Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Doc. Alexandra Bražinová – nominovaná na Slovenku roka 2017

Marta Bartošovičová

doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH – vysokoškolská pedagogička, odborná asistentka na Katedre verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, bola nominovaná v 9. ročníku prestížnej ankety Slovenka roka v kategórii Veda a výskum.

Vyštudovala všeobecné lekárstvo na 3. Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a nedávno na svojej alma mater dosiahla docentúru v odbore Hygiena, epidemiológia a preventívne lekárstvo. Je autorkou a spoluautorkou mnohých vedeckých publikácií, z toho viac ako 50 uvádzaných vo Web of Science. Špecializuje sa na verejné zdravotníctvo – epidemiológiu, ochranu a podporu zdravia. V rámci výskumu sa venuje epidemiológii duševných porúch, epidemiológii úrazov mozgu, ako aj iných chronických chorôb. Doposiaľ participovala na mnohých medzinárodných projektoch, pôsobila v projektových expertných skupinách na Slovensku, v Rakúsku, Bulharsku, Rumunsku a Albánsku. V súčasnosti je hlavnou riešiteľkou dvoch projektov financovaných zo 7. rámcového programu Európskej komisie. Je členkou viacerých expertných skupín a odborných spoločností. Je riaditeľkou medzinárodnej neziskovej organizácie na výskum úrazov mozgu. Výstupy výskumu prezentuje na národných a medzinárodných konferenciách, má za sebou viacero pozvaných prednášok na medzinárodných fórach.

Absolvovala dvojročnú výskumnú stáž na University of California v Berkeley, USA, kde na School of Public Health skúmala epidemiológiu duševných porúch. V roku 2004 pôsobila ako riaditeľka Ligy za duševné zdravie, s ktorou doposiaľ spolupracuje. Od roku 2013 je garantkou a lektorkou programu Zippyho kamaráti, ktorý slúži na rozvoj sociálnych zručností u detí v začiatkoch školskej dochádzky a celkovo na posilnenie ich duševného a tým aj celkového zdravia.

Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, nám v súvislosti s nomináciou na Slovenku roka 2017 poskytla rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Mohli by ste našim čitateľom priblížiť obsah svojej pedagogickej a výskumnej činnosti?

A. BRAŽINOVÁ: Učím to, čo viem, teda čomu sa prakticky venujem a čo sledujem vo výskumných projektoch. Študentom tak priamo približujem nielen teóriu, ale aj prax a naše aktuálne zistenia, ako aj medzinárodné porovnanie. Mám vyštudovanú medicínu, PhD z odboru Sociálne lekárstvo a postgraduálne štúdium verejného zdravotníctva. Pôsobím na Katedre verejného zdravotníctva a učím študentov v odbore Verejné zdravotníctvo. V súčasnosti vediem pracovnú skupinu v rámci veľkého medzinárodného projektu CENTERTBI, čo je doposiaľ najväčší európsky projekt na výskum úrazov mozgu. Naša pracovná skupina má za úlohu podrobne zmapovať epidemiológiu úrazov mozgu v Európe. Spolupracujeme so svetovými odborníkmi v problematike. Pôsobím tiež v medzinárodnej pracovnej skupine Global Burden of Disease, ktorá mapuje záťaž svetovej populácie jednotlivými ochoreniami. Svoje skúsenosti s používaním epidemiologických metód a najnovšie poznatky z epidemiológie úrazov a chorôb priamo premietam do výučby.

doc. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

Okrem toho vediem medzinárodnú nadáciu na výskum úrazov mozgu so sídlom vo Viedni. Tam máme za sebou už viac ako 15 rokov existencie a bohaté skúsenosti z výskumu efektivity liečby u pacientov po úraze mozgu, čo je zase pre mňa zdroj poznatkov, ktoré odovzdávam študentom.

Ďalej dlhodobo spolupracujem s mimovládnou organizáciou Liga za duševné zdravie a poznatky získané z tejto spolupráce tiež využívam pri výučbe viacerých predmetov – najmä výstupy môjho výskumu o výskyte duševných porúch v populácii. Ideálne však je, keď sú výstupy výskumu použiteľné nielen v teoretickej rovine, ako napríklad vo výučbe, ale keď sa využijú v praxi pre zlepšenie určitej situácie, napríklad zdravia verejnosti. Momentálne je mojou veľkou snahou, aby boli naše zistenia o výskyte duševných porúch v našej populácii využité pre zlepšenie duševného zdravia obyvateľov Slovenska.

M. B.: Na čo ste najviac hrdá alebo ktoré svoje dosiahnuté výsledky považujete za najvýznamnejšie?  

A. BRAŽINOVÁ: Momentálne som najviac hrdá, že sa mi nedávno podarilo habilitovať na Karlovej univerzite. Je za tým desať rokov systematickej práce – výskumu, publikovania, výučby. Mám publikácie ako prvý autor a spoluautor vo výborných zahraničných časopisoch a tí, čo s tým majú skúsenosti, vedia, že je to vždy dlhý proces – niečo odsledovať vo výskume, dokázať, popísať a odpublikovať.

V Medzinárodnej nadácii na výskum úrazov mozgu vo Viedni pôsobím od roku 2003 a posledné desaťročie ju vediem. Tu bolo našim najväčším úspechom, že výstupy nášho päťročného projektu sa priamo premietli do praxe a sú teraz v Rakúsku oficiálnym odporúčaním pre liečbu. V tomto projekte sme v epidemiologickej štúdii mapovali efektivitu jednotlivých krokov liečby u pacientov po úraze mozgu v 16-tich rakúskych nemocniciach. Na základe tejto analýzy sme navrhli odporúčania pre zlepšenie terapeutických postupov a tie sa rozhodnutím rakúskeho Ministerstva zdravotníctva dostali do klinickej praxe a sú oficiálnou smernicou pre liečbu pacientov po úraze mozgu v urgentnej (prednemocničnej) aj nemocničnej starostlivosti. Na malú výskumnú nadáciu s pár ľuďmi je to obrovský úspech.

doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPHZ mojej spolupráce s Ligou za duševné zdravie ma veľmi teší, že sa nám darí neustále rozširovať realizáciu medzinárodného programu Zippyho kamaráti po školách celého Slovenska. O tomto programe som sa dozvedela pred pár rokmi a som hrdá, že sa mi ho podarilo priniesť na Slovensko. Bol vytvorený na prevenciu samovražednosti, ale jeho cieľ je oveľa širší – je to nácvik takzvaných životných alebo sociálnych zručností u malých detí, pomocou ktorého sa u nich posilňuje odolnosť voči životným záťažovým situáciám (týmito zručnosťami sú napríklad komunikácia, schopnosť identifikovať, popísať a spracovať svoje pocity, zvládať konflikty a zmeny atď.). Deti tak lepšie zvládajú problémy, upevňuje sa ich duševné zdravie a veríme, že sú tak lepšie pripravené pre život. Som presvedčená, že keby týmto programom prešli teraz všetky deti na prvom stupni základných škôl, o 20 – 30 rokov je tu lepšia spoločnosť. Teší ma, že k tejto vízii prispievam.

M. B.: Ako vnímate nomináciu na Slovenku roka 2017?

A. BRAŽINOVÁ: Je to pre mňa veľká česť a zároveň zadosťučinenie za tie roky nepovšimnutej práce. Mňa moja práca veľmi baví, teší a napĺňa, ale vďaka tejto nominácii som si uvedomila, že aj iní ľudia ju vnímajú ako prínosnú a záslužnú, a to ma veľmi potešilo. Je to stimul pokračovať plnou parou ďalej.

M. B.: Ako sa Vám darí skĺbiť svoju prácu s tradičnou úlohou ženy – matky v rodine?  

A. BRAŽINOVÁ: V prvom rade, tradičnú úlohu ženy – matky si dovoľujem spochybniť. Teda, ak je tým myslené to, že žena sa má starať o domácnosť a deti a muž sa venuje práci a kariére, tak to už dávno, chvalabohu, neplatí.

Ja mám skvelého 16-ročného syna a výbornú rodinu, všetci ma v tom, čo robím, podporujú. V rodičoch mám veľký vzor – otec je univerzitný profesor (politológ Miroslav Kusý) a mama je psychologička, rodinná terapeutka (Jolana Kusá). Vďaka nim viem, že usilovnou vytrvalou prácou sa dá dosiahnuť čokoľvek čo človek chce. A tiež, že si má ísť človek za svojim cieľom a neuhýbať zo svojich zásad.

A ešte k tomu skĺbeniu práce s rodinou – už dávno viem, že nie je dôležité, aby bolo perfektne navarené a upratané, ale podstatné je to, ako sa doma cítime a čo spolu zažívame. Nám je spolu dobre, často veľmi veselo a príjemne – doma aj na cestách. Radi cestujeme na obľúbené miesta na Slovensku aj v zahraničí. V poslednej dobe do exotickejších destinácií – minulý rok sme aj s priateľmi objavovali Indiu, teraz sa chystáme na Filipíny.

M. B.: Ako a čím si dobíjate energiu, aby ste zvládli svoje náročné povolanie?

A. BRAŽINOVÁ: Najspoľahlivejšie fungujú prechádzky v prírode so psom. Veľmi máme radi prechádzky do vinohradov a Karpát, ktoré máme blízko. Ale aj náročnejšia turistika je skvelá na dobitie energie – moje obľúbené sú Belianske Tatry, ale aj napríklad minulotýždňový výstup na Muránsku planinu bol veľmi príjemný. Ďalej je pre mňa dôležité udržiavať kontakt s blízkymi ľuďmi, rodičmi, priateľmi, zdieľať príjemné chvíle, mať sa komu vyrozprávať, ale aj naopak, byť oporou v prípade potreby. Okrem toho veľa čítam – beletriu i literatúru faktu, mám rada knihy o tom, prečo a ako ľudia a veci fungujú. Rada sa učím nové veci, či už sama alebo na odborných podujatiach, kurzoch, som taký večný študent. Môj najlepší relax je však hranie na bicie, už roky sa to učím a ešte dlho budem a veľmi ma to baví.

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: Ivona Orešková (Slovenka roka) a z archívu doc. Alexandry Bražinovej

 

V kategórii Veda a výskum ankety Slovenka roka 2017 boli okrem doc. MUDr. Alexandry Bražinovej, PhD., MPH, nominované: doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., ktoré sme tiež požiadali o rozhovor.

Hlasovať môžete do 2. júna 2017 na http://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/ 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky