Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zlatý kosák v kategórii veda a výskum získala publikácia Potravinová a nutričná gramotnosť

VEDA NA DOSAH

Zrozumiteľným jazykom spracováva problematiku potravín.

Potravinová a nutričná gramotnosť. Zdroj: SPU Nitra

V dňoch 18. až 21. augusta sa konal 47. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Tradičnou súčasťou výstavy je aj udelenie ocenenia Zlatý kosák, ktoré sa odovzdáva v kategóriách rastlinná výroba a mechanizácia, živočíšna výroba a veda a výskum.

Tohtoročný Zlatý kosák v kategórii veda a výskum získala publikácia Potravinová a nutričná gramotnosť, pozostávajúca z troch dielov. Jej autormi sú profesor Jozef Golian z Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre, docent Peter Minárik a docentka Daniela Mináriková z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jedinečná publikácia svojho druhu vyšla koncom roka 2021. Publikácia si v súťaži exponátov odniesla ocenenie za zhrnutie najnovších vedeckých poznatkov v oblasti potravinárstva a výživy.

Plaketa Zlatý kosák 2022.

Oceňovanie Zlatý kosák 2022. Zdroj: SPU Nitra

Z obsahu ocenenej publikácie

Zvyšovanie potravinovej a nutričnej gramotnosti spotrebiteľov je v súčasnej dobe veľmi dôležité aj preto, lebo žijeme v období hegemónie internetu poznačeného obrovským množstvom informácií, ktoré si spotrebitelia často nemajú ako a kde overiť a porovnať s odbornými poznatkami, získanými na základe výsledkov vedy a výskumu.

Pri výbere potravín a v stravovacej praxi sa potom ľudia dopúšťajú rôznych chýb, podliehajú módnym trendom, dezinformáciám alebo neovereným informáciám. Významný je tiež vplyv globalizácie na stravovanie človeka, ktoré sa za ostatných tridsať rokov výrazne zmenilo. Preto sa veľká pozornosť kompetentných inštitúcií venuje aj tvorbe oficiálnych odporúčaní správneho stravovania a zdravotne prospešnej výživy, racionálnym stravovacím vzorcom a návykom.
V prvej časti publikácie sú zahrnuté aj stravovacie zručnosti vrátane plánovania a prípravy stravy, sprievodca porciami s príkladmi zo zahraničia. Uvedené sú tiež pyramídy a taniere správneho stravovania vrátane pitného režimu. V ďalších častiach je popísaný index zdravej výživy a jeho zložky, stravovacie a výživové odporúčania a ich grafická prezentácia, príklady stravovacích a výživových odporúčaní, ako i behaviorálne aspekty a implementácia odporúčaní správneho stravovania a výživy do každodennej praxe.

Vplyv stravy na životné prostredie a zdravie

Zaujímavým prepojením na súčasné trendy EÚ je aj uvedenie časti o produkcii potravín a o stravovaní z pohľadu ich vplyvu na životné prostredie, ktoré má smerovať k udržateľnosti potravinových zdrojov.

V rámci kapitoly Potravinová a nutričná gramotnosť sa pozornosť venuje taktiež vplyvu stravy a výživy ako významného modifikovateľného faktora na výskyt chronických neprenosných chorôb, definuje sa zdravotná, potravinová a nutričná gramotnosť a pozornosť sa venuje i problematike ich merania a hodnotenia. V rámci osobitných potravinových skupín a ich konkrétnych zástupcov sa popisuje aj zloženie jednotlivých potravín, ich produkcia, spotreba a základné rozdelenie. Spotrebiteľ by mal taktiež poznať základné technologické postupy výroby potravín s ohľadom na zmeny obsahu jednotlivých nutrientov, ktoré vznikajú pri ich produkcii. K významným faktorom ovplyvňujúcim spotrebu potravín patrí kvalita, potenciálne riziká spojené s ich konzumáciou vrátane ich vplyvu na výskyt chronických neprenosných chorôb, všeobecne známych aj pod starším pojmom civilizačné choroby.

ocenení stoja na pódiu.

Oceňovanie Zlatý kosák 2022. Zdroj: SPU Nitra

Pri potravinách je dôležité i poznanie jednotlivých spôsobov ich prípravy s ohľadom na zachovanie biologicky aktívnych zložiek, ktoré tieto potraviny obsahujú.

Väčšina kapitol obsahuje tiež poznatky o vplyve konkrétnych potravín alebo ich zložiek na organizmus a jeho jednotlivé sústavy a orgány. Pre spotrebiteľov sú takisto dôležité informácie, ktoré sa týkajú skladovania potravín, metód ich konzervovania, chladenia a zmrazovania. Mnohí ľudia sa často dopúšťajú zásadných chýb, pokiaľ ide o spôsob a čas skladovania, vhodnosť skladovania v chladničke či mrazničke vrátane správneho usporiadania a teploty potravín v chladničke.

Viaceré kapitoly sa venujú aj mýtom, ktoré sa o daných potravinách šíria a vytvárajú falošný dojem, respektíve zavádzajú spotrebiteľa. Pre verejnosť sú veľmi dôležité i dostatočné vedomosti a správna interpretácia informácií uvedených na etiketách potravín, ktoré nájdu v kapitole Označovanie potravín.

Zdroj: TS SPU Nitra
(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky