CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Logistika dopravných systémov a jej trendy

Plagát k prednáške Logistika dopravných systémov. Zdroj: CVTI SR

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Logistika dopravných systémov predstavuje v súčasnosti jeden z kľúčových faktorov, ktorý rozhoduje o efektívnom fungovaní rôznych typov procesov. Súčasná doba prináša mnohé výzvy, na ktoré je potrebné adekvátne reagovať a prispôsobovať sa im. Dopravné systémy musia byť dnes schopné plniť požiadavky s ohľadom na presnosť, kapacitu a ekonomickú efektivitu ich prevádzky. Z tohto dôvodu sa pri ich projektovaní a prevádzkovaní využívajú nové technológie a prístupy, ktorých hlavným zámerom je zefektívniť ich fungovanie. Logistika dopravných systémov je v súčasnosti otvorená mnohým výzvam, ktoré predstavuje predovšetkým rozsiahla automatizácia a digitalizácia. Toto smerovanie vyplýva okrem iného aj z implementácie konceptu Industry 4.0 do priemyselnej praxe a zavádzania moderných dopravných technológií. V prednáške si predstavíme súčasné trendy v oblasti logistiky dopravných systémov. Zameriame sa aj na používané metódy a technológie, ktoré spĺňajú kritéria kladené na logistiku dopravných systémov v súčasnosti.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

O prednášajúcom:

Prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., MBA, pôsobí ako profesor v odbore logistika na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti sa špecializuje na oblasť logistiky dopravných systémov. Zaoberá sa problematikou diskrétnej a spojitej simulácie, využívaní exponenciálnych technológií a problematike Industry 4.0. Je spoluautorom niekoľkých patentov a viacerých úžitkových vzorov z oblasti vnútropodnikových dopravných systémov. V rámci publikačnej činnosti je spoluautorom vedeckých monografií zameraných na oblasť kontinuálnych dopravných systémov. Je autorom 69 vedeckých publikácií evidovaných v databáze Current Contents. Podľa databázy WoS má Hirschov index 20. Ako zodpovedný riešiteľ sa podieľal na viacerých projektoch VEGA, KEGA a APVV. Bol riešiteľom projektu „Nové možnosti a prístupy optimalizácie v rámci logistických procesov v oblasti dopravy a dopravných systémov“, ktorý bol financovaný zo štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. V rámci spolupráce s priemyselnou praxou sa podieľal na riešení projektu „Logistické počítačové zručnosti – tvoja šanca a výhoda“, ktorý financovala Nadácia Volkswagen Slovakia. V súčasnosti je školiteľom niekoľkých doktorandov, garantom študijného programu, spolugarantom habilitačného konania a inauguračného konania v odbore doprava na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. Je členom viacerých redakčných rád vedeckých časopisov evidovaných v databázach WoS a Scopus. Zúčastnil sa na viacerých študijných a prednáškových pobytoch na zahraničných univerzitách v rámci programov Erasmus a CEEPUS. Je členom ASME: The American Society of Mechanical Engineers.