Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Autizmus – výzva pre spoločnosť

VEDA NA DOSAH

Vo februárovej Vedeckej kaviarni sme diskutovali o autizme ako o vážnej neurovývinovej poruche, ktorej výskyt za posledné desaťročia celosvetovo dramaticky stúpa. Aké sú možné faktory jej vzniku? Čo sa deje počas kritického obdobia vývinu mozgových štruktúr už v prenatálnom období? Prečo sa autistická porucha v niektorých prípadoch nepovažuje za chorobu, ale za neurologickú odlišnosť?

V ostatných desaťročiach stúpa výskyt autistických porúch. Autizmus má vysokú dedivosť, takže genetické faktory sú zrejme kľúčom k pochopeniu príčin, ale aj rôznych prejavov tejto poruchy. Nemálo významné sú pri vzniku autizmu aj faktory prostredia. Prednáška bola zameraná na vplyv etiologických faktorov na vývin neurónov a ich spojení v rôznych oblastiach mozgu súvisiacich s empatiou a sociabilitou. Vyššia prevalencia autizmu v mužskej populácii aj pokusy na zvieratách poukazujú na možnú úlohu testosterónu v patogenéze autizmu, a to najmä počas kritického obdobia vývinu mozgových štruktúr v prenatálnom období. V prednáške sme rozobrali rozdiely v prejavoch autizmu u oboch pohlaví a predstavili sme hypotézu „hypermužského mozgu“.

Kto je Daniela Ostatníková

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. je lekárka a odborníčka v oblasti normálnej a patologickej fyziológie, prednostka Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave a zakladateľka Akademického centra výskumu autizmu na Slovensku. Vo svojej vedeckej práci sa dlhodobo venuje výskumu vplyvu pohlavných hormónov na špecifické kognitívne schopnosti oboch pohlaví. V ostatných desiatich rokoch sa zaoberá výskumom etiológie autizmu.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky