Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Môže byť kozie mlieko chápané ako funkčná potravina?

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: koza; Pixabay.com /klimkin/

V súčasnosti čoraz viac zaznamenávame návrat k tradičnému, a to vo všetkých oblastiach nášho života. Výnimkou nie je ani poľnohospodárstvo či potravinársky priemysel. V zmysle spotreby mlieka na obyvateľa, začínajú sa objavovať alarmujúco nízke čísla. Na druhej strane sa verejnosť s obľubou „obracia“ na tzv. funkčné potraviny, teda tradičné obohatené nejakou prospešnou zložkou alebo vyznačujúce sa prospešnou zložkou pre ľudský organizmus.

„Toto je aj prípad kozieho mlieka a výrobkov z neho, ktoré vďaka pozitívnej reklame nadobúda svoj predtým nedoceňovaný význam. Keďže o mikrobiote kozieho mlieka sú stále limitované poznatky a možnostiach jej využitia v prospech verejného zdravia tiež, zamerali sme sa na zmapovanie prospešnej mikrobioty,“ uvádza MVDr. Andrea Lauková CSc. (Centrum biovied SAV), zodpovedná riešiteľka projektu Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravie (Functional food based on goats milk and their benefit on health).

Cieľom je izolácia autochtónneho kmeňa (z kozieho mlieka) s prospešnými vlastnosťami s možnosťou jeho využitia na obohatenie kozieho mlieka, pričom vedci sledujú funkčnosť danej kultúry.

„To zároveň umožní dosiahnuť originálnu kultúru, ktorá bude využitá v technologickom procese spracovania kozieho mlieka. Takáto komodita bude potom môcť byť využitá svojou funkčnosťou na obohatenie trhu pre širokú verejnosť. Preto sú aj ciele projektu zamerané na selekciu prirodzenej mikrobioty kozieho mlieka, zistenie prospešných vlastností, otestovanie vybraného kmeňa v produkte a následne produktu u dobrovoľníkov pre zistenie účinkov na zdravie konzumenta.“

Tím pod vedením MVDr. Andrey Laukovej, CSc. v tomto úsilí spolupracuje s Výskumným ústavom mliekarenským, a. s. v Žiline, s Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach, ako aj fy. Leonteus-mini mliekareň Kozí vŕšok, a v neposlednom rade i so zahraničnými kolegami z Veterinárskej fakulty v Lisabone (Portugalsko).

„Doposiaľ sme vyšetrili vyše 50 vzoriek kozieho mlieka od takmer 180 kôz. Vyselektovali sme 3 kmene Lactobacillus paracasei s prospešnými technologickými vlastnosťami a v testovaní ďalej pokračujeme. Ďalej budeme postupovať v zmysle stanovených cieľov, nakoľko sme ešte len na začiatku našej práce. Očakávame vyselektovanie autochtónneho kmeňa s ideálnymi technologickými i prospešnými vlastnosťami, jeho zakomponovanie do výrobku a sledovanie technologických vlastností, ako aj prospešných vlastností pre konzumenta.“

Ciele riešiteľského tímu sú originálne, pričom majú na zreteli i formu aplikovania, čo je veľmi dôležité v obidvoch smeroch, či pre technologické účely alebo pre aplikáciu konzumentovi. „Prínosom bude originálna kultúra s funkčnými vlastnosťami pre podporu zdravia konzumentov,“ dodáva ešte zodpovedná riešiteľka.

 

Odborný garant textu: MVDr. Andrea Lauková, CSc.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /klimkin/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky