Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ambiciózne, ale realistické návrhy moderného rozpočtu EÚ

VEDA NA DOSAH

Budget:banner (Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en)

Od Európy sa očakáva, že bude zohrávať väčšiu úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti a stability v nestabilnom svete, v čase, keď brexit zanechá v našom rozpočte značnú dieru. Európska komisia predkladá ambiciózne, pritom však realistické návrhy moderného rozpočtu EÚ. Dozrel čas na prípravu rozpočtu EÚ, ktorý odzrkadľuje okrem iného rýchly rozvoj v oblasti inovácií, hospodárstva, životného prostredia a geopolitiky. Komisia predkladá moderné, jasnejšie a jednoduchšie rozpočtové pravidlá EÚ, ktoré zabezpečia, že rozpočet EÚ bude odpovedať na otázky, ktoré ležia Európanom na srdci.

Komisia ešte 2. mája predložila návrh moderného, vyváženého a spravodlivého rozpočtu pre Európu na plnenie priorít, ktoré lídri stanovili v roku 2016 v Bratislave a v Ríme v roku 2017. Na tento návrh bezprostredne nadväzovali legislatívne návrhy 37 sektorových programov, ktoré tvoria súčasť budúceho dlhodobého rozpočtu. Tento balík slúži ako solídny základ pre rokovania medzi členskými štátmi, ktoré počas bulharského a rakúskeho predsedníctva Rady napredujú rýchlym tempom.

Komisia preto navrhuje moderný, jednoduchý a flexibilný rozpočet.

Moderný: Európska únia  pozostávajúca už len  z 27 štátov potrebuje nový, moderný rozpočet, v ktorom sa zohľadnia skúsenosti, ktoré Európa získala v minulosti. Znamená to, že treba ďalej znižovať byrokraciu pre prijímateľov a riadiace orgány pomocou ucelenejších pravidiel na základe jednotného súboru pravidiel. Takisto to znamená, že treba stanoviť jasnejšie ciele a viac sa zamerať na výkonnosť. Týmto sa uľahčí monitorovanie a meranie výsledkov, ako aj vykonanie prípadných zmien.

Jednoduchý: Štruktúra rozpočtu bude jasnejšia a užšie prepojená s prioritami Únie. Finančné prostriedky sú dnes rozložené v príliš veľkom počte programov a nástrojov v rámci rozpočtu aj mimo neho. Komisia preto navrhuje znížiť počet programov o viac než tretinu (zo súčasných 58 na 37 v budúcnosti), a to napríklad spájaním roztrieštených zdrojov financovania do nových integrovaných programov a radikálnym zjednodušením používania finančných nástrojov aj vďaka fondu InvestEU.

Flexibilný: Nedávne výzvy – najmä migračná a utečenecká kríza v roku 2015 – jasne poukázali na obmedzenú flexibilitu súčasného rozpočtu EÚ, pokiaľ ide o dostatočne rýchlu a účinnú reakciu. Návrh Komisie preto zahŕňa vyššiu flexibilitu v programoch a medzi programami navzájom, posilnenie nástrojov krízového riadenia a vytvorenie novej „rezervy Únie“ s cieľom riešiť neočakávané udalosti a reagovať na núdzové situácie v oblastiach ako bezpečnosť a migrácia.

Od lídrov sa teraz očakáva, že poskytnú politické usmernenia týkajúce sa kľúčových prvkov budúceho dlhodobého rozpočtu:

  • To, čo Európa potrebuje, je moderný a vyvážený rozpočet, ktorý je úzko spätý s prioritami Únie a ponúka konkrétne odpovede na dnešné a budúce výzvy. Komisia preto navrhuje zmodernizovať rozpočet cez posilnené financovanie kľúčových oblastí vrátane inovácií, digitálneho hospodárstva, opatrení v oblasti klímy a životného prostredia, migrácie a riadenia hraníc a bezpečnosti, obrany a vonkajšej činnosti. Politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika budú mať pre budúcnosť Európy aj naďalej kľúčový význam. Tento návrh predstavuje správnu rovnováhu medzi tromi širšími oblasťami výdavkov – poľnohospodárskou a námornou politikou, politikou súdržnosti a ďalšími programami, ktoré majú zásadný význam pre budúcnosť Európy.
  • Budúci dlhodobý rozpočet by takisto mal byť jednoduchší a transparentnejší, aby ho zainteresované strany mohli čo najlepšie zužitkovať. Požadovali to Európsky parlament a Rada, ako aj veľkí a malí prijímatelia, a Komisia ich vypočula a navrhla výrazne zjednodušený rozpočet.
  • Ďalšou dôležitou črtou budúceho rozpočtu Európy by mala byť flexibilita. Aby mohla Európa rýchlo, rozhodne a efektívne reagovať v rýchlo sa meniacom svete, potrebujeme rozpočet, ktorý je pružnejší než ten dnešný. Flexibilita je preto kľúčovým prvkom návrhov Komisie na ďalší dlhodobý rozpočet.
  • Rozpočet po roku 2020 by mal byť takisto spravodlivým rozpočtom, ktorý bude realizovateľný nielen na strane výdavkov, ale aj z hľadiska jeho financovania. Komisia predložila ambiciózny a realistický rozpočet v objeme približne 1,11 % hrubého národného dôchodku budúcej Únie 27 štátov. Rozpočet, v ktorom platia rovnaké pravidlá pre všetkých a ktorý je čoraz viac financovaný zo zdrojov priamo spojených so strategickými európskymi politikami.

Dosiahnutie maximálneho pokroku v otázke budúceho dlhodobého rozpočtu do samitu v Sibiu, ktorý sa uskutoční 9. mája 2019, by umožnilo docieliť úplnú a komplexnú dohodu vrátane číselných údajov v Európskej rade najneskôr do októbra 2019, a to v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom.

Prijatím nasledujúceho viacročného finančného rámca do konca roku 2019 sa zabezpečí, že nové programy budú pripravené na čerpanie do 1. januára 2021. Vytvorili by sa tak desaťtisíce pracovných miest pre výskum už v roku 2021 a oveľa viac v širšom hospodárstve. Zabezpečilo by sa tým, že viac ako 100 000 projektov v rámci politiky súdržnosti by začalo načas. Milión mladých ľudí by mohlo využívať výhody výmeny v rámci programu Erasmus a 40 000 mladých ľudí by sa mohlo zapojiť do opatrení zameraných na solidaritu v celej Európe v roku 2021. Dohoda o rozpočte by podporila začínajúce podniky a malé a stredné podniky pri investovaní, výrazne by zvýšila investície a kapacity v oblasti obrany a pomohla by chrániť hranice Únie pred obchodovaním s ľuďmi, ich prevádzačstvom a podvodmi.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Použité zdroje ako aj ďalšie informácie

Informačný prehľad (4. december 2018),

Oznámenie Komisie Príprava rýchlej dohody o dlhodobom rozpočte na financovanie európskych priorít (4. december 2018),

– Tlačová správa o návrhu Komisie na ďalší dlhodobý rozpočet Európy z 2. mája 2018,

Rozpočet EÚ pre budúcnosť

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky