Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Technická univerzita vo Zvolene sprístupnila historickú ortofotomapu Slovenska

VEDA NA DOSAH

Je kolorovaná pomocou metód strojového učenia na farbenie, je interaktívna a dostupná online.

Ukážka kolorovanej historickej ortofotomapy centra Bratislavy_Zdroj_TUZVO

Ukážka kolorovanej historickej ortofotomapy centra Bratislavy. Zdroj: TUZVO

Umelá inteligencia a strojové učenie dnes poskytujú riešenia aj v oblastiach, ktoré  boli dosiaľ vyhradené pre ľudí s tvorivým a inovatívnym prístupom. Systémy s umelou inteligenciou pomáhajú koordinovať zložité výrobné procesy, distribúciu výrobkov, komunikujú so zákazníkmi, chránia informačné systémy, riadia dopravné prostriedky. Docent Milan Koreň z Technickej univerzity vo Zvolene využíva metódy strojového učenia na farbenie, teda kolorovanie historickej ortofotomapy Slovenska.

Pôvodná čiernobiela historická ortofotomapa je pútavým pohľadom do minulosti. Zachytáva územie Slovenska pred kolektivizáciou poľnohospodárstva a intenzívnou industrializáciou po ukončení druhej svetovej vojny. Možno na nej vidieť niekdajšiu podobu centier miest, mozaiku malých políčok v okolí obcí, staré toky riek s meandrami, zaniknuté obce pod vodnými priehradami, tajchy, lesné železnice aj rozostavané domy, cesty, železnice, priehrady a továrne.

Upravili viac ako 10-tisíc mapových listov

Súdobá technológia umožňovala vytvárať len čiernobiele letecké snímky. Farby teraz dovoľujú spoľahlivejšie rozpoznať objekty na ortofotosnímke a nájsť mnohé podrobnosti. Farbu, jej odtieň a intenzitu ovplyvňuje povrch objektu, osvetlenie, uhol dopadu slnečného žiarenia, zatienenie, uhol snímkovania a ďalšie okolnosti.

Kolorovanie čiernobielych leteckých snímok je komplexný proces vhodný na to, aby sa uplatnili metódy strojového učenia a umelej inteligencie. Na Technickej univerzite vo Zvolene bolo takto upravených viac ako 10-tisíc mapových listov v mierke 1 : 5 000, čo si vyžiadalo opakovane spracovať terabyty údajov a tisíce hodín počítačového času.

Ortofotomapa Slovenska pomôže identifikovať staré vlastnícke hranice

Kolorovaná historická ortofotomapa, ktorú Technická univerzita vo Zvolene sprístupnila verejnosti v marci 2023, ponúka nevšedný a jedinečný pohľad na históriu územia Slovenska. Umožňuje skúmať dynamiku zmien krajiny, rozšírenie a štruktúru pôvodných lesných porastov, premeny miest, obcí, dopravnej infraštruktúry, historické a kultúrne pamiatky, identifikovať staré vlastnícke hranice. Je osožná nielen ako študijný a podkladový materiál pre vedecko-výskumné projekty, ale aj ako bohatý materiál na výučbu či zdroj pútavých informácií pre širokú verejnosť.

V období rokov 2011 až 2015 Technická univerzita vo Zvolene a Národné lesnícke centrum realizovali projekt Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine (ITMS 26220120069). Ciele projektu boli zamerané na vytvorenie kvalitných podmienok na podporu efektívneho využívania prírodných zdrojov a trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a krajiny.

Podkladom pre ortofotomapu Slovenska boli letecké snímky zo začiatku storočia

Zriadenie Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine finančne podporil Operačný program Výskum a vývoj. Jedným z nástrojov naplnenia cieľov projektu bolo obstaranie multilicencie historickej ortofotomapy Slovenska, ktorú zhotovila spoločnosť GEODIS SLOVAKIA, s. r. o., na základe leteckých snímok z archívu Topografického ústavu plukovníka Jána Lipského v Banskej Bystrici. Letecké snímkovanie sa uskutočňovalo postupne a vo viacerých etapách.

K dispozícii sú letecké snímky už z roku 1935, no pri niektorých pohraničných územiach máme letecké snímky až zo začiatku tohto storočia. Akademickým pracoviskám, výskumným ústavom a organizáciám štátnej správy sa poskytlo 17 sublicencií na historickú ortofotomapu Slovenska a jej časti.

Interaktívna čiernobiela a kolorovaná historická ortofotomapa Slovenska sú dostupné na webovom sídle Technickej univerzity vo Zvolene  https://mapy.tuzvo.sk/hofm/.

Zdroj: TS TUZVO
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky