Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzi výskumným prostredím univerzity a holdingovou spoločnosťou vzniklo unikátne partnerstvo

VEDA NA DOSAH

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nadväzuje na historicky prvý prevod duševného vlastníctva.

Tlačová konferencia. Zdroj: UPJŠ v Košiciach

Tlačová beseda. Zdroj: UPJŠ v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a holdingová spoločnosť FABA CAPITAL a. s. 22. mája 2023 na tlačovom brífingu v priestoroch Rektorátu UPJŠ v Košiciach oficiálne potvrdili strategickú spoluprácu pre rozvoj nových univerzitných technológií. Spolupráca tak nadväzuje na historicky prvý prevod duševného vlastníctva, patentovanej pokrokovej technológie pre metódu fertilizácie in vitro (IVF) objavenej v laboratóriách Lekárskej fakulty (LF) UPJŠ v Košiciach, ktorá predstavuje efektívnu metódu umelého oplodnenia. Prevod duševného vlastníctva realizoval kolektív odborníkov Technologického a inovačného parku UPJŠ (TIP-UPJŠ).

Prvé odpredanie duševného vlastníctva univerzitou

Spolupráca UPJŠ v Košiciach a FABA CAPITAL a. s. má potenciál výrazným spôsobom ovplyvniť využívanie vedeckých poznatkov prameniacich zo špičkového výskumu prebiehajúceho na univerzite a know-how v biznis sektore. Na Slovensku tak vzniká unikátne partnerstvo vedeckého a výskumného prostredia univerzity so zahraničnou holdingovou spoločnosťou.

„Na našej univerzite sme pred piatimi rokmi urobili progresívny krok v oblasti podávania patentov, a aby sa uviedli do praxe, bol zriadený Technologický a inovačný park UPJŠ. Práve dnešný deň je dôkazom toho, že investície do TIP-UPJŠ a následne aj do Košického klastra nového priemyslu (CNIC), ktorého sme zakladatelia, priniesli záujem investorov o konkrétne myšlienky. Po prvý raz sa odpredalo duševné vlastníctvo a po prvý raz prebieha spolupráca s novým majiteľom duševného vlastníctva FABA CAPITAL a. s. na jeho realizácii,“ priblížil začiatky spolupráce rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Využívanie vedeckých poznatkov v praxi

Vedecké riešenia môžu na základe objavov slovenských univerzít a vedeckých parkov ovplyvňovať vznik nových startupov, ktoré pomáhajú riešiť spoločenské problémy a rozvíjať už existujúce produkty súkromných subjektov práve na základe úspešného transferu technológií. Špičkové výskumy v oblastiach pokročilých materiálov, proteínového inžinierstva, bioinžinierstva, vývoja batérií, vodíkových technológií a kvantových systémov majú pre súkromný sektor veľký potenciál.

„Skupina FABA primárne vyhľadáva projekty s pozitívnym dosahom na životné prostredie či spoločnosť. Sme radi, že môžeme pomôcť približne 48 miliónom párom ročne, ktorým sa nedarí otehotnieť prirodzenou cestou, prostredníctvom úspešného transferu duševného vlastníctva. Na účely dlhodobej spolupráce s univerzitou vznikol inkubačný program FABA INCUBE, ktorý podporí rané projekty a myšlienky vedcov vo forme ich komercializácie a uvedenia do praxe. V podstate vytvárame most medzi vedeckým a obchodným svetom,“ zhodnotil výhody spolupráce Robert Artur Pierug, člen správnej rady FABA CAPITAL a. s.

„Sme nadšení, že sme mohli byť súčasťou historickej udalosti prvého prevodu patentu medzi univerzitou a holdingovou spoločnosťou a začať s jeho komercializáciou na trhu. Chceme tvoriť svet, ktorý je lepším miestom pre život, z tohto hľadiska spomínaná technológia zapadla do nášho portfólia,“ vysvetlil Robert Flocius, CEO skupiny FABA.

Laboratórium na UPJŠ v Košiciach. Zdroj: UPJŠ v Košiciach

Laboratórium na UPJŠ v Košiciach. Zdroj: UPJŠ v Košiciach

Dôležitosť pracovísk venujúcich sa transferu technológií

Podobne zamerané pracoviská ako TIP-UPJŠ výrazným spôsobom pomôžu pri procese prevodu alebo licencovania duševného vlastníctva, ktorým sa zabezpečí prenos vedeckých poznatkov a technológií ku konečnému spotrebiteľovi. Práve prevod licencie predstavuje v záverečnej fáze realizácie predaja duševného vlastníctva ťažký krok k urýchleniu praktického využitia nadobudnutých vedeckých poznatkov a riešení v praxi.

„Je veľmi dôležité z pohľadu univerzity disponovať špecializovaným pracoviskom, ktoré zabezpečuje nielen manažment a ochranu duševného vlastníctva, ale aj jeho propagáciu a komerčné uplatnenie na trhu. Transfer duševného vlastníctva súkromnému sektora, ktorý ho dokáže ďalej komercializovať, vnímame ako naplnenie spoločenského poslania univerzít,“ uviedla doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL. M., vedúca Centra transferu technológií TIP-UPJŠ.

 

Zdroj: TS UPJŠ v Košiciach

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky