Značka: TU v Trnave

Video: Dejiny trochu inak: človek a životné prostredie

Dlhodobé, ako aj krátkodobé zmeny podnebia a prírodného prostredia mali dopad na dejinný vývoj človeka v každom období. Vedecká diskusia sa v súčasnosti...

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Slovenskí vedci – Lucia Nováková (archeológia)

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

| Matej Pok

Vedci tvoria komentáre k starozákonným knihám

Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus sú považovaní za tzv. malých prorokov. Štyri starozákonné knihy obsahujú texty v hebrejskej pôvodine a v starovekej...

| VEDA NA DOSAH

Bariéry osvojenia gramotnosti

Svoje ciele splnil projekt Bariéry osvojenia gramotnosti: objasnenie a riešenia (Barriers of literacy acquisition: clarification and solutions). Bol v realizácii Pedagogickej...

| VEDA NA DOSAH

Doc. Alexandra Bražinová – nominovaná na Slovenku roka 2017

Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH – vysokoškolská pedagogička, odborná asistentka na Katedre verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce...

| Marta Bartošovičová