CVTI SR, Konferencia / Liptovský Ján

Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2024 „SFEL2024“

Ilustračné foto: Zdroj: © European XFEL

Ilustračné foto: Zdroj: © European XFEL

European XFEL v Hamburgu, najvýkonnejší rtg. laser na svete, bol uvedený do činnosti v Hamburgu od 1.9.2017, pričom už sú pravidelne zverejňované výzvy na podávanie projektov na realizáciu experimentov. Slovenská republika má v spoločnosti European XFEL GmbH významné postavenie akcionára a aj preto je jedným zo zámerov školy SFEL2024 informovať slovenskú vedeckú komunitu nielen o najnovšom vývoji v XFEL, ale najmä o spôsobe prípravy na realizáciu experimentov za účasti pozvaných zahraničných odborníkov.

Kedy a kde sa Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2024 „SFEL2024“ uskutoční

Podujatie prebehne od 14. do 18. októbra 2024 v priestoroch Hotelu Sorea Máj v Liptovskom Jáne.

Organizátor

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, European XFEL GmbH v Hamburgu, Ministerstvom hospodárstva SR, FMMR TUKE a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR v súčinnosti s komunikačným odborom MŠVVaM SR.

Cieľ SFEL2024

Cieľom SFEL2024 je rozvíjať formovanie slovenskej výskumnej a vývojovej komunity pri využívaní röntgenových laserov, európskych synchrotrónových a neutrónových zdrojov a zabezpečiť prepojenie slovenskej výskumnej komunity s medzinárodnými vedeckými tímami, ktoré budú využívať tieto zariadenia ako: XFEL, ESRF Grenoble, DESY Hamburg, ILL Grenoble. Projekt SFEL2024 má ambíciu byť účinným nástrojom na prezentáciu úspešných príkladov transferu poznatkov vedy do praxe.
Program školy bude zameraný na oboznámenie sa s vybranými experimentálnymi technikami, ktoré využívajú významné FEL zdroje, zdroje synchrotrónového a neutrónového žiarenia. Zvýšená pozornosť bude venovaná neutrónovému rozptylu, zobrazovacím technikám, biologickým a materiálovým aplikáciám. Prenos skúseností a poznatkov od renomovaných zahraničných aj domácich pozvaných expertov na účastníkov SFEL2024 bude realizovaný formou pozvaných plenárnych prednášok, kratších ústnych referátov a príspevkami vo forme posterov.

Medzinárodný poradný výbor

 • Sovák Pavol, predseda UPJŠ, Košice
 • Molodtsov Serguei E-XFEL Hamburg
 • Ryszard Sobierajski PAS, Warszaw
 • Gyorgy Vankó RCP Budapest
 • Juha Libor FÚ AV ČR, Praha
 • Saksl Karel FMMR TUKE, Košice
 • Šponiar Martin MŠVVaM SR, Bratislava

Programový výbor

 • Saksl Karel, FMMR TUKE, Košice
 • Bednarčík Jozef UPJŠ, Košice
 • Zeleňáková Adriana UPJŠ, Košice
 • Uličný Jozef UPJŠ, Košice
 • Kučerka Norbert UK, Bratislava
 • Daniela Uhríková UK, Bratislava
 • Robert Feidenhans´l E-XFEL, Hamburg
 • Barák Imrich UMB SAV, Bratislava
 • Juraj Krempaský PSI, Wilingen

Harmonogram

 • Registrácia účastníkov 1.08. – 10.09. 2024
 • Žiadosť o granty 1.08. – 15.09. 2024
 • Registrácia abstraktov 1.08. – 31.08.2024
 • Rozhodnutie o priznaní grantov 16.09. – 27.09.2024
 • Realizácia SFEL2024 14.10. – 18.10.2024

Účastnícky poplatok je výške 400 Eur a plne pokrýva pobytové náklady. Na základe žiadosti v registračnom formulári je možná grantová podpora pre študentov, mladých výskumníkov i ďalších aktívnych účastníkov slovenských univerzít, ústavov SAV i zahraničných výskumných inštitúcií vo forme odpustenia účastníckeho poplatku. Bude zabezpečená refundáciou z prostriedkov European XFEL, MŠVVaM SR a MH SR.

Viac info

www.sfel.sk/2024/