Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Pondelok s neurológiou odhaľuje tajomstvá mozgu (TVT 2020)

VEDA NA DOSAH

Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku z produkcie Centra vedecko-technických informácií SR. V dvoch prednáškach dvaja vedci poodhalia tajomstvá ľudského mozgu.

Pondelok s neurológiou je jedným z hlavných podujatí CVTI SR v rámci TVT 2020, ktoré sa vzhľadom na situáciu spojenú s pandémiou konajú v online priestore bez prítomnosti divákov. Podujatie je rozdelené na dva bloky prednášok.

V prvej prednáške RNDr. Ján Bakoš, PhD. hovorí o vývine ľudského centrálneho nervového systému, s ktorým je spojené veľké množstvo presne regulovaných biologických procesov. Ich pochopenie sa opiera o detailný popis, porovnávanie a analýzu tkanív živočíchov na evolučne nižšom stupni vývoja.

V druhej streamovanej prednáške o 17.00 sa MUDr. Martin Kucharík zameria na poruchy spánku a ich vplyve na dlhodobý zdravotný stav. Spánok je bežnou súčasťou života každého človeka. Dĺžka i kvalita spánku je veľmi individuálna a závisí od mnohých faktorov. V posledných dekádach sa neustále znižuje priemerná dĺžka nočného spánku. Naopak, zvyšuje sa výskyt porúch spánku.

Popoludňajšia prednáška bude streamovaná online dnes, t. j. 9. novembra 2020 o 17.00 hod. Otázky je možné klásť aj počas prednášky prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla: tyzdenvedy. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

RNDr. Ján Bakoš, PhD. v súčasnosti pôsobí ako vedúci oddelenia neurovied Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV a ako odborný asistent Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave. Po obhajobe dizertačnej práce v roku 2007 získal titul PhD. Absolvoval vedecké pobyty v Japonsku, USA a Holandsku zamerané na metodické prístupy potrebné pre kultiváciu neuronálnych buniek a transkriptomické analýzy. Odborne sa venuje experimentálnej neuroendokrinológii, účinkom neuropeptidov na centrálny nervový systém a etiológii neurovývinových ochorení (autizmus, Prader-Willi syndróm).

MUDr. Martin Kucharík vyštudoval I. lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Pôsobil na Neurologickej klinike I. lekárskej fakulty Karlovej univerzity a vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe a tiež na II. neurologickej klinike Lekárskej fakulty UK a UNB v Bratislave. Neskôr sa ako neurológ v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave začal špecializovať na cievne ochorenia mozgu. Od novembra 2017 v Bratislave rozvíja s tímom multiodborových špecialistov komplexné neurointervenčné pracovisko – Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE).

Hlavnými organizátormi podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Spoluorganizátorom podujatia je AMAVET. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a  EPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.skčasopis QuarkNextech a Zážitkové centrum vedy Aurelium.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky