Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Ako usvedčiť vírus

VEDA NA DOSAH

Vírusy sú agensy, ktoré vyvolávajú u ľudí a zvierat nebezpečné choroby, často s veľkými zdravotnými problémami a finančnými stratami. Vývoj rýchlych, citlivých a špecifických laboratórnych metód na detekciu vírusov je preto aktuálnou výzvou predovšetkým v medicínskej praxi.

Metódy laboratórnej detekcie vírusov boli donedávna prevažne založené na detekcii špecifických protilátok, vírusových antigénov alebo kultivácii vírusov na bunkových kultúrach. Hoci boli a sú tieto metódy užitočné, ich citlivosť, špecifickosť alebo rýchle laboratórne vyhodnotenie nie vždy spĺňajú očakávania diagnostickej praxe. Rozvoj molekulovej biológie vírusov, ako aj metodických postupov využívaných v dnešnom biologickom výskume výrazne tiež ovplyvnili vývoj diagnostických metód na detekciu a identifikáciu vírusov na genetickej úrovni.

Prof. Vilček v prednáške priblížil metódy založené na hybridizácii nukleových kyselín, rôzne in vitro amplifikačné techniky, ale aj najmodernejšiu metódu rýchleho paralelného sekvenovania nukleových kyselín (NGS metóda). Zvláštnu pozornosť venoval štúdiu vzťahov medzi nebezpečnými ohniskami vírusových nákaz v súvislosti s rýchlym rozvojom molekulovej epidemiológie/epizootológie. V prednáške sa zmienil aj o svojich osobných skúsenostiach s vývojom techník, o dosiahnutých úspechoch, ale aj problémoch, s ktorými sa ako vedec v uvedenej oblasti svojej práce stretáva.

Kto je Štefan Vilček

Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. je významný vedec, molekulárny biológ a vedúci vedecký pracovník. Pôsobí na Katedre epizootológie a parazitológie Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Je vedeckým garantom Centra excelentnosti INFEKTZOON a vedúcim špičkového tímu LACTOVIR. Vo svojej výskumnej práci sa orientuje na molekulovú virológiu, v rámci ktorej skúma vírusy infikujúce farmové a voľne žijúce zvieratá. Vyvíja metódy na detekciu vírusov na genetickej úrovni, rozvíja molekulovú epizootológiu a analyzuje vírusové genómy.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky