Mikroskopia I.

19 októbra, 2017

Mikroskopia umožňuje nahliadnuť do tajov mikrosveta a je významnou metódou pozorovania, hodnotenia a poznania štruktúry, textúry alebo fázového zloženia rôznych druhov materiálov.
Význam mikroskopického skúmania spočíva v prepojení štruktúry s vlastnosťami a funkciou materiálov, pričom poznanie štruktúr je základným kameňom pre vývoj nových materiálov, alebo pochopenie fungovania princípov v rastlinnej a živočíšnej ríši.
Silné postavenie v oblasti skúmania mikrosveta má elektrónová mikroskopia, ktorá využíva k zobrazovaniu elektrónové lúče. Vlnová dĺžka dostatočne urýchleného elektrónového lúča je rádovo tisícina nanometra, čo ju radí medzi vysoko výkonnú metódu s vynikajúcou rozlišovacou schopnosťou. Aj napriek vyššie uvedenému môže mikro-pohľad niekedy zavádzať...
Viete rozpoznať nasledujúce obrázky?

Tento kvíz pre Vás pripravili: Martin Nosko, ÚMMS SAV; Alena Šišková, ÚPo SAV; Andrej Opálek, ÚMMS SAV

Čo je zobrazené na obrázku?
Čo je zobrazené na obrázku?
Čo je zobrazené na obrázku?
Čo je zobrazené na obrázku?
Čo je zobrazené na obrázku?
Čo je zobrazené na obrázku?
Čo je zobrazené na obrázku?
Čo je zobrazené na obrázku?
Čo je zobrazené na obrázku?
Čo je zobrazené na obrázku?
Čo je zobrazené na obrázku?
Čo je zobrazené na obrázku?
Čo je zobrazené na obrázku?
Čo je zobrazené na obrázku?
Čo je zobrazené na obrázku?
Čo je zobrazené na obrázku?
Čo je zobrazené na obrázku?
Čo je zobrazené na obrázku?
Čo je zobrazené na obrázku?
Čo je zobrazené na obrázku?