Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Jozef Michalík: Paleontológia je oknom do priepastne dávnej histórie pravekých svetov

Marta Bartošovičová

doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.

Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc., je slovenský vedec, geológ a paleontológ, vedecký pracovník Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied v Bratislave, významná vedecká osobnosť doma i v zahraničí. Je jedným z dvoch slovenských vedcov, ktorí objavili stopy dinosaurov vo Vysokých Tatrách.

Venuje sa sedimentológii, stratigrafii, paleontológii, paleogeografii a paleoekológii mezozoika (trias až krieda) so zameraním na alpsko-karpatský oblúk. V súčasnosti je predmetom jeho vedeckého záujmu výskum masového vymierania života na rozhraní triasu a jury pred vyše 200 miliónmi rokov i zmeny prostredia na hranici jurského a kriedového obdobia pred 145 miliónmi rokov.  

Jozef Michalík (1946), pochádza z Dubnice nad Váhom, absolvoval štúdium geológie a paleontológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Od skončenia štúdia v roku 1969 pôsobí na Geologickom ústave Slovenskej akadémie vied (dnešný Ústav vied o Zemi SAV), najskôr ako asistent, od roku 1976 vedecký pracovník, a od roku 1995 vedúci vedecký pracovník. V rokoch 1996 – 2002 bol riaditeľom ústavu.  

V roku 1976 získal titul CSc. a v roku 1994 DrSc. – na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 1991 pôsobí aj ako externý pedagóg. Od roku 1998 bol hosťujúcim docentom a od roku 2005 je riadnym docentom na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.  

Úspešne viedol a vedie početné domáce i zahraničné výskumné projekty – VEGA, KEGA, APVV, IGCP. Bol predsedom Slovenského geologického Komitétu IUGS, predsedá skupine pre geovedy Slovenskej komisie pre UNESCO MZV SR, komisii Slovenského Literárneho Fondu pre prírodné vedy a paleontologickej odbornej skupine Slovenskej geologickej spoločnosti. Je čestným členom Poľskej geologickej spoločnosti (PTG) a emeritným členom Učenej spoločnosti SAV. Pôsobí ako člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého periodika Geologica Carpathica (do r. 2002 bol hlavným redaktorom), je členom redakčných rád viacerých domácich i zahraničných vedeckých časopisov.

Publikoval ako autor alebo spoluautor 266 vedeckých publikácií, zostavil prvú slovenskú učebnicu sekvenčnej stratigrafie aj slovenský stratigrafický kód. Aktívne organizuje geologické exkurzie a vedecké podujatia, venuje sa popularizácii geológie a jeho výskum rezonuje na významných domácich i medzinárodných vedeckých podujatiach.

Predsedníčka Akadémie vied ČR prof. Eva Zažímalová odovzdala doc. Jozefovi Michalíkovi Medailu Františka Pošepného

Za svoju mimoriadnu činnosť bol doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc., viackrát ocenený, okrem iného Cenou Jána Pettka, medailami Jána Slávika, Dimitrija Andrusova, akademika Bohuslava Cambela, zlatou medailou Geologického ústavu SAV, zlatou plaketou Dionýza Štúra, striebornou medailou Univerzity Komenského či čestným uznaním ministra životného prostredia SR. V januári 2018 mu Akadémia vied ČR udelila Medailu Františka Pošepného za zásluhy v geologických vedách.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Študovali ste geológiu a paleontológiu. Podľa čoho ste si vybrali práve tieto odbory?    

J. MICHALÍK: Tajomstvá pravekého života ma zaujali už ako trinásťročného, keď som objavil prvú skamenelinu a odvtedy bola otázka „výberu“ pre mňa vyriešená.    

M. B.: Čo je hlavným obsahom paleontológie?

J. MICHALÍK:  Paleontológia je oknom do priepastne dávnej histórie pravekých svetov, ktoré sú základom dnešného života na našej planéte.

M. B.: Ste jedným z prvých slovenských vedcov, ktorí objavili odtlačky stôp dinosaurov vo  Vysokých Tatrách. Ako ste sa dostali k tomuto nálezu a čo dokazuje?

J. MICHALÍK: Aj keď je pravda, že šťastie praje pripraveným, istotne zohrala úlohu šťastná náhoda… Nález ukázal, že aj keď naše územie bolo po väčšiu časť obdobia druhohôr dnom mora, aj toto more malo svoje pobrežie.

M. B.: Je ešte veľa toho, čo nevieme o živote dinosaurov?

J. MICHALÍK: Určite je toho viac, než toho, čo o nich vieme…

Doc. Jozef Michalík v doline Tanba v čínskom Sečuáne

Doc. Jozef Michalík v doline Tanba v čínskom Sečuáne

M. B.: Na čom pracujete v súčasnosti?

J. MICHALÍK: V súčasnosti sa snažím dopátrať sa k odpovediam o detailoch stavby kostričiek jursko-kriedového mikroplanktónu – pripravujem vzorky na ich snímanie na elektrónovom rastrovacom mikroskope. V literatúre možno nájsť mnoho domnienok o ich zložení, stavbe a zmenách, skutočných reálnych faktov je však známych len málo.

M. B.: Aký je záujem študentov o geológiu a paleontológiu? 

J. MICHALÍK: To nie je jednoduché zovšeobecniť. Ak necháme bokom tých, pre ktorých je štúdium geovied len viac-menej príjemným (občas skôr znesiteľným) naplnením času, stále sa našťastie objavujú takí, ktorí vidia v poznávaní tajomstiev Zeme náplň svojho života. 

M. B.: Ako najradšej relaxujete?

J. MICHALÍK:  V dotyku s prírodou, vonku v teréne.

Geológ a paleontológ doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc., z Ústavu vied o Zemi SAV v Bratislave, bude hosťom januárovej vedeckej kaviarne Veda v CENTRE, kde vystúpi na tému: Mraky nad jurským parkom. Vrcholy a krízy dávneho života doby dinosaurov. Vedecká kaviareň sa uskutoční dňa 31. 1. 2019 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave, Lamačská cesta 8/A.

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: z archívu doc. RNDr. Jozefa Michalíka, DrSc.

http://www.geo.sav.sk/sk/jozef-michalik-s-ocenenim-av-cr-za-zasluhy-v-geologickych-vedach/

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky