Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Anton Heretik: Forenzná psychológia

Marta Bartošovičová

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

Vo Vydavateľstve Lindeni vyšlo v roku 2019 štvrté vydanie knihy Forenzná psychológia. Autorom tohto kľúčového diela v odbore je významný klinický a forenzný psychológ, psychoterapeut a psychiater prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. Popri histórii vzniku a vývinu forenznej psychológie oboznamuje s rôznymi formami trestnej činnosti, domáceho násilia, závislosti od psychotropných látok, prináša aj skutočné prípady, s ktorými sa stretol počas svojej 40-ročnej súdno-expertíznej praxe.

Forenzná psychológia je aplikovaná vedná disciplína, ktorá sa zaoberá teoretickými i praktickými problémami právnej praxe. Z hľadiska systému právnych vied patrí k špeciálnym forenzným disciplínam. V praxi sa opiera o poznatky a metódy radu ďalších špeciálnych a aplikovaných psychologických disciplín. Je príkladom modernej interdisciplinárnej vedy.

Obálka knihy Forenzná psychológia od autora prof. Antona HeretikaVo svojej publikácii Forenzná psychológia prof. Heretik čitateľov postupne oboznamuje s históriou vzniku a vývinom forenznej psychológie, s problematikou rôznych foriem trestnej činnosti, domáceho násilia, závislosti od psychotropných látok, ako aj s ďalšími poznatkami, ktoré s týmto odborom súvisia.  Okrem iného uvádza: „Forenzná psychológia využíva najmä poznatky z psychopatológie (popisu duševných porúch), psychodiagnostiky (klinické i testové vyšetrovacie metódy), psychoterapie a reedukácie (uplatnenie psychologických metód liečenia a pomoci v nápravnej výchove a postpenitenciárnej starostlivosti). Metódy klinickej psychodiagnostiky sa teda uplatňujú najmä v expertíznej činnosti (otázky týkajúce sa trestnej zodpovednosti, prognózy). Metódy psychoterapie sú základom nápravnovýchovných programov vo väzenstve. Znalecké forenznopsychologické problémy sa dotýkajú aj radu ďalších pododvetví klinickej psychológie, ako sú psychosomatika, klinická gerontopsychológia, sexuológia a patopsychológia (psychológia postihnutých).“

Prostredníctvom zaradených skutočných prípadov, s ktorými sa stretol počas svojej 40-ročnej súdno-expertíznej praxe, máme príležitosť nahliadnuť do zložitej mysle páchateľov rôznych trestných činov a pochopiť príčiny, ktoré ich viedli k spáchaniu činu. Toto kľúčové dielo vo svojom odbore vo Vydavateľstve Lindeni v roku 2019, v rozsahu 608 strán. Je to 4. vydanie, doplnené o nové poznatky, ale aj skúsenosti, ktoré autor získal pri práci súdneho znalca. 

O autorovi

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., je významný klinický a forenzný psychológ, psychoterapeut a psychiater. Pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prednáša poslucháčom psychológie a práva i ďalších pomáhajúcich profesií.

Anton Heretik (1950) pochádza z Bratislavy. Psychológiu študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1973 pracoval ako psychológ na Psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave. Od roku 1985 pracuje na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1993 – 1999 bol vedúcim Katedry psychológie. V súčasnosti pôsobí ako profesor klinickej a forenznej psychológie. Je spoluzakladateľom Ligy za duševné zdravie, členom výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS, bol predsedom výboru Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Publikoval vyše 200 vedeckých štúdií z oblasti psychopatológie, psychoterapie a forenznej psychológie. Ako súdny znalec z odboru psychológia sa venuje najmä posudzovaniu páchateľov závažnej násilnej kriminality.

V roku 1993 napísal prvú česko-slovenskú vysokoškolskú učebnicu forenznej psychológie Základy forenznej psychológie (Bratislava, SPN, 1994), ktorá vyšla už v 3. vydaní ako Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie. Je tiež autorom monografie Extrémna agresia. Forenzná psychológia vraždy (Nové Zámky, Psychoprof, 1999). V roku 2007 zostavil spolu so svojim synom a kolegom z katedry Antonom Heretikom jr. vysokoškolskú učebnicu Klinická psychológia, ktorá vyšla v roku 2016 v 2. prepracovanom a rozšírenom vydaní. V roku 2013 vydal knihu Humor je vážna vec. Psychológia a psychopatológia komiky. V marci 2015 vyšla jeho kniha pod názvom Zlo – Spomienky súdneho znalca

Ako člen kolektívu autorov sa podieľal na príprave troch epidemiologických štúdií o výskyte depresií, úzkostných porúch, konzumu alkoholu a fajčenia na Slovensku. Podieľal sa aj na tvorbe seriálu STV Najväčšie kriminálne prípady Slovenska a Mafiáni. Publikoval stovky vedeckých štúdií.

Databáza publikácií

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: www.lindeni.sk/tituly/16555156/forenzna-psychologia/

Foto a video: NCP VaT pri CVTI SR

 

Vedecký kaleidoskop

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky