Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako zlepšiť analýzy kriminalistických dôkazov?

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: stopa; Pixabay.com /MichaelGaida/

Na zlepšenie a zefektívnenie zobrazovacích systémov analýzy kriminalistických dôkazov je zameraný projekt MULTI – modálne zobrazovanie FOREnzných vedeckých dôkazov – nástroje pre forenznú vedu (MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnce Evidence – tools for Forensic Science). Projekt „MULTI-FORESEE“ si berie na zreteľ také záležitosti, ako sú odtlačky prstov, vlasy, farby, vlákna, telesné tekutiny, dokumenty a pod., pričom sa využívajú návrhy nových inovatívnych systémov zobrazovania.

Za slovenskú stranu ho má na starosti kolektív riešiteľov v zložení Martin Nosko, Miroslav Hain, Matúš Pleva a Alena Šišková, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV. „Tieto systémy by mali byť multi-informatívne, jednoducho adaptovateľné a rozšíriteľné v praxi. Ide o projekt v rámci EÚ schémy COST (Cooperation in Science and Technology), ktorej poslaním je podporiť spoluprácu vedeckých a technologických pracovísk v rámci EÚ, pracujúcich na riešení vybranej aktuálnej problematiky,“ uvádzajú riešitelia.

Cieľom projektu MULTI-FORESEE je podľa nich návrh nových inovatívnych zobrazovacích systémov, ktoré sú schopné získavať multi-modálne fyzikálne, optické a chemické informácie o objekte, čo zabezpečí komplexnejšie a zrozumiteľnejšie informácie o súdnych dôkazoch v kratšom čase. Takéto informácie vraj môžu dopomôcť k rýchlejšiemu vyšetrovaniu a tým aj k efektívnejšiemu súdnemu rozhodnutiu, čo bude mať kladný vplyv na šetrenie verejných financií.

Koordinátorom tejto COST akcie je Prof. Simona Francese z Sheffield Hallam University, Veľká Británia a zapojených je viac ako 30 krajín z Európy i mimo nej. Na národnej úrovni sú na Slovensku do riešenia projektu zapojené tri pracoviská, ktoré majú zastúpenie v medzinárodnom riadiacom výbore akcie: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV (Ing. Martin Nosko, PhD. a Ing. Alena Šišková, PhD.), Ústav merania SAV (RNDr. Miroslav Hain, PhD.) a Technická univerzita Košice (Ing. Matúš Pleva, PhD. – KEMT, Ing. Štefan Korečko, PhD. – KPI).

Na projekte ďalej spolupracujú pracoviská: Ústav polymérov SAV (Ing. Angela Kleinová) a Výskumný Ústav papiera a celulózy (Ing. Juraj Gigac, PhD.). V ďalšom období je podľa riešiteľov projektu snahou vytvoriť národnú sieť inštitúcií a vedcov pracujúcich v oblasti forenznej vedy zapojením sa ďalších pracovísk: Ústav prírodných a syntetických polymérov – oddelenie dreva, celulózy a papiera, oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie, FCHPT STU v Bratislave, Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ SR, oddelenie skúmania dokumentov a Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, oddelenie chémie.

Kolektív riešiteľov vysvetlil, že v rámci COST akcie MULTI-FORESEE vznikli dve pracovné skupiny, pričom slovenskí vedci sa zapojili do oboch pracovných skupín.

„V rámci prvej skupiny (WG1) sme sa podieľali na skúmaní pravosti, resp. integrite viacstránkového vytlačeného a podpísaného dokumentu. Na porovnanie výsledkov skúmania jednotlivých inštitúcií v projekte bola použitá metodika kruhového testovania (round robin testing), kedy rovnaký objekt testujú rôzne pracoviská rôznymi metódami bez znalosti výsledkov ostatných zúčastnených a v závere sa dosiahnuté výsledky porovnajú a vyhodnotia. Skúmaný viacstránkový dokument, vytlačený na laserovej tlačiarni mal narušenú integritu v tom zmysle, že jedna strana dokumentu bola nahradená falšovanou stranou s pozmenenými údajmi a úlohou skúmania bolo pomocou zobrazovacích metód túto skutočnosť odhaliť.“

Snímky písmena „e“ z tlačeného dokumentu s použitím skenovacieho elektrónového mikroskopu, vľavo snímok z originálnej časti dokumentu Snímky písmena „e“ z tlačeného dokumentu s použitím skenovacieho elektrónového mikroskopu, vpravo snímok z falšovanej časti.

Slovenský tím riešiteľov bol v tomto kruhovom teste úspešný a pomocou komplexného multi-modálneho testovania dokumentu s využitím moderných fyzikálnych metód a kvalitného prístrojového vybavenia: svetelnej a elektrónovej mikroskopie, energo-disperznej röntgenovej spektroskopie, optickej spektroskopie, infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou a ultrafialovej indukovanej fluorescencie poukázal na všetky odlišnosti na falšovanej strane dokumentu, zahŕňajúce použitie odlišného toneru tlačiarne, papiera a atramentu pera použitého na realizáciu podpisov.

V rámci druhej skupiny (WG2) sa naši vedci podieľali (TUKE) na skúmaní možností využitia jednoducho dostupných senzorov na svalové napätie predlaktia pri multimodálnej behaviorálnej identifikácii a autentifikácii užívateľa podľa štýlu písania vstupného hesla na klávesnici počítača. „Druhým vstupom sú informácie o časoch stlačenia a pustenia kláves získané z ovládača v počítači. Experiment je momentálne v prípravnej fáze zberu dát a vyhodnocovania v spolupráci s partnerom z COST projektu: Univerzitou v Gjøviku.“

Kolektív riešiteľov ešte dodáva, že výsledky boli prezentované na stretnutiach riešiteľov v  Sheffielde a na konferencii „Forensic Imaging Techniques – an exploration of their potential as standalone tools and within a multimodal approach“ v  Dubrovníku. V ďalšom období sa pripravuje publikovanie dosiahnutých výsledkov a pokračovanie v rozvoji multi-modálnych zobrazovacích metód pre ich použitie v analýze kriminalistických dôkazov.

 

Odborní garanti textu a foto poskytli: Martin Nosko, Miroslav Hain, Matúš Pleva a Alena Šišková

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné úvodné foto: Pixabay.com /MichaelGaida/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky