Ing. Ján Tkáč, DrSc.

10 novembra, 2022

Ing. Ján Tkáč, DrSc., pôsobí od roku 2009 v Chemickom ústave SAV, kde začal rozvíjať problematiku biopalivových článkov a neskôr aj problematiku využitia nanomateriálov v glykomike a biomedicíne. V poslednom čase sa intenzívne venuje identifikácii nových biomarkerov rôznych ochorení, ako sú viaceré typy rakoviny, reumatoidná artritída a systémová skleróza. Spolu so svojimi kolegami pracuje na komplexnej analýze exozómov (extracelulárnych vezikúl s veľkosťou do 150 nm), aby dokázali lepšie pochopiť ich úlohu vo vzniku a rozširovaní sa rôznych ochorení.

V rokoch 2013 – 2017 bol zodpovedným riešiteľom prestížneho ERC grantu. V roku 2017 založil spoločne so svojím bývalým PhD. študentom start-up Glycanostics. V rokoch 2018 – 2020 bol zodpovedným riešiteľom ERC Proof of Concept grantu. V minulosti bol predsedom vedeckej rady Chemického ústavu SAV v dvoch po sebe idúcich funkčných obdobiach. Aktuálne je vedúcim oddelenia glykobiotechnológie.

Jeho bohatá vedecká činnosť zahŕňa 151 publikácií vrátane kapitol v knihách, s počtom citácií viac ako 3 700. Najcitovanejšou prácou je publikácia v prestížnom časopise Biosensors and Bioelectronics s IF2021=12,545, ktorá bola citovaná podľa databázy SCOPUS 441-krát. Bol zodpovedným riešiteľom alebo riešiteľom ôsmich medzinárodných projektov a získal viaceré ocenenia. V roku 2015 bol spoluautorom prehľadového článku vo veľmi prestížnom časopise Chemical Reviews. Ján Tkáč dosiaľ publikoval 1 PCT patentovú žiadosť, ktorá je momentálne nacionalizovaná v 7 krajinách/regiónoch vrátane EU a USA.

V rámci svojej vedecko-výskumnej práce sa venoval intenzívne aj popularizácii vedeckých výsledkov do praxe. Spolu s členmi svojho tímu sa zúčastnil na viac ako sto popularizačných podujatiach.