Zem

„Jurský park“ v podaní našich aj svetových vedcov

Porozumieť udalostiam spred stoviek miliónov rokov sa snažia realizátori projektu Jurské kontinentálne krízy: hlavné vymierania a zmeny prostredia v jazerných...

| VEDA NA DOSAH

Kontinuálne sledovanie hrúbkového rastu kmeňa

Rast stromov je kľúčový ekologický parameter, ktorý je dôležitým indikátorom stavu lesných porastov. V raste stromov sa odrážajú vlastnosti dreviny,...

| VEDA NA DOSAH

Európske krajiny sa snažia o harmonizovaný monitoring snehu

Koľko snehu napadlo napríklad v Belgicku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku či Fínsku a Nórsku, v porovnaní s Francúzskom, Maďarskom, Írskom, Talianskom, Holandskom...

| VEDA NA DOSAH

Monitoring dynamiky pôdneho roztoku v lesných ekosystémoch na Slovensku

Vlastnosti pôdneho roztoku sa na rozdiel od väčšiny vlastností pevnej zložky pôdy vyznačujú výraznou dynamikou. Sú výsledkom interakcií samotných pevných...

| VEDA NA DOSAH

Ozónové znečistenie vzduchu v horách a fytotoxické ozónové dávky pre smrek

V minulom roku sa vo Zvolene uskutočnila vedecká konferencia s názvom „Dlhodobý ekologický výskum a monitoring lesov – Súčasné poznatky a výzvy...

| VEDA NA DOSAH

Pôdne mikroorganizmy ako indikátory kvality pôd

Pôda ako náš najheterogénnejší, konečný a neobnoviteľný systém mení svoje vlastnosti v čase a priestore tak, ako žiaden iný ekosystém....

| VEDA NA DOSAH

Na výskumnom účelovom objekte Komárnik sa robil 60-ročný ekologický výskum

Výskumno-účelový objekt Komárnik bol založený už v roku 1949 a z hľadiska jeho zamerania a účelu je možné považovať ho...

| VEDA NA DOSAH

Životné prostredie a jeho budúcnosť v EÚ

Dnešný vplyv ľudí na životné prostredie má veľký význam pre budúce generácie. Životné prostredie zo svojej podstaty nepozná politické, právne...

| VEDA NA DOSAH

Monitorovanie zdravotného stavu lesov SR sa začalo pred 30 rokmi

Od začiatku realizácie monitoringu zdravotného stavu lesov na Slovensku uplynulo práve 30 rokov. Tento významný medzník bol aj hlavným motívom...

| VEDA NA DOSAH

Vyhodnotenie vybraných chemických vlastností lesných pôd

Pôdu možno považovať za neobnoviteľný a nenahraditeľný prírodný zdroj. Vo všeobecnom povedomí prevažuje stále pohľad na pôdu ako na základ...

| VEDA NA DOSAH