Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Marian Koman: Môj vzťah k chémii sa začal už na základnej škole

Marta Bartošovičová

Rozhovor s prof. Ing. Marianom Komanom, DrSc., vedúcim Oddelenia anorganickej chémie FCHPT STU v Bratislave.

Banner - Rozhovor Veda v CENTRE

Marián Koman sa narodil r. 1953 v Krásnom Brode. Študoval na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave (1972 – 1977). Od ukončenia štúdia pôsobí na Katedre anorganickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najskôr ako asistent a po ukončení základnej vojenskej služby v r. 1979 tam nastúpil na internú ašpirantúru. Venoval sa syntéze, vlastnostiam a štruktúre koordinačných zlúčenín niklu. Prácu vykonával súbežne aj v Ústave anorganickej chémie SAV.

V r. 1982 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na tému „Štruktúrny výskum niektorých komplexov Ni(II) s dusíkatými ligandami bez nenasýtených väzieb“. V ďalšom období svoju výskumnú aktivitu rozšíril z hľadiska objektov aj na komplexy Cu(II) a iné prechodné prvky. Z hľadiska metód sa jeho pozornosť sústredila na monokryštálovú röntgenovú štruktúrnu analýzu. V r. 1985 a 1987 sa zúčastnil dvoch dvojmesačných študijných pobytov v Taliansku na Istituto di Chimica Generale ed Inorganica, Universita di Parma u prof. L. P. Battagliu. Absolvoval tiež viaceré krátkodobé pobyty na Univerzite vo Wroclawi u prof. Glowiaka. Zameriaval sa na zhromažďovanie experimentálnych údajov v oblasti röntgenovej štruktúrnej analýzy. V r. 1989 bol menovaný a ustanovený do funkcie docenta. V r. 1999 obhájil doktorskú dizertačnú prácu „Štruktúrne aspekty niektorých chemických premien v komplexoch Cu(II)“. Prezident SR ho v novembri 2002 vymenoval za profesora.

Popri základnom výskume sa podieľal na riešení problémov aplikovaného výskumu a priemyselnej praxe, a to formou riešenia úloh VHČ a ZoD. Tieto výsledky, ako aj výsledky výskumu riešené v rámci ŠPZV, sú publikované v 38 výskumných správach. V r. 1988 ukončil dvojročné špecializované štúdium vysokoškolskej pedagogiky. Od r. 1995 prednáša Anorganickú chémiu v 1. ročníku. Prednáša aj Úvod do materiálového inžinierstva, Anorganické materiály a Technológia špeciálnych anorganických materiálov.Na Katedre anorganickej chémie bol organizačným vedúcim študijného odboru „Anorganické materiály“, ktorý zanikol v dôsledku reštrukturalizácie študijných odborov na CHTF v r. 1994. V rokoch 1991 – 1997 bol tajomníkom a od r. 1997 do augusta 2004 zástupcom vedúceho. Od 1. 9. 2004 je vedúcim Katedry anorganickej chémie (v súčasnosti Oddelenie anorganickej chémie). V rokoch 1997 – 2009 bol členom Akademického senátu FCHPT (do novembra 2004 predsedom a v r. 2000 – 2009 aj členom AS STU).

Od r. 1984 pôsobil vo výbore Odbornej skupiny chémie a fyziky tuhých látok, v r. 1986 –1992 bol a aj v súčasnosti je predsedom tejto odbornej skupiny. Do r. 2007 bol predsedom organizačného výboru seminára „Development of materials science in research and education“, ktorý organizuje Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok každý druhý rok na Slovensku. Je podpredsedom Regionálneho komitétu českých a slovenských kryštalografov, ktorého zriaďovateľom sú AV ČR a SAV. Za túto činnosť mu bolo v roku 2008 udelené ocenenie ZSVTS  „Propagátor vedy a techniky” na Slovensku.

Prof. Ing. Marian Koman, DrSc., bude dňa 30. 10. 2014 o 17.00 hod. hosťom Vedy v CENTRE, ktorej organizátorom je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Pri tejto príležitosti sme ho požiadali o rozhovor.

Marta Bartošovičová: Pán profesor, mohli by ste nám v krátkosti priblížiť obsah Vašej prednášky na tému: 100 rokov modernej kryštalografie?  

Marian Koman: Pred vývojom röntgenovej difrakčnej kryštalografie, štúdium kryštálov bolo robené na základe ich geometrie. Jedná sa o meranie uhlov kryštálových plôch vo vzťahu k teoretickým referenčným osiam (kryštalografické osi) s cieľom charakterizovať a určiť symetriu kryštálov. Súčasné kryštalografické metódy sú založené na analýze difrakčných záznamov kryštalických látok. Najviac používané je röntgenové žiarenie, ale používa sa i elektrónové a neutrónové.  Pretože v tomto roku plynulo 100 rokov od udelenia Nobelovej ceny Maxovi von Laue za experimenty, ktoré po prvý raz ukázali atómovú (kryštálovú) štruktúru tuhej látky pomocou difrakcie röntgenového žiarenia, vyhlásila OSN rok 2014 za Medzinárodný rok kryštalografie.
Röntgenová kryštalografia sa používa na určenie štruktúry malých ako aj veľkých biomolekúl, ako sú napr. proteíny. Pri príležitosti Medzinárodného roku kryštalografie bola 14. 2. 2014 na Slovensku Ministerstvom dopravy a regionálneho rozvoja SR Sekciou elektronických a poštových služieb – Odbor poštových služieb vydaná poštová známka s názvom  Medzinárodný rok kryštalografie. Na známke je pomocou izolínií elektrónovej hustoty v kryštáli zliatiny Ta-Ge-Te ukázané, že namiesto očakávaného uloženia na priamke sú polohy atómov modulované tak, že vytvárajú motív zubov hradby, čo v konečnom dôsledku zásadne mení vlastnosti látky.

M. B.:  Vráťme sa k Vašim vedeckým začiatkom. Podľa čoho ste si vybrali štúdium na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave?

M. Koman: Môj vzťah k chémii sa začal už na základnej škole, ktorú som absolvoval v Medzilaborciach. V Humennom v tom čase bola Stredná priemyselná škola chemická s vynikajúcou úrovňou (bohužiaľ, minulého roku bola zrušená) a tak moja cesta logicky viedla na túto školu. Chémia ma upútala a tak o inej fakulte ako o Chemickotechnologickej som ani neuvažoval. Podporu a pochopenie som mal aj u rodičov.

M. B.: Čím Vám učarovala anorganická chémia?

M. Koman: Anorganická chémia sa zaoberá všetkými prvkami periodickej sústavy prvkov, čo anorganickému chemikovi poskytuje možnosti na skúmanie vo všetkých oblastiach ako sú materiály, technológie, biologické systémy a podobne.

M. B.: V Slovenskej technickej univerzite ste vydali v spoluautorstve takmer 500-stranovú učebnicu „Anorganická chémia“. Neuvažovali ste nad vydaním aj učebnice o kryštalografii?  

M. Koman: Zatiaľ som napísal tri učebnice. Ale vydávanie učebníc je viazané na počet študentov, ktorí budú učebnicu používať. Učebnicu „Anorganická chémia“ používa každý akademický rok viac ako 300 študentov, len na našej fakulte, teda má jej vydanie svoje opodstatnenie. Kryštalografii sa venuje nie veľký počet študentov a tak využívame zahraničnú literatúru.

M. B.: Ktoré svoje pracovné úspechy považujete za najvýznamnejšie?   

M. Koman: Pre mňa je to veľmi ťažká otázka. To musia hodnotiť iní. Som autorom a spoluautorom viac ako 160 karentovaných a abstrahovaných publikácií, ohlas na moje práce predstavuje viac ako 800 citácií v SCI. To sú exaktné údaje, ale možno viac sú dôležité výsledky mojej práce na Oddeleni anorganickej chémie (bývala katedra), kde sa mi podarilo vytvoriť podmienky, že máme každý rok špecialistov Anorganickej chémie . V súčasnosti máme 9 študentov doktorandského štúdia, čo je veľmi dobrá vyhliadka pre ďalšie napredovanie Anorganickej chémie na našej fakulte.

M. B.: Čomu sa venujete v súčasnosti?
 
M. Koman: V súčasnosti prednášam v 1. a 4. ročníku, vediem semináre z Anorganickej chémie, riešim kryštálové štruktúry koordinačných zlúčenín a organizačne zabezpečujem chod Oddelenia anorganickej chémie FCHPT.

M. B.: Čo by, podľa Vás, prospelo popularizácii vedy na Slovensku?

M. Koman: Aj na Slovensku máme mnoho významných výsledkov v oblasti vedy a techniky. Len pre naše masovokomunikačné médiá sú málo zaujímavé. Väčšia pozornosť by sa mala venovať vede i zo strany štátu, ktorý deklaruje vedomostnú spoločnosť, ale pri praktickej aplikácii to nie vždy je postrehnuteľné.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

Rozhovor pripravila: PhDr. Marta Bartošovičová

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky