnom ústave SAV a Geologickom ústave SAV v Bratislave. Je špecialistom na regionálnu geológiu Západných Karpát, tvorbu geologických máp územia Slovenska a okolitých krajín. Skúma tektonický vývoj horských celkov, tektonické zákonitosti vývoja ložísk nerastných surovín a súvis tektoniky so zemetrasnou činnosťou.

Mgr. Lucia Fojtíková, PhD., absolvovala štúdium fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako vedecká pracovníčka v Ústave vied o Zemi SAV v Bratislave a Ústave struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. v Prahe. Venuje sa analýze seizmických dát a inštalácii seizmických staníc nielen na Slovensku, ale zúčastňovala sa na budovaní staníc napríklad aj v Rumunsku, na Islande a v Etiópii.

Viac info

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Vedecká cukráreň.

Rezervácia na podujatie

Počet voľných miest: 34

CAPTCHA