Filológia a kultúra

Prečo máme na Slovensku toľko speváckych talentov?

Nie je frázou, že Slováci sú spevavý národ. Hovorí sa, že každá naša dolina má svoju pesničku. Ak hudobnosť –...

| Marta Bartošovičová

Medzijazyková homonymia v slovanských jazykoch

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV začal v tomto roku riešiť projekt, ktorý je postavený na porovnávacom výskume slovanských jazykov. Ide o...

| VEDA NA DOSAH

Prečo je v EÚ aktuálnou témou Európsky rok kultúrneho dedičstva?

Kultúrne dedičstvo zbližuje ľudí a prispieva k súdržnejšej spoločnosti. Podporuje rast a vytvára pracovné miesta v mestách a regiónoch a...

| VEDA NA DOSAH

Vytvára sa databáza regionálnej hudobnej a divadelnej histórie

Najdôležitejšími desaťročiami kultúrneho budovania národov sa zaoberá projekt The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe...

| VEDA NA DOSAH

Jeden zo špičkových vedeckých tímov UKF v Nitre nesie názov Stredoeurópske medziliterárne vzťahy

Medzi špičkové vedecké tímy boli Akreditačnou komisiou zaradené aj dva tímy z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (z pôvodne siedmich...

| VEDA NA DOSAH

Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva

V roku 2018 sa bude v celej Európe oslavovať naše rozmanité kultúrne dedičstvo, a to na úrovni EÚ, na vnútroštátnej,...

| VEDA NA DOSAH

Pripravuje sa Slovanský jazykový atlas

Vedecký opis nárečí všetkých slovanských jazykov na základe výskumov v 850 výskumných bodoch od Jadranského mora po Ural, no rovnako...

| VEDA NA DOSAH

Video: Slovenský národný korpus – Je slovenčina mäkká a ľubozvučná?

Slovenský národný korpus je databázou veľkého množstva textov v slovenskom jazyku. Korpus nám pomôže odpovedať na otázky, ktoré najviac trápia dnešnú...

| VEDA NA DOSAH

Tajomstvá každodenného jazyka

Rok Ľudovíta Štúra bol vyhlásený vládou SR ešte v roku 2015. Hoci uplynulo už viac ako 200 rokov od jeho narodenia...

| VEDA NA DOSAH

Geológia pod Everestom

21. mája 2016 sa skončilo vyše mesačné himalájske dobrodružstvo vedeckého účastníka slovenskej horolezeckej expedície Everest Hard Way Slovak Expedition 2016,...

| VEDA NA DOSAH