Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Čitateľská gramotnosť – včera, dnes a zajtra

VEDA NA DOSAH

Aké sú príčiny slabej čitateľskej gramotnosti a ako ju možno u mladých nanovo vybudovať? Pozrite si prednášku profesorky Oľgy Zápotočnej.

Čitateľská gramotnosť je úžasný spoločenský jav, ktorý sa v histórii mení. Ešte niekoľko storočí dozadu bola gramotnosť záležitosťou cirkevnej elity, obyčajný ľud k nej nemal prístup. Toto zmenila povinná školská dochádzka, ktorú zaviedla Mária Terézia.

Keď sa gramotnosť stala záležitosťou bežných ľudí, začala sa skúmať aj vedecky. Len čo sa už totiž začali všetci v školách učiť čítať, ukázalo sa, že niektorým to robí problém. Prví výskumníci, ktorí sa touto problematikou zaoberali, boli oftalmológ J. Hinshelwood a neurológ S. T. Orton.

Na Slovensku máme problém

Slovenskí žiaci majú s čitateľskou gramotnosťou výrazný problém dodnes, v porovnaní s rovesníkmi z celého sveta dosahujú totiž v tejto oblasti len podpriemerné výsledky.

Neznalosť a neschopnosť dešifrovať význam jednotlivých obsahov ich následne môže vystaviť viacerým komplikáciám. Nedokážu napríklad porozumieť úradnému tlačivu, nie sú schopní uplatňovať svoje práva a povinnosti a keďže nevedia rozlíšiť užitočnú a zbytočnú informáciu a vyhodnotiť z čítaného textu potrebné závery, ľahko prepadnú dezinformáciám.

Zastaraná vzdelávacia prax a rýchly nástup technológií

Príčinou aktuálneho neželaného stavu je predovšetkým zastaraná vzdelávacia prax a rýchly nástup technológií, ktoré sa dynamicky menia a vystavujú človeka ustavičným zmätočným obsahom. Človek, ktorý sa v nich dostatočne neorientuje, prichádza potom k množstvu obsahu, ktorý nedokáže správne uchopiť a ktorý ho zámerne vystavuje dezinformáciám.

Vynára sa množstvo otázok

Prečo sú dezinformácie pre ľudskú myseľ také atraktívne? Ako nahliadajú na tému dezinformácií psychológovia? Aké máme možnosti prevencie a ako sa chrániť pred manipuláciou? Akú úlohu v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti zohrávajú tlačené médiá a akú hodnotu má ich čítanie? Aké dôsledky má čítanie a nečítanie na psychický vývoj jednotlivca?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky vám prinesie profesorka Oľga Zápotočná vo svojej prednáške.

Prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc., pôsobí v Ústave sociálnej komunikácie SAV a ako vysokoškolská pedagogička na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rámci vedecko-pedagogickej profilácie sa dlhodobo venuje otázkam rozvíjania gramotnosti v kontexte predškolského a primárneho vzdelávania z rozličných hľadísk a v širších kultúrnych a spoločenských súvislostiach. Počas pôsobenia v SAV a neskoršej spolupráce s viacerými univerzitnými pracoviskami publikovala desiatky vedeckých a odborných štúdií, podieľala sa na riešení a vedení viacerých domácich i medzinárodných vedeckovýskumných projektov. Jej výskumné aktivity sú zamerané na skúmanie kognitívno-psychologických, pedagogických a sociokultúrnych aspektov vývinu čitateľskej gramotnosti so zameraním na riešenie otázok a aktuálnych problémov gramotnosti v súčasnom vzdelávacom a informačnom prostredí.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.

Zdroj: CVTI SR

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky