Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Prečítané z kostí – osobné informácie uchované v čase

VEDA NA DOSAH

Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD. vedúci Katedry antropológie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej je zároveň aj absolventom. Po ukončení štúdia antropológie v roku 1998 začal na Katedre antropológie doktorandské štúdium, ktoré ukončil v roku 2002 dizertačnou prácou „Rekonštrukcia fyzického stresu a pracovnej aktivity vo veľkomoravskej populácii z lokality Devín – Za kostolom (9. stor.) a ranostredovekej populácii z lokality Devín – Hrad (11. – 12. stor.). V roku 2000 obhájil rigoróznu prácu „Patologické zmeny na kĺbnych plochách a markery fyzického stresu na dlhých kostiach z ossária kaplnky sv. Jakuba v Bratislave (vrchná vrstva datovaná do XV.-XVIII. storočia)“. Od roku 2002 pôsobí na Katedre antropológie Prírodovedeckej fakulty UK ako odborný asistent a od roku 2009 ako docent. Od roku 2011 je vedúcim katedry. Profesionálne sa venuje paleopatológii, historickej a forenznej (kriminalistickej) antropológii. Od roku 1996 je členom Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV, od roku 1999 je členom European Anthropological Association (EAA) a od roku 2001 členom Paleooathology Association (PPA).

Kostné tkanivo patrí k najtvrdším materiálom v ľudskom tele, vďaka čomu sa za určitých okolností veľmi dobre zachováva dlhý čas po smrti. Keďže počas života kosť neustále reaguje na všetky zmeny organizmu a na mnohé ochorenia, poskytuje dôležitú informáciu o živote človeka spred mnohých rokov, storočí, ba i tisícročí. Analýzou kostry a zubov získavame najpresnejšie informácie o pohlaví, veku, etnickom pôvode, prekonaných ochoreniach, pracovnej aktivite, ale aj o konzumovanej strave či príbuznosti skúmaných jedincov. Tieto poznatky predstavujú cennú informáciu pri rekonštrukcii života historických populácií z archeologických lokalít. Podobné postupy sa však využívajú aj pri nálezoch kostrových pozostatkov, ktoré sú zaujímavé z kriminalistického hľadiska. V takýchto prípadoch sa snažíme podať čo najpresnejší biologický profil nájdeného jedinca, ktorého súčasťou býva aj rekonštrukcia podoby tváre z lebky.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky