Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Bariéry osvojenia gramotnosti

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Pixabay.com /klimkin/

Svoje ciele splnil projekt Bariéry osvojenia gramotnosti: objasnenie a riešenia (Barriers of literacy acquisition: clarification and solutions). Bol v realizácii Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave; v úlohe projektového lídra pôsobil prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Výsledky projektu sa sústreďujú do oblasti raného vzdelávania, rozvoja gramotnosti, evaluácie gramotnosti a vzdelávania, najmä v spojitosti so sociálne a kultúrne orientovaným prístupom k týmto oblastiam. „Riešenie projektu prinieslo solídnu analýzu východísk takýchto prístupov a postavilo ich do protikladu s individuálne psychologickým alebo tradičným špeciálnopedagogickým pohľadom na bariéry alebo rozdielnosti v rozvoji gramotnosti detí v rámci ich vzdelávacích ciest. Výsledky projektu sú teda v našich podmienkach inováciou už na úrovni výskumu a teoretického poznania. Empirické výskumné štúdie realizované v tomto teoretickom kontexte zase ukazujú konkrétne dimenzie možných intervencií pri rozvoji gramotnosti detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia,“ uvádzajú realizátori projektu.

Téma bola podľa nich riešená v širšom medzinárodnom kontexte, aby sa preukázala relevantnosť dominantného kultúrne ukotveného prístupu. „Výstupy projektu tak prinášajú špecifické poznatky o osvojovaní kultúrnej gramotnosti detí z rozličných lokalít rozvojových krajín a o ich vzdelávacích podmienkach viazaných na ich kultúru a špecifický spôsob života. Tieto medzikultúrne ladené štúdie sú základom formovania kultúrne citlivého prístupu k rozvoju gramotnosti a k vzdelávaniu a dávajú možnosť lepšieho porozumenia podstate inkluzívneho vzdelávania.“

Výstupy projektu detailnejšie prispievajú k profesionalizácii evaluácie gramotnosti a vzdelávacieho prostredia v školskej praxi. V rámci projektu boli vyvinuté evaluačné materiály na reflektovanie úrovne ranej gramotnosti detí v súlade s novým národným kurikulom predškolského vzdelávania. Rovnako projekt podľa jeho tvorcov priniesol pilotnú slovenskú verziu evaluačného nástroja GGA (Global Guidlines for ECEC), ktorá umožňuje reflektovať kvalitu vzdelávacieho prostredia či až ako jednotlivého prípadu, alebo aj v medzinárodnom porovnaní.

„Výstupy projektu v podobe viacerých publikovaných štúdií rovnako prinášajú výskumný analytický pohľad do prostredia predškolského vzdelávania, ktorý ukazuje spôsoby, ako sa do praxe predškolského vzdelávania dostávajú zmeny. Je vytvorená mozaika bariér či príležitostí, ako možno školskú prax ovplyvniť, aby naozaj mohlo dochádzať k zlepšovaniu kvality vzdelávania a k primeranému rozvoju gramotnosti nových generácií detí a žiakov,“ konštatovali realizátori projektu.

 

Zdroj informácií:

https://www.portalvs.sk/en/prehlad-projektov/kega/9141

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /klimkin/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky