Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európa šedivie. Starší ľudia chcú naplno využiť svoj potenciál

VEDA NA DOSAH

starnutie

Ageizmus, resp. vekizmus – diskriminácia ľudí na základe veku (t. j. komplexná a často negatívna sociálna konštrukcia staroby) je veľmi rozšírený. Existujú jednoznačné dôkazy týkajúce sa negatívnych dôsledkov spojených s ageizmom na individuálnej, rodinnej a spoločenskej úrovni.

Týmito súvislosťami sa zaoberá projekt COST Action IS 1402, Ageizmus – multinárodná interdisciplinárna perspektíva (COST Action 1402, Ageism – a multi-national, interdisciplinary perspective) a jeho realizátori z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Zodpovednou riešiteľkou je Mgr. Ľubica Voľanská, PhD., členka Riadiaceho výboru (MC member) za Slovenskú republiku; členka WG 5, pracovnej skupiny Internalized age stereotypes (Internalizované vekové stereotypy).

Projekt je realizovaný v období 19. 11. 2014 – 18. 11. 2018. Jeho dlhodobým cieľom je spochybniť praktiky ageizmu a umožniť starším ľuďom, aby naplno využili svoj potenciál. To sa dosiahne posilnením vedeckých poznatkov a pozornosti smerom k ageizmu prostredníctvom zhromažďovania a integrácie rôznych disciplín výskumu prostredníctvom rozvoja národných, nadnárodných a medzinárodných partnerstiev s predstaviteľmi verejnej politiky, neakademickými odborníkmi, mimovládnymi organizáciami občianskej spoločnosti a staršími osobami; ďalej je to podpora novej generácie výskumných pracovníkov.

Očakávané výsledky projektu zahŕňajú:

a) vytvorenie webovej stránky;
b) depozitná databáza vedeckých opatrení a zásahov založených na dôkazoch, ktoré sa zameriavajú na ageizmus;
c) zjednodušenie vedeckých školení, krátkodobých vedeckých misií a konferencií;
d) šírenie spoločných pracovných dokumentov, vedeckých správ, rozhovorov, akademických publikácií, politických a odporúčacích prác a editovanej knihy o ageizme.

„Vzhľadom na meniace sa demografické faktory, vysokú prevalenciu ageizmu, jeho zložité sociálne korene, rozsiahle dôsledky a obmedzený výskum na túto tému je táto akcia načasovaná a má praktický i vedecký význam,“ uvádzajú realizátori projektu.

V súvislosti s týmto výskumom vyšla aj publikácia „V hlave tridsať, v krížoch sto.“ Starnutie v autobiografiách v Bratislave a Viedni od autorky Mgr. Ľubice Voľanskej, PhD. Zaujímali ju motivácie správania sa a činností starých ľudí, ich postoje k vlastnému správaniu a konaniu a k správaniu a konaniu iných, ako sú zobrazené v ich autobiografických textoch. V monografii sleduje ambivalentné vnímanie staroby vo verejnom a odbornom diskurze prepojené s vnímaním starými ľuďmi v súvislosti s hranicami staroby. Bežne kladené otázky: Kto je starý? Ako možno stanoviť časovú alebo inú hranicu, odkedy je človek starý? necháva zodpovedať svojich partnerov a partnerky vo výskume. Ich výpovede dáva do kontextu širokej odbornej literatúry, ktorá sa hranicou staroby a prežívaním staroby zaoberá.

„Autorka pristupuje k zvolenej téme tak, že sa sústreďuje najmä na vnímanie starnutia očami seniorov, teda ´dáva hlas´ tej skupine obyvateľov, ktorých sa to týka. Prínosom monografie sú preto zhromaždené empirické dáta, ale najmä ich kvalitná analýza, ktorá sa opiera o stanovenú metodológiu a rovnako reaguje na doterajšie zistenia publikované v odbornej spisbe,“ konštatovala Gabriela Kiliánová. „Ľubica Voľanská urobila priekopnícku prácu vo výskumnej téme staroby a starnutia v domácom (slovenskom) kontexte, rovnako ako zaujímavú komparatistickú analýzu. Publikácia je vzácna tým, že zamieruje našu pozornosť k významnej človečenskej téme, pomenúva jej kultúrne základy a to hlasom vedeckým, aj hlasom samotných účastníkov procesu… A tiež prináša prekvapujúce zistenia – boli sme tak ďaleko a pritom tak blízko v období násilnej politickej izolácie, príbehy starnúcich obyvateľov z oboch miest to ukazujú takpovediac v priamom prenose’,“ myslí si Marta Botiková.

V kontexte témy ageizmu Ústav etnolóogie SAV spoluorganizoval medzinárodnú konferenciu „Towards a World for all Ages“, ktorá prezentovala a šírila výsledky výskumov popredných odborníkov v oblasti problematiky ageizmu v európskom prostredí.

Konferencia bola vyvrcholením projektu COST Action IS1402 Ageism from a Multi-National, Interdisciplinary Perspective, konala sa 29. júna 2018.

Viac o projekte 

 

Informácie poskytla: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: http://notoageism.com/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky