CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Varovania pred finančnými a ekonomickými krízami v Európe

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Varovania pred finančnými a ekonomickými krízami v Európe. Prednášajúci: Ing. Filip Ostrihoň, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás do vedeckej kaviarne, kde sa oboznámime so systémami monitorovania ekonomických rizík. Vo štvrtok 28. októbra 2021 o 17.00 hod. budeme diskutovať o tom, ako takéto systémy pomáhajú pri predvídaní hrozieb v budúcnosti.

Anotácia:

Podobne ako je to pri ohrození povodňami a zemetraseniami, aj v hospodárskej oblasti existujú nástroje, ktoré na základe dostupných informácií varujú pred možnými budúcimi rizikami. Ich prevažná väčšina vznikla koncom minulého storočia ako odozva na finančné krízy v Latinskej Amerike a juhovýchodnej Ázii. Záujem o ne však opäť ožil po finančnej a hospodárskej kríze v roku 2008, ktorá vstúpila do histórie ako veľká recesia. V reakcii na ňu legislatívne orgány Európskej únie v roku 2011 zaviedli systém, v rámci ktorého prebieha verejne monitorovanie ekonomických rizík a hrozieb s názvom Postup pri makroekonomickej nerovnováhe (z anglického Macroeconomic Imbalance Procedure). Slovensko počas úvodných 10 rokov tohto systému na seba zatiaľ neupozornilo potenciálnym negatívnym vývojom, no táto skutočnosť sa v budúcnosti môže zmeniť. Aké sú preto špecifiká tohto systému? Na čo presne sa sústreďuje? Čo je možné očakávať od jeho varovaní? Odpovede na tieto, ako aj mnohé iné otázky sa pokúsime nájsť prostredníctvom októbrovej prednášky.

O prednášajúcom:

Ing. Filip Ostrihoň, PhD., dlhodobo pôsobí v Ekonomickom ústave SAV na oddelení makrofinančných analýz. Je absolventom Katedry operačného výskumu a ekonometrie na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde získal aj titul PhD. V rámci svojho výskumu sa venuje systémom včasného varovania pre oblasť hospodárskych kríz. V uvedenej téme ukončil svoj postdoktorandský projekt a podieľal sa na riešení medzinárodného projektu a niekoľkých národných projektov. V minulosti sa taktiež zaoberal konštrukciou modelu dlhodobého rastu Slovenska a výskumom v oblasti vládneho dlhu, kapitálových únikov a regionálnej konkurencieschopnosti.

Prednáška sa bude streamovať 28. októbra 2021 o 17.00 hod. Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do
27. októbra 2021 na mail vnd@cvtisr.sk.