Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenenie Vedec roka SR 2018 získal doc. Vladimír Zeleňák

Marta Bartošovičová

Vedec roka 2018 doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.

Doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., patrí k popredným vedeckým osobnostiam Slovenskej republiky. Počas svojej vedeckej kariéry publikoval viac ako 100 vedeckých prác v prestížnych vedeckých periodikách evidovaných v databázach WoS a Scopus a celkovo má viac ako 280 vedeckých publikácií. Tieto práce získali vysoký medzinárodný ohlas, čoho dôkazom je  viac ako 1 800 citácií evidovaných vo vyššie uvedených databázach. Ako jeden z mála  slovenských výskumníkov má prácu označenú ako „Highly cited“ vo WoS a táto práca je evidovaná aj v „Nature Index“.

Zameraním a vzdelaním je anorganický chemik, ktorý pôsobí v oblasti nanomateriálov a prevažná väčšina jeho prác má interdisciplinárny charakter. Je vedúcim špičkového vedeckého tímu TRIANGEL (podľa identifikácie Akreditačnej komisie SR – Tím pre špičkový výskum anorganických materiálov).

Významným vedeckým prínosom doc. Zeleňáka v roku 2018 bolo štúdium nových efektívnych pokrokových sorbentov na záchyt skleníkového plynu CO2, pričom popísal a navrhol mechanizmus interakcie medzi sorbentmi a oxidom uhličitým a tento mechanizmus potvrdil aj z pohľadu sily interakcie meraním izosterických adsorpčných tepiel. V roku 2018 publikoval aj využitie usporiadaného mezopórovitého oxidu kremičitého ako inteligentného nosiča hydrofóbnych protizápalových alebo protirakovinových liečiv. Jeho výskumný tím disponuje know-how na prípravu biokompatibilných nosičov liečiv, ktoré uvoľňujú liečivo kontrolovane, počas dlhšieho času. Výsledky publikoval v roku 2018 v 11 prácach v prestížnych časopisoch evidovaných vo WoS, z ktorých viaceré získali medzinárodné ohlasy ihneď po publikovaní.

Všetky články z Vedca roka SR 2018

Za výsledky jeho vedeckej práce bol ocenený Cenou dekana PF UPJŠ, Cenou rektora UPJŠ v oblasti vedy a výskumu, absolvoval 17 vedeckých pobytov v zahraničí a 25 pozvaných a prihlásených prednášok na renomovaných konferenciách v zahraničí. Zavedením a rozvojom výskumu MOF a mezopórovitej siliky doc. Zeleňák vytvoril na Slovensku solídny základ pre  jeho ďalší rozvoj v budúcnosti a etabloval Slovensko v týchto oblastiach na rešpektovanej medzinárodnej úrovni.

Ocenenie Vedec roka SR 2018 doc. Vladimírovi Zeleňákovi odovzdal Ľubomír Petrák, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Ocenenie Vedec roka SR 2018 doc. Vladimírovi Zeleňákovi odovzdal Ľubomír Petrák, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Ocenenie Vedec roka SR ste získali za prínos k zavedeniu a rozvoju unikátnej problematiky usporiadaných nanopórovitých materiálov typu metaloorganických sietí a usporiadanej mezopórovitej siliky v rámci Slovenska, ako aj štúdium ich aplikácie ako sorbentov, inteligentných nosičov liečiv a magnetických materiálov. Mohli by ste aspoň stručne a populárno-vedecky vysvetliť, o čo konkrétne ide?

V. ZELEŇÁK: Pórovité materiály sú v našej ľudskej spoločnosti pomerne bežné a ich vlastnosti využívame každodenne napríklad vo forme filtrov, izolačných materiálov, adsorbentov a v mnohých iných oblastiach. Spolu so svojím tímom sa však v našej vedeckej práci sústreďujeme na pórovité materiály s veľkosťou pórov v nanometrovej škále (10-9 m), ktorých póry sú vysoko usporiadané. Základnou vlastnosťou týchto materiálov je, že majú obrovský povrch a objem pórov. Aby som to priblížil názornejšie, jeden gram nanopórovitého materiálu, čo je zhruba množstvo aké predstavuje štandardná kocka cukru, môže mať veľkosť povrchu niekoľko tisíc metrov štvorcových, teda veľkosť povrchu jedného gramu nanopórovitého materiálu môže byť väčšia ako je plocha futbalového ihriska. A takéto „mohutné“ fyzikálne vlastnosti, ako aj možnosť modifikovať vlastnosti nanopórovitých materiálov, následne využívame pre ich cielenie pre aplikácie v rôznych oblastiach.

Jednou z oblastí, ktorej sa v našej práci venujeme je vývoj nových nosičov liečiv. Liečivá s nedostatkom špecifickosti a zlou rozpustnosťou často vyžadujú od pacientov užívanie vysokých a pravidelných dávok. Práve to je hlavnou príčinou ich nežiadúcich účinkov, napríklad v prípade protirakovinových liečiv, cytostatík. Tieto liečivá pôsobia nielen na rakovinové bunky a tkanivá, ale v značnej miere poškodzujú aj tie zdravé, čo znižuje efektivitu liečby a prináša nežiadúce vedľajšie účinky. V našej práci vyvíjame systémy, inteligentné nosiče liečiv, ktoré umožnia riadený transport molekúl liečiva na cieľové miesto a uvoľnia molekuly liečiva kontrolovane bez toho, aby zmenili jeho terapeutické účinky. Jednoducho povedané, načim cieľom je vyvinúť systémy, ktoré dodajú liek presne na miesto v tele, kde bude jeho pôsobenie najefektívnejšie. Na tento účel používame práve usporiadané nanopórovité materiály na báze oxidu kremičitého.

Inou oblasťou, ktorej sa intenzívne venujeme, je oblasť uskladnenia a separácie technologicky dôležitých plynov, ako sú oxid uhličitý, vodík, metán a podobne. Pre tento účel so svojím vedeckým tímom skúmame použitie zlúčenín, ktoré sa v odbornej literatúre označujú ako tzv. metal-organic frameworks (MOF). Sú to opäť vysoko usporiadané nanopórovité materiály, ktorých funkciu si môžeme predstaviť na príklade špongie. Špongia je schopná do seba, svojej štruktúry, nasať napríklad vodu. Podobne ako špongia, aj tieto materiály sú schopné do svojej štruktúry adsorbovať veľké množstvá látok, napríklad spomínaných plynov. Teda ak si predstavíme bežnú tlakovú fľašu, v ktorej máme stlačený plyn a naplníme túto fľašu nanopórovitým materiálom, takáto fľaša pojme napríklad desať krát viac plynu, ako klasická. A to má opäť mnohé praktické dôsledky. Veľmi intenzívne sa tieto materiály skúmajú pre uskladnenie vodíka, t. j. v spojitosti s vodíkovými technológiami a uskladnenie vodíka v autách jazdiacich na vodík, kde takto bude možné značne zvýšiť ich dojazd ako aj bezpečnosť uskladnenia vodíka v nádrži.

Vedec roka SR 2018 doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.

Vedec roka SR 2018 doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.

M. B.: Spolupracujete s viacerými renomovanými zahraničnými osobnosťami a inštitúciami. Čo je obsahom a hlavným prínosom tejto spolupráce?

V. ZELEŇÁK: Samozrejme, veda je internacionálna a robiť kvalitný vedecký výskum bez spolupráce je prakticky nemožné. Pri tom nie je teraz podstatné, či je medzinárodná alebo domáca, ale v rámci spolupráce hľadáme partnerov, ktorí sú špecialisti v tých oblastiach, ktorým sa náš tím doma nevenuje alebo nemáme podmienky. Teda napríklad v oblasti adsorpcie spolupracujeme s Univerzitou Aix-Marseille vo Francúzsku, laboratóriom Madirel, ktoré je jedno z vedúcich laboratórií vo svete špecializujúce sa na fenomén adsorpcie a využitie mikrokalorimetie pri štúdiu adsorpcie.

Podobne, v oblasti katalýzy máme úzku spoluprácu s prof. J. Čejkom, ktorý je jednou z vedúcich svetových osobností v oblasti katalýzy a pôsobí na Heyrovského ústave Fyzikálnej chémie AV ČR v Prahe a Univerzite Karlovej v Prahe. Teda ak chceme realizovať štúdie katalýzy, spolupracujeme so špecializovanými laboratóriami, kde potrebné experimenty uskutočnia a kde máme záruku, že výsledky budú vedecky korektné. V dnešnej modernej vede je už nevyhnutná spolupráca experimentátorov s ľuďmi, ktorí sa venujú simuláciám a modelovaniu. Preto spolupracujeme s kolegami z Univerzity Karlovej v Prahe alebo Univerzity v Manchestri, ktorí sú na simulácie na nanopórovitých materiáloch expertmi, a na našom pracovisku takéto zručnosti nemáme. Podobne, niekedy potrebujeme na výskum použiť vysoko špecializované aparatúry, ktoré sa nachádzajú v synchrotrónových centrách, preto čiastkové úlohy uskutočňujeme aj v nadnárodných výskumných centrách v Desy Hamburg v Nemecku a Dubne v Rusku, kde na experimenty cestujeme.

M. B.: Čo považujete za najdôležitejšie v práci vedca – výskumníka, resp. pri rozhodovaní sa pre túto náročnú prácu?

V. ZELEŇÁK: Osobne si myslím, že pre prácu vedca platí to, čo pre každé iné seriózne povolanie. Človek ho musí vykonávať poctivo a s vedomím, že úspech a výsledok sa nemusí dostaviť ihneď, ale často je cesta k poznaniu, objasneniu javov alebo želanému výsledku dlhá a kľukatá. Samozrejme, pri práci vedca je veľmi dôležitý aj odborný základ, ale ten ešte nezaručuje úspech. Veľmi dôležitá je trpezlivosť, pretože pri práci vedca sa často dostanete pri výskume do slepej uličky, ale to vás nesmie odradiť. Musíte sa opätovne vrátiť do východiskového bodu a analyzovať informácie. Pre vedca je dôležitá aj precíznosť a rigoróznosť. Ak dospejete k novému, niekedy nečakanému javu, musíte si byť istý, že vami použité postupy práce sú presné, korektné a teda, že daný jav nie je dôsledkom nedbalosti. S tým súvisí aj kritické myslenie. A dalo by sa pokračovať aj ďalej, ale ako som povedal, myslím si, že to by malo byť základom pre vykonávanie každého povolania.

M. B.: Chceli by ste niečo odkázať budúcim študentom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ?

V. ZELEŇÁK: Tu by som chcel len pre ilustráciu povedať, že hoci tento rozhovor uskutočňujeme pri príležitosti ocenenia Vedec roka 2018, moje vysokoškolské štúdium ani štúdium na Prírodovedeckej fakulte nie je zamerané len na kariéru vedca. Prírodovedecká fakulta vychováva aj budúcich učiteľov. Aj ja osobne som skončil učiteľské štúdium v odbore Matematika – chémia. Pochádzam z učiteľskej rodiny, teda pri voľbe budúceho povolania to bola taká prirodzená voľba. Avšak počas štúdia ma začala priťahovať aj vedecká kariéra. No a v povolaní vysokoškolského učiteľa sa obe tieto oblasti – učiteľstvo aj veda – u mňa osobne stretli.

Avšak čo považujem za dôležité je, že vzdelanie na Prírodovedeckej fakulte dá každému študentovi solídny a vyvážený ako odborný teoretický tak aj praktický základ. Prírodovedecká fakulta UPJŠ je jedna z dvoch tradičných fakúlt na Slovensku, ktoré poskytujú prírodovedné vzdelávanie a dlhoročné skúsenosti, odborné zázemie, výskumná infraštruktúra dávajú študentom garancie na získanie toho najkvalitnejšieho vzdelania. Čo však považujem za jeden z hlavných benefitov štúdia na Prírodovedeckej fakulte, že našim študentom sa snažíme vštepovať kritické, analytické myslenie. A to považujem pre rozvoj kariéry mladého človeka, po skončení vysokej školy za kľúčové, nielen vo vede.

Doc. Vladimír Zeleňák s výskumným tímom

Doc. Vladimír Zeleňák s výskumným tímom

M. B.: Aký máte názor na získavanie skúseností v zahraničí?

V. ZELEŇÁK: Je to nepochybne potrebné. Nielen pre získanie kontaktov na budúcu spoluprácu, ale hlavne pre získanie iného pohľadu na mnohé veci, ako aj získanie skúseností s inou organizáciou práce. Pre vedcov je dôležitá komplexnosť a komplexný pohľad na danú vec. Tým, že v rôznych krajinách ľudia od mala prechádzajú rôznou výchovou, inou organizáciou vzdelávania, často sa na tú istú vec pozerajú trocha z iného uhla a každý má ten svoj vlastný odtienok, ako daný jav analyzuje. Skúsenosť s takýmito rôznymi pohľadmi formuje vedca, aby sa stal osobou s komplexným pohľadom na vec.

M. B.: Čo pre Vás znamená ocenenie Vedec roka SR?

V. ZELEŇÁK: Je to ocenenie, ktoré si veľmi vážim a je pre mňa veľmi motivujúce. Nemôžem povedať, že je to nejaká moja méta, ktorú som chcel dosiahnuť. Ja sa vždy snažím robiť veci veľmi poctivo, tak aby som mal z nich hlavne ja dobrý pocit, že som urobil to najlepšie, čo som v danom okamihu mohol. Ďakujem všetkým, ktorí si všimli túto moju črtu a pre mňa je to záväzok, pokúsiť sa ísť na tej pomyselnej ceste vedca v kvalite ďalej, ešte viac zviditeľniť nielen náš výskum, ale cez neho našu krajinu.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor a aj v mene redakcie Vám gratulujeme k oceneniu. 

 

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT a z archívu doc. RNDr. Vladimíra Zeleňáka, PhD. 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky