Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aká budúcnosť čaká Štrbské Pleso?

Marta Bartošovičová

Štrbské pleso. Zdroj_ iStockphoto.com

Plánovaná výstavba v katastrálnom území Štrba, časť Štrbské Pleso vzbudila kritiku verejnosti. Petíciu proti projektu podpísalo viac ako 75 tisíc ľudí, do procesu zasiahlo aj Ministerstvo životného prostredia SR.

Štrbské Pleso je súčasťou Tatranského národného parku (TANAP). Plánovaná výstavba sa má realizovať na území, ktoré spadá do 3. stupňa ochrany prírody a je v tesnej blízkosti 5. stupňa ochrany. Oznámenie o pripravovaných zmenách preto mnohých obyvateľov obce, ale aj širokú verejnosť pobúrilo.

Byty, parkovacie miesta a lanovka

Negatívne reakcie vzbudil najmä veľký počet navrhovaných stavieb jednotlivých investorov, ale aj nové investičné zámery obce. Navrhované funkčné zmeny v katastrálnom území Štrba, časť Štrbské Pleso by zvýšili počet bytov v bytových domoch o 24. Rozšírenie plochy pre novostavbu hotela pri Novom Štrbskom plese by umožnilo rozšíriť jeho wellness bez zvýšenia počtu lôžok.

Na Mlynických lúkach by sa zvýšil rozsah plôch občianskej vybavenosti o 0,43 hektára. Navrhované viacpodlažné parkovisko by malo mať kapacitu 499 parkovacích miest a doplnenie existujúcich parkovísk pozdĺž cesty na Szentiványiho ulici by zvýšilo kapacitu parkovania o ďalších zhruba 50 parkovacích miest.

Výstavbou kabínkovej lanovky od Heliosu po športový Areál snov a lyžiarsky vlek pri Heliose by sa zvýšila celková kapacita horských dopravných zariadení na Štrbskom Plese.

Vyjadrenie ministra životného prostredia Jána Budaja

Minister Ján Budaj vyzval kompetentné inštitúcie, aby odložili svoje rozhodovanie o zmene územného plánu Štrby vo vzťahu k Štrbskému Plesu. Pripomenul, že práve Štrbské pleso je vzácnou prírodnou lokalitou a predstavuje erbové územie Vysokých Tatier. „Akékoľvek ďalšie zásahy do tohto územia sú veľmi závažným rozhodnutím a bez rešpektu k prírode môžu lokalitu nezvratne poškodiť. Nemáme žiadne druhé Štrbské pleso, preto si ho musíme zachovať,“ vyhlásil Ján Budaj, minister životného prostredia.

Ministerstvo životného prostredia sa prostredníctvom svojich štátnych ochranárov tiež vyjadrilo, že vstúpi do uvedených procesov. Aj keď ide o intravilán obce, zámery môžu zasiahnuť napríklad aj cenné rašelinisko. Správa Tatranského národného parku už dostala potrebné podklady a vo svojom stanovisku bude obhajovať zachovanie prírodného bohatstva na tomto území.

Výstavba v TANAPe sa stala terčom kritiky odbornej aj laickej verejnosti. Zdroj: iStockphoto.com

Minister životného prostredia zároveň poverí zamestnancov sekcie environmentálneho hodnotenia, aby preverili postup okresného úradu, na ktorom proces posudzovania zmeny územného plánu prebieha. V prípade akýchkoľvek podozrení sa minister obráti na príslušné miesta.

Voči avizovaným developerským zámerom sa prostredníctvom petície postavili aj miestni obyvatelia. Petíciou vyjadrili nesúhlas s výstavbou objektov v katastrálnom území Štrba, časť Štrbské Pleso. Ide o bytové domy pri hoteli Borovica, objekty pri hoteli Ovruč a Lake, objekty na Mlynických lúkach, od jestvujúcej Koliby po hotel FIS, objekt Detvan a ďalšie. Domnievajú sa, že na takom malom území v 3. stupni ochrany prírody a v tesnej blízkosti 5. stupňa ochrany prírody je viac ako 30 nových stavieb priveľa. Žiadajú, aby výstavba prebiehala po etapách a nie počas letnej turistickej sezóny.

Nutné zmeny v navrhovaných zámeroch

Podľa vyjadrenia zástupcov štátnych orgánov na úseku starostlivosti o životné prostredie niektoré najviac diskutované zámery budú podľa zákona podliehať procesu povinného posudzovania vplyvov na životné prostredie, čo bude vecne aj časovo náročný proces.

Vzhľadom na tieto skutočnosti a na závery pracovného stretnutia starostu obce Michala Sýkoru s ministrom životného prostredia Jánom Budajom spojeného s obhliadkou Štrbského Plesa, ktoré sa uskutočnilo 19. mája 2020, obec prehodnotila rozsah navrhovaných zmien územného plánu. Z pôvodného návrhu na zmenu územného plánu sa z ďalšieho procesu jeho prerokovania vypúšťajú tieto navrhované zámery:

  • nový parkovací dom, ktorý chcela obec vybudovať ako obecné a obcou prevádzkované viackapacitné parkovisko pre základné fungovanie Štrbského Plesa,
  • nová nadzemná lanovka na Štrbskom Plese – ako verejný dopravný systém zabezpečujúci prepravu návštevníkov medzi železničnou stanicou a športovým areálom,
  • nová zjazdová trať (v minulosti sa tu už nachádzala) pri existujúcom liečebnom dome Helios na Štrbskom Plese,
  • nový bytový dom s obecnými nájomnými bytmi postavenými cez ŠFRB (v počte do 24 bytov)v katastrálnom území Štrba, časť Štrbské Pleso,
  • nové záchytné parkovisko pre potreby Štrbského Plesa pri zastávke zubačky na Lieskovci v Tatranskej Štrbe.

Uvedený proces prerokovávania navrhovanej zmeny a doplnenia územného plánu je stále otvorený. Na verejnom prerokovaní bolo oznámené, že obec predĺži lehotu na predkladanie pripomienok a stanovísk k uvedenému návrhu. Vzhľadom na aktuálne pretrvávajúce epidemiologické opatrenia a po opätovnom zvážení súčasnej situácie bola 30-dňová lehota predĺžená do 23. júna 2020, teda o ďalších 30 dní.

V prípade kladných stanovísk všetkých dotknutých štátnych orgánov k jednotlivým navrhovaným zmenám je možné ďalej pokračovať v tomto procese a následne predložiť návrh na zmenu a doplnenie územného plánu príslušnému štátnemu orgánu na vydanie záväzného stanoviska. Až na základe tohto kladného stanoviska je možné pristúpiť k schváleniu zmien a doplnkov územného plánu obecným zastupiteľstvom.

Marta Bartošovičová

Zdroje:
Enviroportal.sk
MŽP
Štrba

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky