Najnovšie vydanie publikácie Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania v roku 2018

15. jún. 2018 • Spoločenské vedy

Najnovšie vydanie publikácie Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania v roku 2018

Bolonský proces nám priniesol dlhú cestu k dosiahnutiu cieľov európskeho vysokoškolského vzdelávania stanovených pred dvadsiatimi rokmi. Toto tretie vydanie implementačnej správy bolonského procesu, ktorý vydala Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, poskytuje jasný dôkaz o zmene v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Ukazuje, kde sa dosiahol pokrok, ale tiež poukazuje na medzery, ktoré je potrebné vyplniť, ak chceme posilniť európsku spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania na základe kvality a vzájomnej dôvery.

Vyššie vzdelávanie sa rýchlo vyvíja, aby reagovalo na rýchlo sa meniace požiadavky. Celkovo v Európe sa stávame lepšie vzdelanými, pretože viac študentov má príležitosť rozvíjať schopnosti a vedomosti na vysokej úrovni, ktoré naša spoločnosť vyžaduje. Vďaka boloňskému procesu a programu Erasmus + sa študenti stali mobilnejšími a môžu využívať možnosti štúdia a zamestnania v zahraničí. Napriek tomu čelíme aj problémom v tomto meniacom sa prostredí.  Ako napríklad uznávame a odmeňujeme dobré vyučovanie, ako aj dobrý výskum? Ako zabezpečujeme, aby mladí ľudia zo znevýhodneného prostredia mali prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu a úspešne ho dokončili? Ako odstránime zaťažujúce postupy uznávania, aby sme zabezpečili, že študenti a absolventi môžu byť mobilní? A ako zvyšujeme význam programov vyššieho vzdelávania pre trh práce, ktorý je v stave trvalej premeny? Bolonský proces poskytuje priestor krajinám, aby diskutovali o týchto výzvach a tento dialóg zostáva kritický.

Táto najnovšia implementačná správa z bolonského procesu predstavuje rozsiahly a podrobný obraz o tom, ako sa od Jerevanskej konferencie v roku 2015 postupuje v rámci európskeho  priestoru vyššieho vzdelávania (EHEA). Vyplýva to z dvoch predchádzajúcich správ o implementácii bolonského procesu (2012 a 2015).

Zdroj: European Commission /EACEA/Eurydice 2018. The European higher education area in 2018. Bologna Process Implementation Report. Luxemburg Office of the European Union. Prvá kapitola str. 27

Správa skúma najmä vývoj kľúčových oblastí politiky, ktoré určili ministri vysokých škôl v Jerevanskom komuniké z roku 2015. Robí to prostredníctvom svojich siedmich kapitol: Krajiny európskeho vysokoškolského priestoru; Učenie a vyučovanie; Tituly a kvalifikácie; Zabezpečovanie a uznávanie kvality; Otvorenie vysokoškolského vzdelávania pre rôznorodú študentskú populáciu; Relevancia výsledkov a zamestnateľnosti; Internacionalizácia a mobilita.
Použitím kvalitatívnych informácií a štatistických údajov správa načrtáva súčasný stav bolonského procesu z perspektívy rôznych zainteresovaných strán.
Zoberá sa tiež kľúčovými záväzkami, ktoré sú základom pre EHEA: implementácia štádia troch cyklov, uznávanie kvalifikácií a zabezpečenie kvality. Správa navyše načrtáva najnovšie priority bolonského procesu: vzdelávanie a výučba, sociálne začlenenie a zamestnateľnosť.

 

Zdroje:
European Commission/EACEA/Eurydice 2018.The European higher education area in 2018
Bologna Process Implementation Report. Luxemburg Office of the European Union

Publikáciu nájdete na stránke:

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-2018-bologna-process-implementation-report_en

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Príčiny jarnej únavy nie sú celkom známe, no vieme, že ju sprevádza nedostatok energie.
Zistite viac