Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výsledky testov potvrdili dvojakú kvalitu potravín v krajinách Európskej únie

Marta Bartošovičová

Ilustračné foto: Dvojaká kvalita potravín

Európska komisia uverejnila výsledky testovacej kampane, ktorá bola súčasťou reakcie na obavy týkajúce sa dvojakej kvality potravín v členských štátoch Európskej únie. Testy potvrdili, že približne tretina testovaných potravinárskych výrobkov má iné zloženie napriek tomu, že má rovnaký alebo podobný obal.

V štúdii, ktorú vypracovalo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie, sa opisuje situácia na trhoch zúčastnených členských štátov počas obdobia vykonávania prieskumu – v mesiacoch november a december 2018. Potravinárske výrobky boli vybrané na základe návrhov členských štátov, a to po sťažnostiach na orgány alebo združenia na ochranu spotrebiteľov. 

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, ktorý je zodpovedný za Spoločné výskumné centrum, v tejto súvislosti povedal: „Niektorí Európania majú pocit, že značkové potraviny, ktoré si kupujú, sú odlišné, možno aj horšie v porovnaní s tými, ktoré sú dostupné inde. Komisia sa obrátila na našich vedcov, aby nám pomohli objektívne posúdiť rozsah takýchto rozdielov na jednotnom trhu. Výsledky sú zmiešané: na jednej strane som šťastný, že vedci nenašli žiadne dôkazy o rozdieloch v zložení značkových potravín medzi východom a západom, na druhej strane ma však znepokojuje, že zistili, že až jedna tretina testovaných výrobkov s rovnakým alebo podobným označením má odlišné zloženie.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕra Jourová dodala: „Na jednotnom európskom trhu nebudú existovať dvojaké štandardy. Vďaka novým právnym predpisom, ktoré penalizujú dvojakú kvalitu a posilňujú práva spotrebiteľských orgánov, máme k dispozícii nástroje na ukončenie týchto praktík. Európski spotrebitelia budú môcť nakupovať s plnou dôverou, že kupujú to, čo vidia.”

Do prieskumu sa zapojilo 19 členských štátov Európskej únie

Štáty, ktoré sa zúčastnili testovania kvality potravinárskych výrobkov: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko. 

Testovanie bolo založené na harmonizovanej metodike, ktorú vypracovalo JRC v spolupráci s členskými štátmi. Táto metodika umožňuje porovnateľný výber vzoriek, testovanie a interpretáciu údajov v celej EÚ. Všetky členské štáty EÚ boli vyzvané, aby zhromažďovali informácie týkajúce sa zloženia vybraných potravinových výrobkov ponúkaných na ich trhoch. Devätnásť členských štátov EÚ predložilo informácie o 113 značkových výrobkoch a 15 výrobkoch s vlastnou značkou. V prvom kroku táto analýza vychádzala z informácií na štítkoch výrobkov a na prednej strane balenia.

Analýza vychádzala z informácií na štítkoch výrobkov a na prednej strane balenia

Analýza potravinárskych výrobkov bola založená na informáciách zo štítkov a vzhľadu na prednej strane obalu

Štúdia analyzovala 1380 potravinárskych výrobkov v 19 krajinách EÚ a ukazuje, že 9 % porovnávaných výrobkov malo rôzne zloženie, hoci obaly boli identické. Ďalších 22 % výrobkov malo podobné obaly, ale tiež rôzne zloženie. Na základe novej vyvinutej metodiky budú teraz príslušné vnútroštátne orgány schopné vykonať analýzy jednotlivých prípadov. Umožní to modernizačná smernica, ktorú v apríli 2019 schválil Európsky parlament. Ak zisťovanie konkrétneho prípadu preukáže, že ide o dvojakú kvalitu, a teda nekalé obchodné praktiky, obchodníkom hrozí vysoká sankcia až do výšky 4 percentá z obratu. 

V tejto fáze ide zatiaľ iba o tzv. „suché testovanie“, čo znamená porovnávanie rozdielu medzi informáciami na zadnom obale (informácie o zložení a ingredienciách jednotlivých výrobkov) s informáciami poskytnutými na prednom obale (dizajn, odkaz na možný rozdiel).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR upozorňuje, že do testovania sa nezapojilo napríklad Rakúsko, odkiaľ primárne pochádzajú výrobky dvojakej kvality určené pre slovenský trh.

Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná uviedla: „Doposiaľ ide o najväčšie európske testovanie na dvojakú kvalitu a žiaľ, potvrdilo sa, že tento problém existuje ešte v širšom meradle, ako sa pôvodne javilo. Keď som na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ v marci v roku 2017 predniesla výsledky našich prvých testov a odštartovala tak boj proti dvojakej kvalite v EÚ, čelila som pochybnostiam, či tento problém vôbec existuje. Tlak, ktorý sa nám podarilo vyvinúť s ďalšími dotknutými členskými štátmi, vyústil do celoeurópskej legislatívy aj spoločného testovania. Očakávam, že vďaka účinnej legislatíve, spoločným testom a tvrdým sankciám dvojakej kvalite čoskoro odzvoní.“

Ministerka Gabriela Matečná ďalej zdôraznila: „Je znepokojujúce, že až 31% percent výrobkov malo zloženie so značnými rozdielmi, pričom predný obal výrobkov týmto skutočnostiam nenasvedčoval. Takéto praktiky jednoznačne možno označiť za neférové zavádzanie spotrebiteľov. Dnes zverejnená správa Európskej komisie poskytne lepší základ pre diskusiu o dvojakej kvalite v Európskej únii. Sú však potrebné ďalšie kroky, aby sa hodnotenie stalo reprezentatívnejším. Musia sa zapojiť aj ďalšie krajiny a okrem porovnania obalov bude nevyhnutné urobiť aj senzorické analýzy, hodnotenie zloženia výrobkov a získať fyzikálnochemické ukazovatele.“ 

Aké boli hlavné zistenia spoločného testovania?

  • 9 % výrobkov malo rovnaký predný obal so značnými rozdielmi v zložení 
  • 22 % výrobkov malo podobný predný obal (mierne variácie v dizajne) so značnými rozdielmi v zložení 
  • 31 % výrobkov malo rovnaký obal aj zloženie 
  • 2 % výrobkov mali rôzny obal, ale rovnaké zloženie 
  • 27 % výrobkov indikovalo rozdiely na prednom obale

Európska komisia uverejnila výsledky štúdie dňa 24. júna 2019. V ten istý deň uverejnila aj novú výzvu na predkladanie návrhov s celkovým rozpočtom vo výške 1,26 milióna EUR na posilnenie kapacít spotrebiteľských organizácií v oblasti testovania výrobkov a identifikácie potenciálnych zavádzajúcich praktík. Žiadosti je možné podať najneskôr do 6. novembra 2019.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a fotozdroj: 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14413

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3332_sk.htm

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky